[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: traducció del rotllo de l'aniversariOn Tue, Aug 12, 2003 at 02:14:23AM +0200, Miquel wrote:
> bé, doncs aquí va la revisió. Com veuràs, només he trobat coses petites,
> més aviat d'estil, no he fet cap modificació important.

Gràcies Miquel!

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpPj_k_mWW7H.pgp
Description: PGP signature


Reply to: