[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://mydnsOn Sat, Jan 31, 2004 at 08:30:21PM +0100, Aleix Badia i Bosch wrote:

> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid "What is the hostname where the database will run ?"
> msgstr "Quin és el nom de la l'ordinador on s'executa la base de dades ?"

"el nom de l'ordinador"

> #. Description
> #: ../templates:4
> msgid ""
> "Enter the name of the machine that will host the mydns database. If the "
> "mysql port is not 3306 (standard), then you can enter it in the form: host:"
> "port ."
> msgstr "Introduïu el nom de la màquina que executa la base de dades "
> "del Mydns. Si el port no és el 3306(estàndard), podeu introduir-lo "
> "segons el format: nom ordinador: port ."

ordinador:port (sense espai)

> #. Description
> #: ../templates:12
> msgid "What is the database name for the mydns database ?"
> msgstr "Quin és el nom de la base de dades de la base de dades del Mydns ?"

Ugh.  Potser "el nom de la base de dades per Mydns"?

> #. Default
> #: ../templates:17
> msgid "root"
> msgstr "superusuari"

> #. Description
> #: ../templates:18
> msgid "What is the username of the mysql administrator ?"
> msgstr "Quin és el nom d'usuari de l'administrador de MySQL ?"

Error del paquet: no es deu traduir el nom "root" (ni el nom
"localhost"), i el mantenidor ha de marcar aquests valors per defecte
per a que no es tradueixin (ja fet a la versió actual del paquet,
0.10.1-1).

> #. Description
> #: ../templates:42
> msgid "Do you want to purge db when purge package ?"
> msgstr "Voleu purgar la base de dades en purg<r el paquet ?"

purg<r -> purgar

> #. Description
> #: ../templates:59
> msgid ""
> "You provide localhost as a mysql server and I can't find any server "
> "installed on localhost. Either install mysql-server package or run dpkg-"
> "reconfigure mydns in order to change the mysql server."
> msgstr "Heu introduït l'ordinador local com a servidor de MySQL i no es "
> "troba cap servidor instal·lat a l'ordinador local. Instal·leu el "
> "paquet mysql-server o canvieu el servidor de mysql executant "
> "dpkg-reconfigure mydns"

"Heu introduït l'ordinador local" -> "Heu introduït «localhost»", el
valor literal.

Cheers,
-- 
Steve Langasek
postmodern programmer

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: