[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po://shadow/po/ca.poOn Sat, Jun 05, 2004 at 07:23:34AM +0200, Guillem Jover wrote:
> He arreglat algunes de les coses que em comentaveu. I ara ja no esta
> traduit en indi. =)

Jordi content!

> En uns dies si no hi ha mes correccions l'enviare al BTS i possiblement
> fare un NMU.

Parla amb bubulle abans de fer un NMU.

> Per cert el bot ja suporta fitxers comprimits amb gzip i bzip2, les
> extensions son .gz i .bz2 (les normals que creen els programes).

Ole! És amb el PyBot o amb el PerlBot?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: