[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Proposició: tornem a començar!On dc, 2004-01-21 at 18:53, Jordi Mallach wrote:

> Bé, esperem comentaris, i si la gent està d'acord i es veu que hi ha
> prou gent per dur-lo endavant (això no podrà funcionar si no tenim tant
> traductors com correctors), Guillem i jo ficarem en marxa el rotllo dels
> correus i tot això, i ja es parla en més calma, a banda de fer la crida
> a les comunitats catalanes per a veure si treiem un equip prou gran i
> podem avançar a bon pas.


Jo ara mateix no tinc molt i molt de temps, però tinc ganes de
col·laborar amb el projecte. 
-- 
Josep Monés i Teixidor
Clau GnuPG: gpg --recv-keys 80E85CC4

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: