[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://moon-buggyAixò et va a molar :)

On Sat, Jan 31, 2004 at 08:28:18PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
> # moon-buggy (debconf) translation to Catalan.
> # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
> # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004

Nitpicking un poc:

Si la traducció l'has fet en 2004, no fiques copyright des del 99, pq no
té sentit :)

El format "correcte" de la línia amb el teu nom és
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.

Ok, soc un pejiguero :)

> "Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"

Normalment fiquem "Catalan <etc>".

> "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"

I si pots, utilitza UTF-8. Més segur, i d'ací a un temps, debconf
utilitzarà UITF-8 sempre, crec.

> #. Description
> #: ../moon-buggy.templates:3 ../moon-buggy-esd.templates:15
> msgid ""
> "A score file was detected in the old location (/var/lib/games). It will be "
> "moved to the new location (/var/games/moon-buggy) as mbscore.old, your "
> "current score file (if one is present in the new location) will NOT be "
> "deleted."
> msgstr "S'ha detectat una fitxer de puntuacions a la ubicació antiga (/var/lib/games). Els continguts es mouran a la nova ubicació (/var/games/moon-buggy) amb el nom de msbcore.old; no  es suprimirà el fitxer de puntuació actual (en cas que n'hi hagi un en la nova ubicació)"

no -> NO (l'ènfasi)

> #. Description
> #: ../moon-buggy.templates:3 ../moon-buggy-esd.templates:15
> msgid ""
> "If you want to keep scores from the old scorefile or replace your current "
> "score file by the old scores, you must do this by-hand. moon-buggy should be "
> "able to automatically convert old scorefile formats to the new format."
> msgstr "Per mantenir les puntuacions del fitxer antic o canviar la puntuació actual per les antigues ho heu de fer manualment. El moon-buggy hauria de fer la conversió automàtica de formats."
> 
> #. Description
> #: ../moon-buggy.templates:3 ../moon-buggy-esd.templates:15
> msgid ""
> "The directory /var/lib/games will not be deleted (although I think it should "
> "be deleted when empty)."
> msgstr "No es suprimirà el directori /var/lib/games."

falta la frase entre parèntesi

> "The moon-buggy-esd package will only work properly if you have sound "
> "hardware installed (see Bug #76059). If you want to play moon-buggy, but do "
> "not have sound hardware, install the moon-buggy package instead."
> msgstr "El paquet moon-buggy-esd només funciona correctament si teniu instal·lat maquinari de so (veure error #76059).  Per provar el moon-buggy sense tenir maquinari de so instal·leu el paquet moon-buggy."

veure -> vegeu?

> #. Description
> #: ../moon-buggy-esd.templates:10
> msgid "Not installing moon-buggy-esd"
> msgstr "El moon-buggy-esd no s'està instal·lant"

no s'instal·larà

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: