[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://drupal> #. Description
> #: ../templates:34
> msgid ""
> "Drupal needs to check if your webserver is configured properly. It supports "
> "any web server that php4 does, but this automatic configuration process only "
> "supports Apache and Apache-SSL."
> msgstr "Cal comprovar si el vostre servidor web està configurat correctament 
per a Drupal. Es pot utilitzar qualsevol servidor web que permeti l'ús de php4, 
però aquest procés de configuració automà tica només permet l'ús d'Apache i d'Apache-SSL."

--- Crec que s'hauria d'especificar que és el Drupal qui ha de fer la
verificació, d'aquesta manera sembla que sigui l'usuari

  "El Drupal necessita comprovar si el vostre servidor web  ........"
  "El Drupal suporta qualsevol servidor web que suporti php4, però
aquest procés de configuració automàtic ....."
> 
> #. Description
> #: ../templates:42
> msgid "Default is 'http://localhost:80/drupal'."
> msgstr "EL URL per defecte és 'http://localhost:80/drupal'."

--- El valor predeterminat és .......

> 
> #. Description
> #: ../templates:56
> msgid "URL for your Drupal ssl-web"
> msgstr "URL pel vostre web SSL Drupal"
> 

--- La URL de la vosatra web .....


> #. Description
> #: ../templates:56
> msgid "Default is 'https://localhost:443/drupal'."
> msgstr "Per defecte és 'https://localhost:443/drupal'."

--- El valor predeterminat és ....

> 
> #. Description
> #: ../templates:69
> msgid "Drupal database was not removed"
> msgstr "La base de dades de Drupal no ha estat eliminada"

-- No s'ha suprimit la base de dades del Drupal

> 
> #. Description
> #: ../templates:69
> msgid ""
> "The Drupal database in MySQL has not been removed. Please remove it manually "
> "using 'mysqladmin drop drupal' or 'mysqladmin -p drop drupal' if you have "
> "changed the password of the MySQL root user."
> msgstr "La base de dades Drupal a MySQL no ha estat eliminada. Elimineu-la manualment utilitzant 'mysqladmin drop drupal' o 'mysqladmin -p drop drupal' si heu canviat la contrasenya del superusuari (usuari root) de MySQL."
> 

--- No s'ha suprimit la base de dades del Drupal del servidor de MySQL
....

> #. Description
> #: ../templates:76
> msgid "Drupal is not yet configured!"
> msgstr "Drupal encara no està configurat!"
> 

--- El Drupal

> #. Description
> #: ../templates:76
> msgid ""
> "You should read /usr/share/doc/drupal/README.Debian in order to set up a "
> "database for Drupal. It's important to read carefully the instructions there "
> "to avoid security problems."
> msgstr "Hauríeu de llegir /usr/share/doc/drupal/README.Debian per tal de configurar una base de dades pel Drupal. Ãs important llegir amb cura les instruccions que allà  s'especifiquen per tal d'evitar problemes de seguretat."
>

---- per tal --> per

 
> 
> #. Description
> #: ../templates:83
> msgid ""
> "The default MySQL installation is not secure enough against local access. "
> "You should read README.Debian in order to avoid security problems."
> msgstr "La instal·lació per defecte de MySQL no és prou segura davant d'accés local. Hauríeu de llegir README.Debian per tal d'evitar problemes de seguretat."

--- per tal -> per
--- El Drupal  (apareix a múltiples llocs, si et sembla correcte repassa
tot el document Drupal-> "el/El Drupal", el mateix passa amb "de MySQL")

> 
> #. Description
> #: ../templates:90
> msgid "Automatically create Drupal database?"
> msgstr "Voleu crear automà ticament una base de dades Drupal?"
> 


Voleu crear (automàticament) la base de dades del Drupal
(automàticament)?

> #. Description
> #: ../templates:90
> msgid ""
> "This version of Drupal includes a script to automatically setup the initial "
> "MySQL database for Drupal. Drupal cannot run properly without database."
> msgstr "Aquesta versió de Drupal inclou un fitxer de seqüència per tal de configurar automà ticament una base de dades MySQL inicial pel Drupal. Drupal no pot funcionar correctament sense una base de dades."
> 

--- per tal -> per (és una propsta, si creus que és millor per mira-ho
per tot el document)

> #. Description
> #: ../templates:90
> msgid ""
> "Do not create the database if you are upgrading from a previous version and "
> "the database for Drupal already exists, if you prefer creating it manually, "
> "or if you do not use MySQL as database server."
> msgstr "No creeu una base de dades si esteu actualitzant Drupal a partir d'una versió anterior i la base de dades pel Drupal ja existeix, si preferiu crear-la manualment, o bé si no voleu emprar MySQL com a servidor de bases de dades."

--- El Drupal

> #. Description
> #: ../templates:102
> msgid "If you refuse, you will have to enter this manually."
> msgstr "Si no accepteu haureu d'introduir-los manualment."

--- Si no ho accepteu .....

> 
> #. Description
> #: ../templates:120
> msgid "Wich database server host do you want to use?"
> msgstr "Quin ordinador central de servidor de base de dades voleu utilitzar?"
> 

---- Quin servidor de base de dades voleu utilitzar?

> #. Description
> #: ../templates:125
> msgid "MySQL server administrator user name on host ${host}"
> msgstr "Nom d'usuari d'administrador del servidor MySQL en l'ordinador central ${host}"

---- Nom d'usuari de l'administrador del servidor de MySQL de
l'ordinador ${host}
> 
> #. Description
> #: ../templates:129
> msgid "MySQL server administrator password on host ${host}"
> msgstr "Contrasenya d'administrador del servidor MySQL en l'ordinador central ${host}"
> 

-- Contrasenya de l'administrador del servidor de MySQL de l'ordinador
${host}

> 
> #. Description
> #: ../templates:134
> msgid "Drupal database owner password"
> msgstr "Contrasenya del propietari de la base de dades Drupal"
> 
--- del Drupal


> #. Description
> #: ../templates:156
> msgid "The database has been sucessfully updated to last version."
> msgstr "S'ha actualitzat correctament la base de dades a la darrera versió. "

---- La base de dades s'ha actualitzat correctament. ?¿?¿?

> 
> #. Description
> #: ../templates:168
> msgid "The existing Drupal database could not be updated!!"
> msgstr "La base de dades existent de Drupal no s'ha pogut actualitzar!"
> 

--- No s'ha pogut actualitzat la base de dades actual del Drupal

> 
> #. Description
> #: ../templates:194
> msgid "Remove former database backups?"
> msgstr "Voleu eliminar les còpies de seguretat de bases de dades anteriors?"
> 

--- Esteu segur de voler suprimir les còpies de les bases de dades?

--- former ??¿?¿


> #. Description
> #: ../templates:194
> msgid ""
> "These backups are stored in /var/lib/drupal/backups. This will NOT remove "
> "the current database."
> msgstr "Les còpies de seguretat es desen a /var/lib/drupal/backups. Això NO eliminarà la base de dades actual."
> 

--- No s'eliminarà ....

> #. Description
> #: ../templates:203
> msgid "Remove Drupal database?"
> msgstr "Voleu eliminar la base de dades Drupal?"
> 

--- Voleu suprimir les bases de dades del Drupa?

> #. Description
> #: ../templates:203
> msgid "Should the Drupal database be removed from the database server?"
> msgstr "S'ha d'eliminar la base de dades Drupal del servidor de bases de dades?"


--- Esteu segur de voler suprimir la base de dades del servidor?  
?¿?¿?¿?¿Reply to: