[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.3ivan@selidor.net va dir:

> nice			??

prioritat

> plug-in			complement

connector? (SC)

> proxy			altern

proxy (server): servidor intermediari (SC)

> remove			eliminar

suprimir? (SC)

> resolver		trobador de noms??

sistema de resolució (SC)

> set			establir

definir, especificar

> shell			intèrpret

intèrpret d'ordres (SC)


salutacions,

m.

-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpZl0imq4rP4.pgp
Description: PGP signature


Reply to: