[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseCom veig que no hi ha resposta, repeteixo per evitar possibles
confusions...

Jo crec que estic esperant que algu em doni l'ultima versio dels
missatges apt en angles, o encara millor, un fitxer sortida de
l'eina mencionada per crear una fussio de l'angles i els missatges 
traduits fins ara de catala. O almenys alguna indicacio de com ho
puc generar jo.

Puc anar repassant el catala traduit fins ara, pero no veig massa
sentit sense tenir la resta...

records,
Matt

--- Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es> wrote:
> A Dilluns 10 Febrer 2003 10:34, Ivan Vilata i Balaguer va escriure:
> > On Sun, Feb 09, 2003 at 11:09:31PM -0800, Matt Bonner wrote:
> > > [...]
> > >
> > > Uau! Curiosament, no tinc cap record de dir que el traduiria. Pero,
> > > sent ja gran, he repassat els arxius de la llista buscant tal missatge.
> > > No el trobo. On es? Que vaig dir? No obstant, m'ofereixo. Ara he
> > > comenc,at a mirar la traduccio, i trobo una forma de traduir amb que
> > > no estic d'acord. Demano consultes. Exemple:
> > >
> > > msgid "Unable to read %s"
> > > msgstr "No puc llegir %s"
> > >
> > > Diria jo que aixo s'hauria de traduir com a:
> > >
> > > "No es pot llegir %s"
> > >
> > > Ja que la forma original es l'indefinit. Ja que aquesta manera de
> > > traduir les frases transendeix quasi tota la traduccio, abans de
> > > seguir, volia preguntar que opineu.
> > >
> > > Per segon detall, trobo frases tipos:
> > >
> > > "Hem fou impossible..."
> > >
> > > Es error o cosa de Valencia? A Barcelona, almenys, aixo seria:
> > >
> > > "Em va ser impossible..."
> > >
> > > Ja se que es permet fou, pregunto pel "Hem/Em". Mentrestant, tot
> > > aquest detall desapareix si es tradueix com:
> > >
> > > "Va ser impossible..."
> >
> >   Home, jo crec que és prou evident que «hem» és una relliscada; «fou»
> >  és el pretèrit perfet simple i és perfectament correcte. Jo tampoc
> >  estic d'acord en usar la 1a persona, ho desaconsellen totes les guies
> >  d'estil. I ja de passada també vull indicar que no cal ser tan
> >  literal amb les traduccions, que queden fatal.
> >
> >  Salutacions,
> >   Ivan (No s'ha pogut)
> 
>  Hola nois,
> 
>  M'assembla que aquesta traducció està plena d'aquestes "relliscades" pel
> que 
> fora correcte, i acceptable per la meva part que les corregeixis amb 
> llibertat. Quan comencem a usar la traducció ja la pulirem acuradament.
> 
>  Toni
> -- 
> 
>  Sort
> 
> ######## Antoni Bella Perez ####################              
> |
> # http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
> ## <bella5@teleline.es> ## i
> col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
> Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
> Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5
> 
> -
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


=====
blog: http://members.dsl-only.net/~mbonner/weblog/mateu.html

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Shopping - Send Flowers for Valentine's Day
http://shopping.yahoo.comReply to: