[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://bidentdOn Fri, Feb 27, 2004 at 12:56:51PM +0100, Orestes Mas wrote:
> Una cosa: heu posat "Registre" en primera persona del singular (en valencià). 
> Jo ho posaria més impersonal, com ara "Registra"

Crec que  Jordi havia ficat "Registre" en plan substantiu, no verb. Tens
raó, té que ser "Registra".

> > "Bisqwit's IDENT Daemon can emit various amounts of information to the
> > msgstr "El Dimoni Bisqwit's IDENT pot emetre bastanta quantitat
> > d'informació dels logs del sistema. Aquí pots triar el nivell que
> > requereixis. "

Jordi, quan l'ordinador s'adreça a l'usuari, en segona persona del
plural (vosaltres):

"El dimoni d'ident de Bisqwit pot emetre..." -> dimoni en minúscules.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: