[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Proposta de traducció de http://ca.debian.netUs adjunto les propostes de traducció d'ambdues pàgines web. N'he extret
el text i un cop estigui revisat m'ofereixo per a tornar-lo a introduir
al corresponent document HTML.

salut

PD: No sabia com traduir curly brace {
Coordinació de l'equip de traducció debian-l10-catalan

L'objectiu d'aquesta pàgina és la coordinació de la traducció al català dels textos relacionats amb debian. Tal i com s'expressa en aquest document, s'utilitzen "pseudo-url" a l'assumpte dels correus electrònics de la llista debian-l10n-catalan en la coordinació dels traductors i revisors.

Un programa analitza aquestes "pseudo-url" i n'emmagatzema les dades importants, les quals es mostren més avall. En el cas dels missatges de tipus RFR/LCFC, també cerca els fitxers adjunts amb l'extensió correcte corresponent (po,wml). De moment es desconeix el mètode per a la traducció de pàgines "man".

   Nom	   Traductor		Estat	Data   Fitxer	  

	Per resoldre algun dubte envieu un correu electrònic a 

	
Pseudo-urls

El programa que rep els missatges de la llista debian-l10n-catalan es capaç d'interpretar les "pseudo-url" que apareixen a l'assumpte. El format de les "pseudo-url" és el següent: [(ITT|RFR|RFR2|LCFC|BTS#<nrerror>)] (po-debconf|po|debian-installer|man|wml)://<nom>

L'indicador d'estat (entre gafets) pot ser: ITT, RFR, RFR2, LCFC o BTS.

  * ITT (Petició de traducció)
	   o L'envieu per indicar que planegeu treballar en la traducció. S'utilitza per evitar duplicar els esforços.

  * RFR (Sol·licitud de revisió)
	   o L'envieu un cop s'ha realitzat la traducció inicial i n'adjunteu el resultat al correu, els altres usuaris de la llista poden accedir-hi i revisar-ne els errors.
		o És possible que el segueixi un missatge d'estat RFR2 en cas d'haver canvis importants.
		o NOTA: cal que envieu una resposta en cas d'haver-lo revisat i no haver trobat cap error.
	
	* ITR (Aplaçament per revisió)
		o Indica la sol·licitud d'aplaçament per a dur a terme una revisió.
		o S'utilitza per evitar l'enviament de missatges d'estat LFCF quan hi ha revisions pendents.
		o S'utilitza, bàsicament, quan espereu que la revisió no estarà llesta en un interval de temps llarg (arran de la grandària del la traducció, de no tenir temps abans del cap de setmana, etc.) 
		o En el cos del missatge hauríeu d'indicar quan espereu tenir acabada la revisió.

	* LFCF (Última oportunitat per a comentaris)
	   o Indiqueu que heu finalitzat la traducció, que heu incorporat els canvis del procés de revisió i que enviareu la traducció al lloc apropiat.
		o Ho podeu enviar quan no hi ha missatges d'estat ITR, quan han finalitzat les discussions corresponents a l'RFR i quan han passat tres dies des de l'RFR.
		o No l'hauríeu d'enviar abans d'haver-se realitzat, com a mínim, una revisió.

	* BTS (Sistema de seguiment d'errors)
		o S'utilitza per registrar un número d'error una vegada heu tramès la traducció al BTS.
		o El l10n-bot verifica diàriament si s'ha tancat algun informe d'error obert.

		
El tipus pot ser: po-debconf, debian-installer, po, man o wml. L'estructura del nom està en funció del tipus escollit. En principi només és un identificador, però és molt recomanable seguir les regles següents:

  * po-debconf://nom-paquet
  * po://nom-paquet/cami-font-paquet
  * debian-installer://nom-paquet/cami-font-paquet
  * wml://adreça_web
  * Encara no funciona man://nom-paquet/seccio/assumpte

Si envieu un missatge amb l'indicador d'estat LFCF, RFR o RFR, hauríeu d'adjuntar el fitxer que voleu que es revisi. El fitxer hauria de tenir l'extensió adequada: pels tipus po, po-debconf i debian-installer és po, pel tipus wml és wml i pel tipus man encara s'ha de decidir. El fitxer es penjarà a la pàgina web.

L'estat BTS és un cas apart, ja que s'utilitza per registrar un número d'error i, per tant, el l10n-bot pot seguir l'estat de la traducció un cop estigui tramesa al BTS. Diàriament verificarà si alguns dels informes d'error oberts s'han tancat. Un exemple d'aquesta ordre seria:
[BTS#1234] po-debconf://cupsys

Si teniu la intenció de traduir molts paquets, podeu enviar tots els missatges d'estat ITT en un de sol. Un exemple podria ser:

[ITT] po-debconf://{cupsys,courier,apache}

Heu de posar els paquets entre "curly-brace" i separar-los per comes. No afegiu cap espai extra!

Per resoldre algun dubte envieu un correu electrònic a 

Reply to: