[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Bug#223024: po2debconf spits up all over my ca.po file, blames iconv]On Mon, Dec 08, 2003 at 01:59:54PM +0100, Ivan Vilata i Balaguer wrote:
>    Com veeu, sembla que po2debconf troba alguns problemes en
>  convertir els caràcters ela geminada d'UTF-8 (0x13F i 0x140) a «l·» en
>  ISO-8859-1 i ISO-8859-15. Què en fem al respecte? Sembla que ara per
>  ara no hi ha més remei que usar «l·» també en UTF-8... Algú coneix
>  alguna forma de remeiar-ho? Jo crec que és un error que el
>  funcionament d'«iconv» depenga del locale carregat? N'enviem un
>  informe?

Hmm. El primer que vaig pensar en veure el po d'xfree86 va ser "què fuma
ivan per ficar aquest caràcter?" És a dir, pq ara fiques "l·"+"l" i no
el que hem fet sempre, "l"+"·"+"l"? I ja possats a preguntar, com
collons treus aquest leetcharacter? ;)

Per una banda, el problema del bug, i per altra, no moltes fonts tenen
aquest caràcter. Hi ha algun avantatge?

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: