[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Termes del ca.po de dbootstrapOn Sat, Oct 13, 2001 at 01:02:32PM +0200, ivan@selidor.net wrote:
> peer: parell, igual
>  El «peer» d'una connexió PPP és la màquina que es troba a l'altre extrem
>  del canal.

Després d'enviar-te el po, vaig canviar açò a lo següent:

msgid ""
"You are configuring a point to point network. The peer address is also used "
"as gateway address."
msgstr ""
"Esteu configurant una xarxa punt a punt. La adreça del altre extrém també "
"s'utilitza com adreça de la pasarel·la."

msgid "What is your IP peer address?"
msgstr "Quina és l'adreça IP del altre punt?"

"You entered an invalid peer address. Ask your network administrator for the "
"proper value."
msgstr ""
"Heu introduït una adreça per a l'altre extrém invàlida. Pregunteu al vostre "
"administrador de xarxa per el valor adequat."

-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpm7RCIqDzuH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: