[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pgp/mime i el botEl pgp/mime i el bot s'entenen?

Escric els missatges xifrats per defecte i sinó m'he d'anar recordant de
deshabilitar l'opció de xifratge.

Merci!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: