[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.4	Holaaa,

	Vaig a provar de fer algunes observacions a la llista, i al mateix
  temps a les observacions d'Antoni sobre la meua kutre-llista de paraules:

On Mon, Oct 08, 2001 at 01:10:28PM +0200, Antoni Bella wrote:
[...]
> assembler    = ensamblador
	Encara que puga semblar realment marcià, la traducció «assembler»
  -> «assemblador» la trobí en un diccionari de termes informàtics.
  D'una banda el verb «ensamblar» no existeix en català, d'altra banda
  la traducció del diccionari té pinta de i) venir del verb «assemblar»
  (paréixer), o ii) ser un clar manlleu de l'anglés. Jo tampoc ho tinc
  massa clar, si algú poguera trobar aquesta traducció en algun
  diccionari, seria l'opció definitiva!

> callback    = ??
> 1			Comunicació de tornada, unió o enllaç de comunicació
> 1			en el qual el servidor comunica a l'usuari, despres
> 1			de que aquest li informa del seu desitg de comunicar-se.
	(Iep, «després» i «desig») Podríem posar alguna expressió que
  inclogués la paraula «notificació»?

> library     = llibreria
	Em sembla que açò és un anglicisme:
		library <=> biblioteca
		book store <=> llibreria

> nice      = prioritat
	Cal tenir en compte que aquest terme es sol aplicar a aquells
  processos la prioritat dels quals ha estat _modificada_manualment_
  via nice(2). Són els «niced processes».

> plug-in     = connector
	Aquesta traducció xoca amb la de «socket» -> «connector». Jo
  havia proposat «complement», però cal agafar-ho amb pinces...

> shaded window  = ombra
> 1			La mateixa traducció que el KDE
	Jo havia usat «finestra enrotllada» perquè és, de fet, l'estat en
  què es troba una «shaded window», i.e. el cos de la finestra no és
  visible, només la barra de títol. El fet d'«enrotllar» la finestra
  es desprén de l'efecte visual (animat) que sol donar el gestor de
  finestres.

> stage loader  = carregador per etapes
	Perdoneu si semble cabut amb el tema: el mot «stage» sol anar
  acompanayat d'un adjectiu (normalment un ordinal):
	first stage loader -> carregador de la primera etapa (o fase)
	second stage loader -> carregador de la segona etapa
	second stage -> segona etapa
	loader -> carregador
  Si comprenem tots els carregadors de totes les etapes com a un sol
  carregador, aleshores sí podríem veure el conjunt com un «carregador
  per etapes», però només si el terme «stage» no va acompanyat de
  l'adjectiu (ordinal). (Ara sí l'he acabada d'embolicar!)

> sticky bit   = ??
	Hehe, aquesta és una traducció que em portà molts maldecaps en
  el Midnight Commander. El bit «sticky» s'usava antigament per
  mantenir el segment de text dels programes en memòria per accelerar-
  ne l'execució. Ara s'usa en els directoris com /tmp (públicament
  modificables) per evitar que un usuari o usuària puga esborrar
  fitxers creats per un altre/a. Com el resultat és que bé el segment
  de text, bé el fitxer «permaneixen», se m'ocorregué traduir-lo per
  «bit de permanença». Capta prou el significat, però no sé si la
  gent ho relacionaria amb l'«sticky bit».

> stub      = ??
	D'una banda hi ha la «stub zone» del DNS, que és una zona esclava
  on només es replica el registre NS: «zona soca»??? Ezo què éh?
  D'altra banda hi ha els fitxers creats per un compil·lador d'interfícies,
  amb funcions buides per que siguen emplenades pel programador:
  «esquelet», «patró», «model»?


	I ara d'altres que no hi són ací:

  - handle? (En el context «NFS file handle»)
	(indicador?, manejador?, una estructura que dóna accés a un fitxer
	accedit per NFS)
  - lock file: «fitxer blocatge»?
	Antoni proposa «fitxer blocat», però no és el mateix el fitxer que
	ha estat blocat per no ser usat, que el fitxer que indica que un
	altre fitxer ha estat blocat.
  - revert: «revertir», «desfer» (Antoni)
	Sol ser usat en comptes d'«undo» quan indica que cal desfer tots
	els canvis realitzats des de l'última volta que es desà el fitxer,
	i.e. «Fitxer/Revertir» recarregaria l'última versió desada del
	fitxer, mentre que «Edició/Desfer» només desfaria l'últim canvi.

  Aleeee,
	Ivan

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpAATESMyJFD.pgp
Description: PGP signature


Reply to: