[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://moon-buggyOn Sat, Jan 31, 2004 at 08:28:18PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:
> Fitxer: moon-buggy_0.5.53-5_templates.pot
> Versió: 0.1
> Estat Total: 10 Fuzzy: 0 Untranslated: 0
> Historial
> 31/1/2004 Aleix Badia i Bosch (0.1)

> # moon-buggy (debconf) translation to Catalan.
> # Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
> # Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es> 2004
> #
> msgid ""
> msgstr ""
> "Project-Id-Version: moon-buggy_0.5.53-5_templates\n"
> "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
> "POT-Creation-Date: 2003-07-05 21:48-0400\n"
> "PO-Revision-Date: 2004-01-31 18:43GMT\n"
> "Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>>\n"
> "Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
> "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

> #. Description
> #: ../moon-buggy.templates:3 ../moon-buggy-esd.templates:15
> msgid "Old score file detected!"
> msgstr "S'ha detectat un fitxer de puntuacions antic"

> #. Description
> #: ../moon-buggy.templates:3 ../moon-buggy-esd.templates:15
> msgid ""
> "A score file was detected in the old location (/var/lib/games). It will be "
> "moved to the new location (/var/games/moon-buggy) as mbscore.old, your "
> "current score file (if one is present in the new location) will NOT be "
> "deleted."
> msgstr "S'ha detectat una fitxer de puntuacions a la ubicaci� antiga "
> "(/var/lib/games). Els continguts es mouran a la nova ubicaci� "
> "(/var/games/moon-buggy) amb el nom de msbcore.old; no  es suprimir� "
> "el fitxer de puntuaci� actual (en cas que n'hi hagi un en la nova "
> "ubicaci�)"

una fitxer -> un fitxer
i sobra un espai abans de "es suprimirà".

(whee, bugs even *I* can catch! ;)

-- 
Steve Langasek
postmodern programmer

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: