[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Manual d'Instal·lació [Revisió]	OK, ací teniu una correció. Com que és breu només comentaré algunes
  cosetes:

packet socket: connector de paquets
 A banda de ser la traducció escollida pel grup de castellà, em sembla la
 més correcta.
log: bitàcola (sí, amb l)
 També usada en les traduccions a castellà. EL problema és que la relació
 no és instantània. Es podria acompanyar amb l'original («(log)»), ja que
 és breu.
script: guió
vanilla flavo(u)r: configuració normal/habitual/per defecte/ordinària
 Vegeu els jargon files.

	Uuufff, quin dia m'estic pegant de traduccions... L'emacs em trau
  fum!

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: tech-info.sgml,v 1.11 2001/01/17 18:27:06 aph Exp $ -->

<!-- should this be an appendix? -->
<chapt id="boot-floppy-techinfo">Informació tècnica sobre els disquets
d'arrencada

 <sect>Codi font
  <p>
El paquet <package>boot-floppies</package> conté tot el codi font i la
documentació dels disquets d'instal·lació.

 <sect>&RESCUE-FLOPPY;
  <p>
El &RESCUE-FLOPPY; té un sistema de fitxers Ext2 (o FAT, depenent de la vostra
arquitectura) i hauríeu de poder accedir-hi muntant els discs com a Ext2 o FAT.
El nucli Linux és el fitxer <file>linux</file>. El fitxer <file>root.bin</file> és
una imatge del sistema de fitxers comprimida amb <prgn>gzip</prgn> a 1,44 MB amb
un sistema de fitxers Minix o Ext2 i que serà carregada en el disc RAM i usada
com a sistema de fitxers arrel.


 <sect id="rescue-replace-kernel">Reemplaçant el nucli del &RESCUE-FLOPPY;
  <p>
Si trobeu necessari reemplaçar el nucli del &RESCUE-FLOPPY;, haureu de
configurar-lo amb les següents característiques, no com a mòduls:
<list>
    <item>
Suport per discs RAM
-RAM disk support- (<tt>CONFIG_BLK_DEV_RAM</tt>)
	<item>
Suport per disc RAM inicial (initrd)
-Initial RAM disk (initrd) support- (<tt>CONFIG_BLK_DEV_INITRD</tt>)
	<item>
Suport del nucli per binaris ELF
-Kernel support for ELF binaries- (<tt>CONFIG_BINFMT_ELF</tt>)
	<item>
Suport del dispositiu en bucle (LOOP device)
-Loop device support- (<tt>CONFIG_BLK_DEV_LOOP</tt>)
	<item>
Sistemes de fitxers FAT, Minix i Ext2 (algunes arquitectures no necessitaran
sistemes de fitxers FAT i/o Minix -- mireu el codi)
	<item>
Filtrat de connectors
-Socket filtering- per DHCP (<tt>CONFIG_FILTER</tt>)
    <item>
Connector de paquets
-Packet socket-, també per DHCP (<tt>CONFIG_PACKET</tt>)
	<item>
Connectors de domini Unix
-Unix domain sockets- pel sistema de bitàcola (log) <![%i386 [ -- aquest es proveeix amb
la configuració normal ]]> (<tt>CONFIG_UNIX</tt>)
</list>

<![ %i386 [ Copieu el vostre nou nucli com al fitxer <file>linux</file> en el
&RESCUE-FLOPPY; i executeu el guió <prgn>rdev.sh</prgn> que està en el mateix
disquet. El guió <prgn>rdev.sh</prgn> assumeix que el nucli està en el
directori actual o si no en <file>/mnt/linux</file>. Si no fos així hauríeu
de passar la ruta com a argument al guió. ]]>

<![ %m68k [ En sistemes BVM i Motorola VMEbus hauríeu d'usar la utilitat
<prgn>vmelilo</prgn> amb el fitxer <file>vmelilo.conf</file> localitzat en el
directori <file>/etc</file> del disquet. ]]>

<!-- com reemplaçar el nucli no està documentat per a d'altres arquitectures -->
<![ %alpha [ &FIXME; ]]>
<![ %sparc [ &FIXME; ]]>
<![ %powerpc [ &FIXME; ]]>
<![ %arm [ &FIXME; ]]>


  <p>
També necessitareu reemplaçar el fitxer <file>modules.tgz</file> del
&DRIVER-FLOPPY;. Aquest simplement conté un fitxer tar comprimit amb
<prgn>gzip</prgn> de
<!-- this is tt and not file on purpose -->
<tt>/lib/modules/<var>kernel-ver</var></tt>; construïu-lo des del directori
arrel per que tots els directoris intermedis també estiguin en el fitxer tar.
<![ %sparc [
  <p>
Si desitgeu fer-vos la vostra pròpia imatge TFTP necessitareu algunes de les
utilitats que es troben en el paquet <package>sparc-utils</package>.
]]>


 <sect>Els disquets base
  <p>
Els disquets base contenen una capçalera de 512 bytes seguida d'una porció de
l'arxiu comprimida amb <prgn>tar</prgn> i gzip. Si eliminéssiu les capçaleres i
en concatenéssiu el contingut de tots els disquets base, el resultat seria un
arxiu comprimit amb tar. L'arxiu conté el sistema base per a instal·lar-lo al
vostre disc dur.
  <p>
Una vegada aquest arxiu hagi estat instal·lat, haureu de seguir les passes
descrites en <ref id="configure-base"> i en el menú d'opcions del
<prgn>dbootstrap</prgn> «Configurar la xarxa» i haureu d'instal·lar el nucli
del sistema operatiu i mòduls pel vostre compte. Una vegada fet això, el
sistema hauria de ser usable.
  <p>
Pel que fa a les tasques de post-instal·lació, aquestes seran gestionades pel
paquet <package>base-config</package>.
<!-- Keep this comment at the end of the file
Local variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:max
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-parent-document:("../install.sgml" "book" "chapt")
sgml-declaration:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
End:
-->

Attachment: pgpzk1q3tnrmh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: