[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://bidentdOn dv, 2004-02-27 at 14:47, Jordi Mallach wrote:

> Jordi, quan l'ordinador s'adreça a l'usuari, en segona persona del
> plural (vosaltres):

Un aclariment, hauria de ser amb tractament de vós, que a efectes de
temps verbals éscom la segona persona del plural, però quan s'afegeix un
adjectiu que es refereix a l'usuari s'ha de fer en singular[1]. Un
exemple típic:

"Esteu segur que...."  <--- Correcte

I no:

"Esteu segurs que...."  <--- Incorrecte


Salut!

[1]
http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm#2.2.2.%20ord_usu

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: