[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització d'alguns fitxers po de debconfOn Thu, Feb 20, 2003 at 07:32:25PM +0100, Antoni Bella Perez wrote:
>   Els informo de que actualitzaré les plantilles de debconf (format PO) que 
> calen la nostra atenció:
> 
> 	<http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/ca>
> 
> 	apt-listchanges	52% (12t;9f;2u)
> 	base-config		88% (75t;6f;4u)
> 	debconf			92% (12t;0f;1u)

Ho tenia en compte, però no volia actualitzar encara, fins que el
release s'acoste un poc...

> 	xfree86			9% (16t;11f;138u)

Aquest el porta ivan.

>   Si algú se'n vol cuidar d'alguna que digua alguna cosa a la llista, jo 
> começaré la tasca demà.

Oh well. Massa tard :)


-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpq1XV4dSP9P.pgp
Description: PGP signature


Reply to: