[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://debian-installerSegurament hi haurà prou coses per corregir, pq s'ha anat fent més i més
gran aquest fitxer.

Aquestes són totes les cadenes dels mini-paquets que inclou
debia-installer.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: ca.po.gz
Description: Binary data

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: