[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://aptitude/po/ca.po (correcció a mig fer!)Hola!

Obvio el tema dels accents:

#: src/load_sortpolicy.cc:164
#, c-format
msgid "Invalid sorting policy type '%s'"
msgstr "El tipus de poltica d'ordenaci '%s' s invlid"

--- El tipus de política d'ordenació '%s' no és vàlid


#: src/generic/apt.cc:130
#, c-format
msgid "Unable to open %s for writing"
msgstr "No s'ha pogut obrir el %s per a l'escriptura"

Crec que sobra l'article "el".


#: src/generic/apt.cc:164
#, c-format
msgid "Unable to replace %s with new configuration file"
msgstr "No s'ha pogut canviar el %s pel nou fitxer de configuraci"

Per tal de seguir el recull de SC (la política és aquesta no?):

--- No s'ha pogut reemplaçar %s pel nou fitxer de configuració


#: src/generic/aptcache.cc:455 src/generic/aptcache.cc:500
msgid "Writing extended state information"
msgstr "S'est escrivint la informaci d'estat extesa"

estesa


#: src/generic/matchers.cc:849
msgid "Unexpected empty expression"
msgstr ""

L'expressió, inesperadament, és buida


#: src/ui.cc:569
msgid "README"
msgstr "LLEGIU-ME"

Diria que es refereix al nom d'un fitxer (al costat hi ha help.txt). Jo
ho deixaria "README" a no ser que també es tradueixi el fitxer i es
canvii el nom, és clar.


#: src/ui.cc:986
msgid "^Become root"
msgstr ""

^Esdevingues superusuari

hehhehee... m'hi pixo! Esdevingues!!! Però crec que està bé... Sinó
podríem posar:

^Sigues superusuari

No sé si hi ha col·lisió amb les lletres triades per les tecles (^)...
no tinc el programa instal·lat ara...


#: src/ui.cc:1016
msgid "Change the settings which affect how package dependencies are
handled"
msgstr "Canvia els parmetres que fan referncia al mode de gestionar les
dependncies dels paquets"

S'hauria de canviar "...al mode..." per "...a la manera..." o no cal?
#: src/ui.cc:1019
msgid "^Miscellaneous"
msgstr "^Variat"

Segons el recull "Miscel·lània". Depenent del context jo potser posaria
"Diversos". A mi variat no m'agrada.


#: src/ui.cc:1020
msgid "Change miscellaneous program settings"
msgstr "Canvia els parmetres de programa varis"

---- Canvia diversos paràmetres del programa


#: src/download_list.cc:182
#, c-format
msgid " [ %i%% ] (stalled)"
msgstr " [ %i%% ] (ha fallat)"

" [ %i%% ] (aturat)"

O potser bloquejat?#: src/apt_options.cc:62
msgid "Display some available commands at the top of the screen"
msgstr "Mostra algunes ordres disponibles al capdemunt de la pantalla"

capdamunt#: src/apt_options.cc:66
msgid "Use a minibuffer-style prompt when possible"
msgstr ""

---- Utilitza un indicador del tipus minibuffer quan sigui possible

No he sabut traduir minibuffer per res que resulti intel·ligible. Algun
valent o valenta?He arribat fins aquí:

#: src/apt_options.cc:95
msgid "Use new (idempotent) package command behavior"
msgstr ""


Aquesta no la sé traduir (idempotent??). Com que aquest cap de setmana
me'n vaig i no estaré online prefereixo deixar-ho aquí i, si pot ser,
que ho acabi de revisar una altra persona. Sinó ja m'hi posaré a
principis de la setmana que ve...

Me'n vaig a dormir!
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: