[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] hardware.sgml acabat segons el recullOn Sun, Oct 07, 2001 at 12:44:53AM +0200, Jordi Mallach wrote:
> On Sat, Oct 06, 2001 at 03:12:55PM -0700, Matt Bonner wrote:
> > verb o nom, te altre sentit informatic que es de recompilar programari
> > que tens funcionant a un CPU a altre CPU (o com es digui). "I ported
> > Linux from the Intel 80386 to the Motorola 68040." Si és aquest tipos
> > de port, no em sona bé que sigui la mateixa paraula. Ara, alternatives
> > genials no en tinc, i no trobo res util a la web. "Port" com verb
> > gairebe te mes el sentit d'endur, pero no sé si es pot fer un nom del
> > verb. Idees:
> > 
> > recompilacio
> > compilacio
> 
> Crec que qualsevol d'aquestes dos afegiria mes confusió que altra cosa.
> Mai has dit en castellà/català "he de portar tal programa a gtk1.3"?
> A mi em sembla prou natural, llevat de si es correcte o no, que no ho
> se.

	I què tal «adaptació»?

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

Attachment: pgpjkZYRC5rtz.pgp
Description: PGP signature


Reply to: