[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pgp/mime i el botOn dv, 2004-01-30 at 01:23, Guillem Jover wrote:

> Hmmm suposo que vols dir signada. De totes formes ho hauria d'entendre
> si no ho fa ho arreglare.

sí... se me n'ha anat la bola...

Ja ho provaré doncs

-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: