[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

traducció del rotllo de l'aniversariEstic fent la traducció de la última pàgina de notícies, la que parla de
l'aniversari. En una estoneta la envie per a veure si veieu errades.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp5gOKknvQfw.pgp
Description: PGP signature


Reply to: