[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.3	(Disculpeu si el missatge arriba duplicat)

	Bon ditardanit a tothom!

	Torne a la batalla!

On Sat, Oct 06, 2001 at 01:37:27PM +0200, Antoni Bella wrote:

	Uau, això sí és útil! Gràcies Antoni! Alla van els meus
  comentaris...

> browser     = navegador
	Pense que la traducció més genèrica de «browser» és «visor»,
  tot i que així es perd la connotació més popular de «navegador web».
  Per tant, la traducció dependria del context.

> built-in    = encastada
	En algun lloc també he vist «incorporada», ara no recorde si
  corresponent a «embedded».

> command     = comandament
> ?		  comanda
> //         ordre
	«Ordre» mol·la pq és bastant més breu que «comandament». Em pense
  que «comanda» és incorrecte (tot i que la usí per tota la traducció
  de la glibc 2.0 :( ), ja que significa «encàrrec».

> compliant    = compleix
	En alguna part del GNOME l'he traduïda per «conforme» (amb GNOME).

> contact page  = contact page
	Ein? Pàgina de contacte, no?

> dotted quad notation
> 		= notació de quadrupla entre punts (adreça IP)
    Iep, «quàdrupla».    ^

> FIXME      = ARREGLAM
> 1			(NOTA: Aquest comentari l'usen per a cridar
> 1			l'atenció sobre les seccions no acabades de la
> 1			documentació.
	I què tal «ACABAM» o «REMATAM» (pseeee)?

> has been superseded
> 		= està obsoleta
	Normalment supose que trobarem quelcom de l'estil «this function
  has been superseded by that function». Una possible traducció seria
  «aquesta funció queda (o ha quedat) obsoleta en favor d'aqueixa
  funció».

> library     = biblioteca
> ?		  libreria
	La segona opció és un anglicisme. Una llibreria (amb dues l, iep!)
  és una tenda de llibres. Però, el seu ús seria una espècie de
  «bug-by-bug compatibility» amb l'ús que se n'ha vingut fent (aixòòò,
  «compatibilitat amb les errades»? ;)

> Partner Program = programa de socis
	Potser es refereix a «programa soci» d'un altre programa, i.e.
  programes que cooperen o estan relacionats.

> proxy      = proxy
	«Altern»? (Crec que aquesta és de SoftCatalà.)

> report     = reportar
> ?		  llistar
	Iep, la primera em sembla que és un anglicisme. La traducció més
  correcta em sembla «informe». Així, «bug report» - >«informe d'errades»
  i «reporter» -> «informador».

> stage loader  = fase de càrrega
> ?		  carregador per etapes
> ?		  carregador per fases
> 1			Run the <prgn>ybin</prgn> command, which
> 1			will update the bootstrap partition with
> 1			the current <file>/etc/yaboot.conf</file>
> 1			configuration and <file>/usr/lib/yaboot/ofboot
> 1			</file> first stage loader.
	Ací crec que has agrupat malament: no es tracta del (first)
  (stage loader), sinò del (first stage) (loader). Hi ha un carregador
  per cada etapa o fase, així que «first stage loader» es traduiria
  com a «carregador de la primera etapa».

> switch     = paràmetre
> ?		  conmutador
	O «interruptor».

> tool      = utilitat
> ?		  eina
	O «ferramenta».

	Ací vos incloc unes parailes que he fet servir en altres traduccions.
  Estaria bé que les incloguéreu en alguna llista (una volta discutides),
  ja que si les guarde jo, de ben poca cosa valen... (Algunes ja han
  aparegut ací, no les tingueu massa en compte.)

I/O			E/S, I/O
ISDN			XDSI
OK			acceptar
about...		a propòsit de...
add-on			extensió, complement
applet			applet??
assembler		assemblador
buffer			buffer, avantmemòria, memòria intermèdia
buffered memory		memòria intermèdia
bullet list		llista de vinyetes
cache			cache, memòria cau
callback		??
cancel			cancel·lar
check box		casella de comprovació
clear			esborrar
clipboard		portafolis
compliant		conforme
dialog			quadre de diàleg
embedded		inserit
entry			entrada, registre
get			obtenir
handle			manejar, indicador
hard link		enllaç fort
hardware		maquinari
hashing			dispersió
ignore			descartar
lock file		fitxer de blocatge
login (shell)		(intèrpret d') entrada??
look & feel		tarannà??
nice			??
padding			separació
plug-in			complement
proxy			altern
query			consulta
regular file		fitxer ordinari
remove			eliminar
resolver		trobador de noms??
revert			revertir
searchable directory	directori navegable
set			establir
shaded window		finestra enrotllada
shell			intèrpret
shortcut		drecera
slot			ranura (funció)??
socket			connector, enllaç
software		programari
sticky bit		??
sticky window		finestra apegalosa
stream			flux (de dades)
stub			soca
swallowed app		aplicació incorporada??
tiles			taulells, mosaics
toolkit			joc d'eines
window manager		gestor de finestres
wrap lines		ajustament de línies

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpvu64_qPysK.pgp
Description: PGP signature


Reply to: