[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Termes del ca.po de dbootstrap	Bon ditardanit, equip!

	Ací teniu alguns dubtes, suggerències, etc. sorgides de repassar
  la traducció de Jordi del ca.po del dbootstrap. Açò són suggerències
  per discutir-les, ja que no apareixen en el recull. Allà van:

timeout: expiració, expirar
controller: controlador, controladora
 Només una advertència: cal tenir en compte que el gènere pot ser diferent
 depenent del contexte: masculí per controladors de dispositiu (programari)
 i femení per targetes controladores (maquinari).
debug: depuració, depurar
dialout: marcatge, crida?
 Per exemple: «dialout devices» -> «dispositius de marcatge». Personalment,
 no m'agrada cap de les dues. Altra suggerència?
peer: parell, igual
 El «peer» d'una connexió PPP és la màquina que es troba a l'altre extrem
 del canal.
writable: escrivible?, d'escriptura
 Algú podria dir si el primer terme és correcte? Jo no l'he trobat al
 diccionari de la Generalitat (sí, és fiable ;).
partition:
 Dilema: usem el verb «partir» o el verb «particionar»? El segon no és al
 diccionari, però és que «repartir» queda un poc estrany...

  Apa, a posar les ments a treballar!

	Ivan
-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpOLMe4p36Wt.pgp
Description: PGP signature


Reply to: