[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de l'instal·ladorHola Matt,

On Mon, Jul 14, 2003 at 11:37:08AM -0700, Matt Bonner wrote:
> La traduccio d'apt estic fent jo.  La tinc mitg feta des de fa
> temps.   Alguna data limit que necessito saber, o hi ha alguna
> person que la vol assumir?

Home, si creus que pots dedicar-li algo de temps i tindre la revisió
feta més pronte que tard, supose que pots continuar tú. Si veus que vas
un poc just de temps, jo ja em vaig oferir fa temps a fer-li una
revisió, i segurament altres tb.

De temps tenim en principi tot el temps del mon, però molaria tindre
algo concret pronte que es puga ficar al CVS d'apt per a que la pròxima
versió incloga ja la traducció.

Quan surtirà la versió nova d'apt és un secret de la CIA...

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgp4rXvPt6SVZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: