[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.4-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Hola a tothom,

 Aquí en teniu la última versió segons el que heu anat reportant a la llista 
però reviseu-ho tot per si m'he pres cap llicència amb les correccions que us 
sembli agoserada. Ho faig així pel ràpid avenç que suposa doncs vaig eliminant 
posibilitats ben ràpid. Que us sembla?

 També podeu dispondre del diff per a facilitar-vos la correcció (NOTA: En la 
versió anterior no vaig posar els canvis de versió "0.2 >> 0.3" i això no es 
reflecteix en el diff)

 Espero que ben aviat poguem deixar com estables els mots suggerits fins al 
moment.

- - -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-6

- - -
- -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7vu0LGfXdVUGHvegRAoyEAKCE86WiqJD/0+Ew6C8moqgLPDJHaQCgmo6o
brVEOQ1VGC/zUzSVldCy7W4=
=4AZW
- -----END PGP SIGNATURE-----


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7wYm7GfXdVUGHvegRAsk5AJ9g0CADZ2HrJVL+S16SlMQwhlJkygCeKHgW
wpvtHGtzbPens2mIajBRR6o=
=fyBR
-----END PGP SIGNATURE-----
#
# Versió 0.4 del recull de Debian en català
#
# Encara que algunes siguin acceptables de les dues maneres seria
# convenient unificar criteris pel que fa al mot usat en les
# traduccions. Si aquesta idea ja expressada anteriorment per alguns
# traductors arrela podríem publicar-lo al web per a que estigui
# disponible als nous traductors i no tant nous. :-)
#
# Per:
#   Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es>
#   Jordi Mallach <jordi@debian.org>
#   Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>
#   Steve Langasek <vorlon@netexpress.net>
#   Miquel Vidal <miquel@sindominio.net>
#   Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>
#
# Hi han dues seccions la de mots i de definicions per a si res
# necessita d'una petita introducció. Troveu-vos lliures d'apotar
# nous afegiments.
#
# Canvis:
#
# 0.4 >>
#    Mots acceptats i correcció dels anteriors
# 0.3 >>
#    Mots acceptats i afegit de nous
# 0.2 >>
#    Afegit dels colaboradors
#    Correccions vàries i canvi de format
#    Afegit de la següent taula de signes:
#   ---TAULA-DE-COORDINACIÓ-------------------------|
#    ?? mot sense traducció
#       -s'accepten suggerències
#    ? suggeriments
#       -mot aportat per un company
#    // divergències
#       -en aquest cas s'inclourà una inroducció
#        de guia que en faciliti el debat.
#    [1234...] matissa la traducció
#       -de vegades es necessari matitzar les
#        diverses maneres de traduir o simplement
#        unes notes.
#
#    Dintre d'aquest mètode de corretgir les que no
#    estiguin marcades es consideraran acceptades però
#    tot i aixì encara les podeu debatre.
#   |------------------------------------------------|
#
# 0.1 >> 3 Oct 2001 18:22:04
#    Versió inicial
#

anglès        català
------------------------------
*	||
about...    = a propòsit de...
add-on     = extensió
alternate    = alternatiu
applet     = ??
architecture  = arquitectura
Archive     = arxiu
assembler    = ensamblador
*	|
backup     = còpia de seguretat
balance     = equilibrar
binary     = binari
boolean     = booleana
boot      = arrencada
1			sempre es buscarà el mot arrencada.
boot-device   = dispositiu arrencable
Boot Floppy   = disquet d'arrencada
boot manager  = gestor d'arrencada
bootable    = arrencable
booted     = arrencat
		  arrencar
1			En pasat.
boot device   = dispositiu d'arrencada
bootstrap partition
		  partició d'arrencada
box       = caixa
		  màquina
1			S'accepten suggerències però han de
1			ser simpàtiques.
broadcast    = difusió
browser     = navegador
buffer     = memòria temporal
buffered memory = memòria temporal
bug report   = reportar l'error
Bug Tracking System
		= sistema de seguiment d'errors
built-in    = encastada
?		  integrada
bullet list   = llista de vinyetes
bus       = bus
button     = botó
*	||
cache      = memòria cau
cacheing    = memòria cau
1			Si fa de substantiu: càrrega a la memòria cau
2			Si fa de verb: portar a la memòria cau

callback    = ??
1			Comunicació de tornada, unió o enllaç de comunicació
1			en el qual el servidor comunica a l'usuari, despres
1			de que aquest li informa del seu desitg de comunicar-se.
called     = anomenada
cancel     = cancel·lar
card      = targeta
CD images    = imatges de CD
check box    = casella de verificació
clear      = esborrar
clipboard    = portafolis
codenames    = noms en codi
cold booting  = arrencar en fred
command     = ordre
comment out   = comentar-lo
compliant    = conforme
computer    = ordinador
computer store = botiga d'informàtica
consultants   = consultors
contact page  = pàgina de contacte
current     = actual
*	||
Debian Archive = arxiu de Debian
Debian FAQ   = PMF de Debian
Debian Free Software Guidelines
		= Principis del Programari Lliure de Debian
?		  Criteris per a programari lliure de Debian
Debian Project homepage
		= pàgina principal del Projecte Debian
Debian Social Contract
		= Contracte Social de Debian
derived works  = treballs derivats
desktop     = escriptori
developers   = desenvolupadors
device     = dispositiu
device node   = node de/l <tipus de dispositiu>
dialog     = diàleg
Distribution of License
		= Distribució de llicència
dotted quad notation
		= notació de quadrupla entre punts (adreça IP)
drive      = unitat
driver     = controlador
?         programa de control
1			Programa que coordina i controla el funcionament d'un o més
1			mòduls d'un programari.
Driver Floppies = disquet de controladors
*	||

embedded    = encastat
		  integrat
encoded     = codificat
entry      = entrada
errata     = fé d'errates
Events     = esdeveniments
*	||
FAQ       = PMF
1			Excepte quan aquestes no hagin estat traduidees
1			al català que usarem el nom original del document
firewall    = tallafocs
firmware    = firmware
?		  microprogramari
1			Es el programari propietari inclòs a l'interior
1			del maquinari per al funcionament del mateix.
first stage loader
		= carregador de la primera etapa
FIXME      = ARREGLAM
?		  ACABAM
1			(NOTA: Aquest comentari l'usen per a cridar
1			l'atenció sobre les seccions no acabades de la
1			documentació.
Free Operating System
		= sistemes operatius lliures
free software  = programari lliure
Free Software Community
		= comunitat del programari lliure
*	||
gateway     = passarel·la
get       = obtenir
getting     = aconseguir
graphical screen
		= pantalla gràfica
*	||
handle     = manejar
		  indicador
hardware    = maquinari
hard link    = enllaç fort
hardware    = maquinari
1			Bàsicament la traducció serà maquinari (en referència a
1			tot un seguit de dispositius; perifèrics, placa base,
1			targeta gràfica, etc.) quan ens referin a un d'aquests
1			dispositius en partcicular mai l'anomenarem com a
1			maquinari a menys que es tracti d'especificacions entre
1			diverses clases de dispositius.
has been superseded
		= està obsoleta
		  ha quedat obsoleta
hashing     = dispersió
higher-level  = nivell més alt
homepage    = pàgina principal
?		  pàgina inicial
*	||
icon      = icona
ignore     = descartar
IMPORTANT    = IMPORTANT
inch      = polsades
Installation Manual
		= Manual d'Instal·lació
Installation System
		= sistema d'instal·lació
Infrastructure = infraestructura
interface    = interfície
integrity    = integritat
invoke     = invoca
I/O       = E/S
input/output  = entrada/sortida
*	||
key       = tecla
Keyring     = anell de claus
kernel     = nucli
*	||
library     = llibreria
links      = enllaços
Linux native  = nativa de Linux
1			Es tracta de les particions natives de Linux.
1			Guardem la referència en alnglè si ho creiem
1			convenient.
Linux User Groups
		= grups d'usuaris de Linux
load      = càrrega
look & feel   = ??
?		  tarannà
lock file    = fitxer de blocat
login      = entrada
1			Referent al shell
logo      = logotip
low-level    = nivell més baix
*	||
Mailing list  = llista de correu
mainboards   = plaques base
mantainers   = mantenidors
Manager     = gestor
master boot record, MBR
		= registre mestre d'arrencada, MBR
member     = membre
mirror     = rèplica
modules     = mòduls
motherboard   = placa base
mount      = muntar
*	||
net       = xarxa
netmask     = màscara de xarxa
network     = xarxa
network address = adreça de la xarxa
Newsgroups   = grups de notícies
?		  grup de discussió
?		  grup de missatges
New Maintainers Front Desk
		= Recepció de Nous Mantenidors
nice      = prioritat
No Discrimination Against Fields of Endeavor
		= Cap discriminació a finalitats d'aplicació
No Discrimination Against Persons or Groups
		= Cap discriminació de persones o grups
non-parity   = sense paritat
NOTA      = NOTE
*	||
Officers    = directors
oficial CDs   = CD oficials
ofpath     = ofpath
1		  És el nom d'un programa de l'arquitectura ppc.
OK       = acceptar
Organizational Structure
		= organigrama
Operative System
		= sistema operatiu
OS       = SO
overlay driver = controlador solapat
*	||

padding     = separació
Parity RAM   = RAM de paritat
Partner Program = programa de socis
password    = contrasenya
patch      = pedaç
path      = ruta
plug-in     = connector
point releases = versions puntuals
?		  versions incrementals
?		  llançaments menors
policy     = política
Press Contact  = contacte de premsa
press release  = notes de premsa
program     = programa
prompt     = indicatiu
1			referent a l'entrada de la consola.
2			boot prompt seria indicatiu d'arrencar
proxy      = servidor intermediari
*	||
query      = consulta
*	||
Reaching Package Maintainers
		= contactar amb mantenidors de paquets
regular file  = fitxer ordinari
release errata = fé d'errates de la distribució
Release Notes  = Notes de la Versió
releases    = distribucions
?		  alliberacions
?		  llançaments
?		  lliuraments
1			Amb Debian i la resta, és un poc complicat
1			dir "distribució" a qualsevol cosa. Nomes
1			en el mon de Debian, distribució es gasta per
1			anomenar "stable, unstable i testing", que
1			realment no son llançaments. RedHat també és
1			una distribució.
remove     = eliminar
?		  suprimir
report     = reportar
reset      = reinici
		  reiniciar
reseting    = reiniciant
		  reinicialitzant
resolver    = ??
?		  trobador de noms
?		  sistema de resolució
revert     = revertir
root      = root
root partition = partició arrel
rule of thumb  = ??
?		  heurisme
1			(registre incorrecte, algú sap una expressió
1			més col*loquial?)
run       = executar
*	||
scanned     = escanejat
screen     = pantalla
search     = cerca
		  recerca
searchable directory
		= directori navegable
security issues = problemes de seguretat
Security Team  = Equip de Seguretat
set       = joc
1			Joc d'utilitats
		  establir
		  definir
		  especificar
setup      = estructura
		  configuració
shaded window  = ombra
1			La mateixa traducció que el KDE
share on the server
		= recurs compartit en el servidor
shell      = intèrpret d'ordres
shortcut    = drecera
single-bit   = únic bit
single board  = una sola placa
		  una única placa
site      = servidor
?		  lloc
slice      = llesca
1			Context:
1			Sun disk partitions allow for 8 seperate
1			partitions (or slices).
slot      = ranura d'expansió
socket     = connector
		  enllaç
software    = programari
1			bàsicament quan digui software haurem de posar "programari"
1			(seria un conjunt de programes) i quan digui "program" posarem
1			programa (seria un programa format per diverses utilitats).
source     = font
?		  origen
source code   = codi font
spindle     = filosa
1			Fa referència a un disc per a espai
1			d'intercanvi.
stable     = stable
1			Pendre especial cura a deixar stable
1			quan es parli de la distribució.
stage loader  = carregador per etapes
steps      = passes
sticky bit   = ??
sticky window  = finestra apegalosa
stream     = flux
1			De dades.
stub      = ??
subarchitecture = subarquitectura
subdirectories = subdirectoris
superuser    = superusuari
swallowed app  = ??
?		  aplicació incorporada
switch     = paràmetre
?		  conmutador
?		  interruptor
System Administration
		  Administració del sistema.
*	||
task      = tasca
testing     = testing
1			Pendre especial cura a deixar testing
1			quan es parli de la distribució.
tiles      = mosaics
time zone    = zona horària
tool      = eina
toolkit     = joc d'eines
true parity   = paritat real
*	||
unstable    = unstable
1			Pendre especial cura a deixar unstable
1			quan es parli de la distribució.
update     = refrescar
updates to the release
		  actualitzacions per la distribució
upgrade     = actualitzar
Unofficial Updates
		= actualitzacions no oficials
utility     = utilitat
*	||
value      = valor
*	||
window manager = gestor de finestres
wrap lines   = ajustament de línies
*	||
X window    = X window
*	||
###########################################
# -Mots amb problemes o problemàtics d'especificar en una sola paraula:
#

mot          traducció/definició
-----------------------------------

BIOS        = gènere?
?			La BIOS
		   La pregunta és masculí o femení?.
		   BIOS = Basic Input Output System = Sistema bàsic d'entrada
		   i sortida per tant suposo que masclí, però la gent diu "la
		   BIOS, no?" Suposo que perquè s'elideix el nom i ens referim
		   a la "memòria BIOS" De tota manera crec que el context que
		   m'he trobat parlava més del programa BIOS que de la memòria
		   BIOS.

broadcast     =
		   difusió = envies un paquet a la xarxa amb una adreça que
		   fa que cada màquina a la xarxa sàpiga que va per a ell, pel
		   comptes del normal que és enviar-ho a una adreça que només
		   pertany a una màquina.

firmware      =
		   Es el programari propietari inclòs a l'interior
		   del maquinari per al funcionament del mateix.

harware      =
		   Bàsicament la traducció serà maquinari (en referència a
		   tot un seguit de dispositius; perifèrics, placa base,
		   targeta gràfica, etc.) quan ens referin a un d'aquests
		   dispositius en partcicular mai l'anomenarem com a
		   maquinari a menys que es tracti d'especificacions entre
		   diverses clases de dispositius.

FIXME       = ARREGLAM
		   (NOTA: Aquest comentari l'usen per a cridar
		   l'atenció sobre les seccions no acabades de la
		   documentació.

gateway       =
		   passarel·la = Maquina (per exemple del teu proveïdor d'accés
		   a internet) que recull trànsit d'una xarxa (com ara el PC de
		   casa) i el passa a una altra xarxa (per exemple internet).

netmask       =
		   màscara de xarxa = (és un patró bits que indica com s'assignen
		   les adreces IP a les màquines. Totes les que casen amb el
		   patró se suposa que estan a la mateixa xarxa, i les que no
		   fora. )

network address   =
		   adreça de la xarxa = adreça que identifica una
		   xarxa per comptes d'una única màquina.

X          = gènere?
		   Diverses maneres d'anomenar-lo:
					X
				 X Window System
				  X Version 11
			  X Window System, Version 11
			        X11

## FÍ ##

--- recull_debian-0.3	Mon Oct 8 13:01:03 2001
+++ recull_debian-0.4	Mon Oct 8 12:56:43 2001
@@ -1,5 +1,5 @@
 #
-# Versió 0.3 del recull de Debian en català
+# Versió 0.4 del recull de Debian en català
 #
 # Encara que algunes siguin acceptables de les dues maneres seria
 # convenient unificar criteris pel que fa al mot usat en les
@@ -13,6 +13,7 @@
 #   Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>
 #   Steve Langasek <vorlon@netexpress.net>
 #   Miquel Vidal <miquel@sindominio.net>
+#   Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>
 #
 # Hi han dues seccions la de mots i de definicions per a si res
 # necessita d'una petita introducció. Troveu-vos lliures d'apotar
@@ -20,6 +21,8 @@
 #
 # Canvis:
 #
+# 0.4 >>
+#    Mots acceptats i correcció dels anteriors
 # 0.3 >>
 #    Mots acceptats i afegit de nous
 # 0.2 >>
@@ -27,9 +30,9 @@
 #    Correccions vàries i canvi de format
 #    Afegit de la següent taula de signes:
 #   ---TAULA-DE-COORDINACIÓ-------------------------|
-#    ?? mot amb dubtes
+#    ?? mot sense traducció
 #       -s'accepten suggerències
-#    ? suggeriment
+#    ? suggeriments
 #       -mot aportat per un company
 #    // divergències
 #       -en aquest cas s'inclourà una inroducció
@@ -50,38 +53,45 @@
 
 anglès        català
 ------------------------------
-*	|
-alternate    = intercanvi
-?		  alternar
-?		  alternatiu
+*	||
+about...    = a propòsit de...
+add-on     = extensió
+alternate    = alternatiu
+applet     = ??
 architecture  = arquitectura
 Archive     = arxiu
+assembler    = ensamblador
 *	|
 backup     = còpia de seguretat
 balance     = equilibrar
 binary     = binari
 boolean     = booleana
-boot      = arranc
-1			sempre es buscarà el mot arranc mai arrancable.
-boot-device   = dispositiu d'arranc
-Boot Floppy   = disquet d'arranc
-boot manager  = gestor d'arranc
-bootable    = per a iniciar l'arranc
-booted     = iniciar l'arranc
-boot device   = dispositiu d'arranc
+boot      = arrencada
+1			sempre es buscarà el mot arrencada.
+boot-device   = dispositiu arrencable
+Boot Floppy   = disquet d'arrencada
+boot manager  = gestor d'arrencada
+bootable    = arrencable
+booted     = arrencat
+		  arrencar
+1			En pasat.
+boot device   = dispositiu d'arrencada
 bootstrap partition
-		  partició d'arranc
+		  partició d'arrencada
 box       = caixa
-?		  ordenata
-?		  cacharro
-?		  màquina
+		  màquina
 1			S'accepten suggerències però han de
 1			ser simpàtiques.
+broadcast    = difusió
 browser     = navegador
+buffer     = memòria temporal
+buffered memory = memòria temporal
 bug report   = reportar l'error
 Bug Tracking System
 		= sistema de seguiment d'errors
 built-in    = encastada
+?		  integrada
+bullet list   = llista de vinyetes
 bus       = bus
 button     = botó
 *	||
@@ -89,20 +99,27 @@
 cacheing    = memòria cau
 1			Si fa de substantiu: càrrega a la memòria cau
 2			Si fa de verb: portar a la memòria cau
+
+callback    = ??
+1			Comunicació de tornada, unió o enllaç de comunicació
+1			en el qual el servidor comunica a l'usuari, despres
+1			de que aquest li informa del seu desitg de comunicar-se.
 called     = anomenada
+cancel     = cancel·lar
 card      = targeta
 CD images    = imatges de CD
+check box    = casella de verificació
+clear      = esborrar
+clipboard    = portafolis
 codenames    = noms en codi
-cold booting  = arranc en fred
-command     = comandament
-?		  comanda
-//         ordre
+cold booting  = arrencar en fred
+command     = ordre
 comment out   = comentar-lo
-compliant    = compleix
+compliant    = conforme
 computer    = ordinador
 computer store = botiga d'informàtica
 consultants   = consultors
-contact page  = contact page
+contact page  = pàgina de contacte
 current     = actual
 *	||
 Debian Archive = arxiu de Debian
@@ -119,6 +136,7 @@
 developers   = desenvolupadors
 device     = dispositiu
 device node   = node de/l <tipus de dispositiu>
+dialog     = diàleg
 Distribution of License
 		= Distribució de llicència
 dotted quad notation
@@ -126,9 +144,15 @@
 drive      = unitat
 driver     = controlador
 ?         programa de control
+1			Programa que coordina i controla el funcionament d'un o més
+1			mòduls d'un programari.
 Driver Floppies = disquet de controladors
 *	||
+
+embedded    = encastat
+		  integrat
 encoded     = codificat
+entry      = entrada
 errata     = fé d'errates
 Events     = esdeveniments
 *	||
@@ -136,10 +160,14 @@
 1			Excepte quan aquestes no hagin estat traduidees
 1			al català que usarem el nom original del document
 firewall    = tallafocs
-firmware    =
+firmware    = firmware
 ?		  microprogramari
-?		  firmware
+1			Es el programari propietari inclòs a l'interior
+1			del maquinari per al funcionament del mateix.
+first stage loader
+		= carregador de la primera etapa
 FIXME      = ARREGLAM
+?		  ACABAM
 1			(NOTA: Aquest comentari l'usen per a cridar
 1			l'atenció sobre les seccions no acabades de la
 1			documentació.
@@ -149,19 +177,33 @@
 Free Software Community
 		= comunitat del programari lliure
 *	||
+gateway     = passarel·la
+get       = obtenir
 getting     = aconseguir
 graphical screen
 		= pantalla gràfica
 *	||
+handle     = manejar
+		  indicador
 hardware    = maquinari
-?		  hardware
+hard link    = enllaç fort
+hardware    = maquinari
+1			Bàsicament la traducció serà maquinari (en referència a
+1			tot un seguit de dispositius; perifèrics, placa base,
+1			targeta gràfica, etc.) quan ens referin a un d'aquests
+1			dispositius en partcicular mai l'anomenarem com a
+1			maquinari a menys que es tracti d'especificacions entre
+1			diverses clases de dispositius.
 has been superseded
 		= està obsoleta
+		  ha quedat obsoleta
+hashing     = dispersió
 higher-level  = nivell més alt
 homepage    = pàgina principal
 ?		  pàgina inicial
 *	||
 icon      = icona
+ignore     = descartar
 IMPORTANT    = IMPORTANT
 inch      = polsades
 Installation Manual
@@ -172,34 +214,36 @@
 interface    = interfície
 integrity    = integritat
 invoke     = invoca
+I/O       = E/S
+input/output  = entrada/sortida
 *	||
 key       = tecla
 Keyring     = anell de claus
 kernel     = nucli
 *	||
-library     = biblioteca
-?		  libreria
+library     = llibreria
 links      = enllaços
-Linux native  = Linux native
-1			Es tracta de les particions natives de Linux
-1			així que sempre i quan no s'anomenin
-1			especificament per a particionar discs
-1			la podrem traduir per=
-?		  nativa de Linux
+Linux native  = nativa de Linux
+1			Es tracta de les particions natives de Linux.
+1			Guardem la referència en alnglè si ho creiem
+1			convenient.
 Linux User Groups
 		= grups d'usuaris de Linux
 load      = càrrega
+look & feel   = ??
+?		  tarannà
+lock file    = fitxer de blocat
+login      = entrada
+1			Referent al shell
 logo      = logotip
 low-level    = nivell més baix
 *	||
 Mailing list  = llista de correu
 mainboards   = plaques base
 mantainers   = mantenidors
-Manager     = administrador
-?		  gestor, però també serviria coordinador o
-?		  responsable
+Manager     = gestor
 master boot record, MBR
-		= registre mestre d'arranc, MBR
+		= registre mestre d'arrencada, MBR
 member     = membre
 mirror     = rèplica
 modules     = mòduls
@@ -207,12 +251,15 @@
 mount      = muntar
 *	||
 net       = xarxa
+netmask     = màscara de xarxa
 network     = xarxa
+network address = adreça de la xarxa
 Newsgroups   = grups de notícies
 ?		  grup de discussió
 ?		  grup de missatges
 New Maintainers Front Desk
 		= Recepció de Nous Mantenidors
+nice      = prioritat
 No Discrimination Against Fields of Endeavor
 		= Cap discriminació a finalitats d'aplicació
 No Discrimination Against Persons or Groups
@@ -224,6 +271,7 @@
 oficial CDs   = CD oficials
 ofpath     = ofpath
 1		  És el nom d'un programa de l'arquitectura ppc.
+OK       = acceptar
 Organizational Structure
 		= organigrama
 Operative System
@@ -231,29 +279,32 @@
 OS       = SO
 overlay driver = controlador solapat
 *	||
-Parity RAM   = RAM de paritat
+
+padding     = separació
+Parity RAM   = RAM de paritat
 Partner Program = programa de socis
 password    = contrasenya
 patch      = pedaç
 path      = ruta
-?		  camí
+plug-in     = connector
 point releases = versions puntuals
 ?		  versions incrementals
 ?		  llançaments menors
 policy     = política
 Press Contact  = contacte de premsa
-press release  = notícies de premsa
-?		  notes de premsa
+press release  = notes de premsa
 program     = programa
 prompt     = indicatiu
 1			referent a l'entrada de la consola.
-2			boot prompt seria indicatiu d'arranc
-proxy      = proxy
+2			boot prompt seria indicatiu d'arrencar
+proxy      = servidor intermediari
+*	||
+query      = consulta
 *	||
 Reaching Package Maintainers
 		= contactar amb mantenidors de paquets
-release errata = errades de la distribució
-?		  fé d'errates de la distribució
+regular file  = fitxer ordinari
+release errata = fé d'errates de la distribució
 Release Notes  = Notes de la Versió
 releases    = distribucions
 ?		  alliberacions
@@ -265,17 +316,20 @@
 1			anomenar "stable, unstable i testing", que
 1			realment no son llançaments. RedHat també és
 1			una distribució.
+remove     = eliminar
+?		  suprimir
 report     = reportar
-?		  llistar
-reset      = reset
-?		  reiniciar (o reinici)
-?		  reinicialitzar
-reseting    = resetejar
-?		  reiniciar (o reinici)
-?		  reinicialitzar (o reinicialització)
+reset      = reinici
+		  reiniciar
+reseting    = reiniciant
+		  reinicialitzant
+resolver    = ??
+?		  trobador de noms
+?		  sistema de resolució
+revert     = revertir
 root      = root
 root partition = partició arrel
-rule of thumb  =
+rule of thumb  = ??
 ?		  heurisme
 1			(registre incorrecte, algú sap una expressió
 1			més col*loquial?)
@@ -285,12 +339,23 @@
 screen     = pantalla
 search     = cerca
 		  recerca
+searchable directory
+		= directori navegable
 security issues = problemes de seguretat
 Security Team  = Equip de Seguretat
+set       = joc
+1			Joc d'utilitats
+		  establir
+		  definir
+		  especificar
 setup      = estructura
 		  configuració
+shaded window  = ombra
+1			La mateixa traducció que el KDE
 share on the server
 		= recurs compartit en el servidor
+shell      = intèrpret d'ordres
+shortcut    = drecera
 single-bit   = únic bit
 single board  = una sola placa
 		  una única placa
@@ -300,9 +365,13 @@
 1			Context:
 1			Sun disk partitions allow for 8 seperate
 1			partitions (or slices).
-slot      = bahia
+slot      = ranura d'expansió
+socket     = connector
+		  enllaç
 software    = programari
-?		  software
+1			bàsicament quan digui software haurem de posar "programari"
+1			(seria un conjunt de programes) i quan digui "program" posarem
+1			programa (seria un programa format per diverses utilitats).
 source     = font
 ?		  origen
 source code   = codi font
@@ -312,20 +381,21 @@
 stable     = stable
 1			Pendre especial cura a deixar stable
 1			quan es parli de la distribució.
-stage loader  = fase de càrrega
-?		  carregador per etapes
-?		  carregador per fases
-1			Run the <prgn>ybin</prgn> command, which
-1			will update the bootstrap partition with
-1			the current <file>/etc/yaboot.conf</file>
-1			configuration and <file>/usr/lib/yaboot/ofboot
-1			</file> first stage loader.
+stage loader  = carregador per etapes
 steps      = passes
+sticky bit   = ??
+sticky window  = finestra apegalosa
+stream     = flux
+1			De dades.
+stub      = ??
 subarchitecture = subarquitectura
 subdirectories = subdirectoris
 superuser    = superusuari
+swallowed app  = ??
+?		  aplicació incorporada
 switch     = paràmetre
 ?		  conmutador
+?		  interruptor
 System Administration
 		  Administració del sistema.
 *	||
@@ -333,17 +403,16 @@
 testing     = testing
 1			Pendre especial cura a deixar testing
 1			quan es parli de la distribució.
+tiles      = mosaics
 time zone    = zona horària
-tool      = utilitat
-?		  eina
+tool      = eina
+toolkit     = joc d'eines
 true parity   = paritat real
 *	||
 unstable    = unstable
 1			Pendre especial cura a deixar unstable
 1			quan es parli de la distribució.
-update     = actualitzar
-		  actualització
-?		  refrescar
+update     = refrescar
 updates to the release
 		  actualitzacions per la distribució
 upgrade     = actualitzar
@@ -353,6 +422,9 @@
 *	||
 value      = valor
 *	||
+window manager = gestor de finestres
+wrap lines   = ajustament de línies
+*	||
 X window    = X window
 *	||
 ###########################################
@@ -363,6 +435,7 @@
 -----------------------------------
 
 BIOS        = gènere?
+?			La BIOS
 		   La pregunta és masculí o femení?.
 		   BIOS = Basic Input Output System = Sistema bàsic d'entrada
 		   i sortida per tant suposo que masclí, però la gent diu "la
@@ -377,10 +450,6 @@
 		   comptes del normal que és enviar-ho a una adreça que només
 		   pertany a una màquina.
 
-driver       =
-		   Programa que coordina i controla el funcionament d'un o més
-		   mòduls d'un programari.
-
 firmware      =
 		   Es el programari propietari inclòs a l'interior
 		   del maquinari per al funcionament del mateix.
@@ -410,15 +479,8 @@
 		   fora. )
 
 network address   =
-		   adreça de la xarxa de treball = adreça que identifica una
+		   adreça de la xarxa = adreça que identifica una
 		   xarxa per comptes d'una única màquina.
-
-software      =
-		   bàsicament quan digui sharware haurem de posar "programari"
-		   (seria un conjunt de programes) i quan digui "program" posarem
-		   programa (seria un programa format per diverses utilitats).
-
-		   Per aquí suggereixen que deixem l'original:
 
 X          = gènere?
 		   Diverses maneres d'anomenar-lo:

Reply to: