[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent un programa i18n amb QtOn Wed, Feb 05, 2003 at 05:12:16PM +0100, david manye wrote:
> per altra banda, si mal no recordo hi ha un parell de projectes per
> facilitar la tasca amb el gettext i que potser et seran més útils que el
> meu codi font mal garbat: el poedit i el kbabel (si la memòria no em falla
> amb els noms). no sé què fan ni què deixen de fer perquè no els he provat.

Aquests són per a traduir (o localitzar), no per a internacionalitzar,
que és el que vol Leo.

-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpSvHb2s2lE0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: