[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.3-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


 Potser semblarà que corro massa però hi habien unes quantes coses en 
l'anterior versió que es podien solucionar al meu entendre evitant comentaris 
innecessàris doncs anteriorment ja a'habia arribat a un cert acord.

 Ara com que el format de les dues versions és el mateix us n'adjunto un 
diff per a que pogueu veure ràpidament si els canvis han estat de vostre 
gust. Si no fos així repliqueu-ho ràpidament a la llista, ens facilitarà les 
correccions.

 Gràcies
- -- 

  Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# [Pàgina de traduccions del nucli Linux]          |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/traduccions.htm
# [Traduciones al catalan del Nucleo Linux]        |
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.10 - XFree86 4.1.0-6

- -
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE7vu0LGfXdVUGHvegRAoyEAKCE86WiqJD/0+Ew6C8moqgLPDJHaQCgmo6o
brVEOQ1VGC/zUzSVldCy7W4=
=4AZW
-----END PGP SIGNATURE-----
#
# Versió 0.2 del recull de Debian en català
#
# Encara que algunes siguin acceptables de les dues maneres seria
# convenient unificar criteris pel que fa al mot usat en les
# traduccions. Si aquesta idea ja expressada anteriorment per alguns
# traductors arrela podríem publicar-lo al web per a que estigui
# disponible als nous traductors i no tant nous. :-)
#
# Per:
#   Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es>
#   Jordi Mallach <jordi@debian.org>
#   Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>
#   Steve Langasek <vorlon@netexpress.net>
#   Miquel Vidal <miquel@sindominio.net>
#
# Hi han dues seccions la de mots i de definicions per a si res
# necessita d'una petita introducció. Troveu-vos lliures d'apotar
# nous afegiments.
#
# Canvis:
#
# 0.2 >>
#    Afegit dels colaboradors
#    Correccions vàries i canvi de format
#    Afegit de la següent taula de signes:
#   ---TAULA-DE-COORDINACIÓ-------------------------|
#    ?? mot amb dubtes
#       -s'accepten suggerències
#    ? suggeriment
#       -mot aportat per un company
#    // divergències
#       -en aquest cas s'inclourà una inroducció
#        de guia que en faciliti el debat.
#    [1234...] matissa la traducció
#       -de vegades es necessari matitzar les
#        diverses maneres de traduir o simplement
#        unes notes.
#
#    Dintre d'aquest mètode de corretgir les que no
#    estiguin marcades es consideraran acceptades però
#    tot i aixì encara les podeu debatre.
#   |------------------------------------------------|
#
# 0.1 >> 3 Oct 2001 18:22:04
#    Versió inicial
#

anglès        català
------------------------------
*	|
alternate    = intercanvi
?		  alternar
?		  alternatiu
architecture  = arquitectura
Archive     = arxiu
*	|
backup     = còpia de seguretat
balance     = equilibrar
binary     = binari
boolean     = booleana
boot      = arranc
1			sempre es buscarà el mot arranc mai arrancable.
boot-device   = dispositiu d'arranc
Boot Floppy   = disquet d'arranc
boot manager  = gestor d'arranc
bootable    = per a iniciar l'arranc
booted     = iniciar l'arranc
boot device   = dispositiu d'arranc
bootstrap partition
		  partició d'arranc
box       = caixa
?		  ordenata
?		  cacharro
?		  màquina
1			S'accepten suggerències però han de
1			ser simpàtiques.
browser     = navegador
bug report   = reportar l'error
Bug Tracking System
		= sistema de seguiment d'errors
built-in    = encastada
bus       = bus
button     = botó
*	||
cache      = memòria cau
cacheing    = memòria cau
1			Si fa de substantiu: càrrega a la memòria cau
2			Si fa de verb: portar a la memòria cau
called     = anomenada
card      = targeta
CD images    = imatges de CD
codenames    = noms en codi
cold booting  = arranc en fred
command     = comandament
?		  comanda
//         ordre
comment out   = comentar-lo
compliant    = compleix
computer    = ordinador
computer store = botiga d'informàtica
consultants   = consultors
contact page  = contact page
current     = actual
*	||
Debian Archive = arxiu de Debian
Debian FAQ   = PMF de Debian
Debian Free Software Guidelines
		= Principis del Programari Lliure de Debian
?		  Criteris per a programari lliure de Debian
Debian Project homepage
		= pàgina principal del Projecte Debian
Debian Social Contract
		= Contracte Social de Debian
derived works  = treballs derivats
desktop     = escriptori
developers   = desenvolupadors
device     = dispositiu
device node   = node de/l <tipus de dispositiu>
Distribution of License
		= Distribució de llicència
dotted quad notation
		= notació de quadrupla entre punts (adreça IP)
drive      = unitat
driver     = controlador
?         programa de control
Driver Floppies = disquet de controladors
*	||
encoded     = codificat
errata     = fé d'errates
Events     = esdeveniments
*	||
FAQ       = PMF
1			Excepte quan aquestes no hagin estat traduidees
1			al català que usarem el nom original del document
firewall    = tallafocs
firmware    =
?		  microprogramari
?		  firmware
FIXME      = ARREGLAM
1			(NOTA: Aquest comentari l'usen per a cridar
1			l'atenció sobre les seccions no acabades de la
1			documentació.
Free Operating System
		= sistemes operatius lliures
free software  = programari lliure
Free Software Community
		= comunitat del programari lliure
*	||
getting     = aconseguir
graphical screen
		= pantalla gràfica
*	||
hardware    = maquinari
?		  hardware
has been superseded
		= està obsoleta
higher-level  = nivell més alt
homepage    = pàgina principal
?		  pàgina inicial
*	||
icon      = icona
IMPORTANT    = IMPORTANT
inch      = polsades
Installation Manual
		= Manual d'Instal·lació
Installation System
		= sistema d'instal·lació
Infrastructure = infraestructura
interface    = interfície
integrity    = integritat
invoke     = invoca
*	||
key       = tecla
Keyring     = anell de claus
kernel     = nucli
*	||
library     = biblioteca
?		  libreria
links      = enllaços
Linux native  = Linux native
1			Es tracta de les particions natives de Linux
1			així que sempre i quan no s'anomenin
1			especificament per a particionar discs
1			la podrem traduir per=
?		  nativa de Linux
Linux User Groups
		= grups d'usuaris de Linux
load      = càrrega
logo      = logotip
low-level    = nivell més baix
*	||
Mailing list  = llista de correu
mainboards   = plaques base
mantainers   = mantenidors
Manager     = administrador
?		  gestor, però també serviria coordinador o
?		  responsable
master boot record, MBR
		= registre mestre d'arranc, MBR
member     = membre
mirror     = rèplica
modules     = mòduls
motherboard   = placa base
mount      = muntar
*	||
net       = xarxa
network     = xarxa
Newsgroups   = grups de notícies
?		  grup de discussió
?		  grup de missatges
New Maintainers Front Desk
		= Recepció de Nous Mantenidors
No Discrimination Against Fields of Endeavor
		= Cap discriminació a finalitats d'aplicació
No Discrimination Against Persons or Groups
		= Cap discriminació de persones o grups
non-parity   = sense paritat
NOTA      = NOTE
*	||
Officers    = directors
oficial CDs   = CD oficials
ofpath     = ofpath
1		  És el nom d'un programa de l'arquitectura ppc.
Organizational Structure
		= organigrama
Operative System
		= sistema operatiu
OS       = SO
overlay driver = controlador solapat
*	||
Parity RAM   = RAM de paritat
Partner Program = programa de socis
password    = contrasenya
patch      = pedaç
path      = ruta
?		  camí
point releases = versions puntuals
?		  versions incrementals
?		  llançaments menors
policy     = política
Press Contact  = contacte de premsa
press release  = notícies de premsa
?		  notes de premsa
program     = programa
prompt     = indicatiu
1			referent a l'entrada de la consola.
2			boot prompt seria indicatiu d'arranc
proxy      = proxy
*	||
Reaching Package Maintainers
		= contactar amb mantenidors de paquets
release errata = errades de la distribució
?		  fé d'errates de la distribució
Release Notes  = Notes de la Versió
releases    = distribucions
?		  alliberacions
?		  llançaments
?		  lliuraments
1			Amb Debian i la resta, és un poc complicat
1			dir "distribució" a qualsevol cosa. Nomes
1			en el mon de Debian, distribució es gasta per
1			anomenar "stable, unstable i testing", que
1			realment no son llançaments. RedHat també és
1			una distribució.
report     = reportar
?		  llistar
reset      = reset
?		  reiniciar (o reinici)
?		  reinicialitzar
reseting    = resetejar
?		  reiniciar (o reinici)
?		  reinicialitzar (o reinicialització)
root      = root
root partition = partició arrel
rule of thumb  =
?		  heurisme
1			(registre incorrecte, algú sap una expressió
1			més col*loquial?)
run       = executar
*	||
scanned     = escanejat
screen     = pantalla
search     = cerca
		  recerca
security issues = problemes de seguretat
Security Team  = Equip de Seguretat
setup      = estructura
		  configuració
share on the server
		= recurs compartit en el servidor
single-bit   = únic bit
single board  = una sola placa
		  una única placa
site      = servidor
?		  lloc
slice      = llesca
1			Context:
1			Sun disk partitions allow for 8 seperate
1			partitions (or slices).
slot      = bahia
software    = programari
?		  software
source     = font
?		  origen
source code   = codi font
spindle     = filosa
1			Fa referència a un disc per a espai
1			d'intercanvi.
stable     = stable
1			Pendre especial cura a deixar stable
1			quan es parli de la distribució.
stage loader  = fase de càrrega
?		  carregador per etapes
?		  carregador per fases
1			Run the <prgn>ybin</prgn> command, which
1			will update the bootstrap partition with
1			the current <file>/etc/yaboot.conf</file>
1			configuration and <file>/usr/lib/yaboot/ofboot
1			</file> first stage loader.
steps      = passes
subarchitecture = subarquitectura
subdirectories = subdirectoris
superuser    = superusuari
switch     = paràmetre
?		  conmutador
System Administration
		  Administració del sistema.
*	||
task      = tasca
testing     = testing
1			Pendre especial cura a deixar testing
1			quan es parli de la distribució.
time zone    = zona horària
tool      = utilitat
?		  eina
true parity   = paritat real
*	||
unstable    = unstable
1			Pendre especial cura a deixar unstable
1			quan es parli de la distribució.
update     = actualitzar
		  actualització
?		  refrescar
updates to the release
		  actualitzacions per la distribució
upgrade     = actualitzar
Unofficial Updates
		= actualitzacions no oficials
utility     = utilitat
*	||
value      = valor
*	||
X window    = X window
*	||
###########################################
# -Mots amb problemes o problemàtics d'especificar en una sola paraula:
#

mot          traducció/definició
-----------------------------------

BIOS        = gènere?
		   La pregunta és masculí o femení?.
		   BIOS = Basic Input Output System = Sistema bàsic d'entrada
		   i sortida per tant suposo que masclí, però la gent diu "la
		   BIOS, no?" Suposo que perquè s'elideix el nom i ens referim
		   a la "memòria BIOS" De tota manera crec que el context que
		   m'he trobat parlava més del programa BIOS que de la memòria
		   BIOS.

broadcast     =
		   difusió = envies un paquet a la xarxa amb una adreça que
		   fa que cada màquina a la xarxa sàpiga que va per a ell, pel
		   comptes del normal que és enviar-ho a una adreça que només
		   pertany a una màquina.

driver       =
		   Programa que coordina i controla el funcionament d'un o més
		   mòduls d'un programari.

firmware      =
		   Es el programari propietari inclòs a l'interior
		   del maquinari per al funcionament del mateix.

harware      =
		   Bàsicament la traducció serà maquinari (en referència a
		   tot un seguit de dispositius; perifèrics, placa base,
		   targeta gràfica, etc.) quan ens referin a un d'aquests
		   dispositius en partcicular mai l'anomenarem com a
		   maquinari a menys que es tracti d'especificacions entre
		   diverses clases de dispositius.

FIXME       = ARREGLAM
		   (NOTA: Aquest comentari l'usen per a cridar
		   l'atenció sobre les seccions no acabades de la
		   documentació.

gateway       =
		   passarel·la = Maquina (per exemple del teu proveïdor d'accés
		   a internet) que recull trànsit d'una xarxa (com ara el PC de
		   casa) i el passa a una altra xarxa (per exemple internet).

netmask       =
		   màscara de xarxa = (és un patró bits que indica com s'assignen
		   les adreces IP a les màquines. Totes les que casen amb el
		   patró se suposa que estan a la mateixa xarxa, i les que no
		   fora. )

network address   =
		   adreça de la xarxa de treball = adreça que identifica una
		   xarxa per comptes d'una única màquina.

software      =
		   bàsicament quan digui sharware haurem de posar "programari"
		   (seria un conjunt de programes) i quan digui "program" posarem
		   programa (seria un programa format per diverses utilitats).

		   Per aquí suggereixen que deixem l'original:

X          = gènere?
		   Diverses maneres d'anomenar-lo:
					X
				 X Window System
				  X Version 11
			  X Window System, Version 11
			        X11

## FÍ ##

--- recull_debian-0.2	Fri Oct 5 11:36:27 2001
+++ recull_debian-0.3	Sat Oct 6 13:25:32 2001
@@ -59,22 +59,16 @@
 balance     = equilibrar
 binary     = binari
 boolean     = booleana
-boot      = iniciar
-boot-device   = dispositiu d'inici
-?         dispositiu d'arrencada
-Boot Floppy   = disquet d'inici
-//         disquet d'arrencada
-boot manager  =
-//		  gestor d'inici
-?		  gestor d'arrencada
-?		  gestor d'arranc
-bootable    = iniciable
-/		  arrancable
-boot device   = dispositiu d'arrencada
-?		  dispositiu d'arranc
+boot      = arranc
+1			sempre es buscarà el mot arranc mai arrancable.
+boot-device   = dispositiu d'arranc
+Boot Floppy   = disquet d'arranc
+boot manager  = gestor d'arranc
+bootable    = per a iniciar l'arranc
+booted     = iniciar l'arranc
+boot device   = dispositiu d'arranc
 bootstrap partition
-//		= partició iniciable
-?		  partició d'arrencada
+		  partició d'arranc
 box       = caixa
 ?		  ordenata
 ?		  cacharro
@@ -89,6 +83,7 @@
 bus       = bus
 button     = botó
 *	||
+cache      = memòria cau
 cacheing    = memòria cau
 1			Si fa de substantiu: càrrega a la memòria cau
 2			Si fa de verb: portar a la memòria cau
@@ -96,15 +91,14 @@
 card      = targeta
 CD images    = imatges de CD
 codenames    = noms en codi
-cold booting  = iniciar en fred
-/		  arranc en fred
-/		  arrencar en fred
+cold booting  = arranc en fred
 command     = comandament
 ?		  comanda
 //         ordre
 comment out   = comentar-lo
 compliant    = compleix
 computer    = ordinador
+computer store = botiga d'informàtica
 consultants   = consultors
 contact page  = contact page
 current     = actual
@@ -126,19 +120,19 @@
 Distribution of License
 		= Distribució de llicència
 dotted quad notation
-		= notació de quadrupla entre punts (adreça IP)
+		= notació de quadrupla entre punts (adreça IP)
 drive      = unitat
 driver     = controlador
 ?         programa de control
 Driver Floppies = disquet de controladors
 *	||
 encoded     = codificat
-errata     = errada
-?		  fé d'errates
+errata     = fé d'errates
 Events     = esdeveniments
 *	||
-FAQ       =
-?		  PMF
+FAQ       = PMF
+1			Excepte quan aquestes no hagin estat traduidees
+1			al català que usarem el nom original del document
 firewall    = tallafocs
 firmware    =
 ?		  microprogramari
@@ -221,6 +215,7 @@
 		= Cap discriminació a finalitats d'aplicació
 No Discrimination Against Persons or Groups
 		= Cap discriminació de persones o grups
+non-parity   = sense paritat
 NOTA      = NOTE
 *	||
 Officers    = directors
@@ -232,8 +227,9 @@
 Operative System
 		= sistema operatiu
 OS       = SO
-overlay driver = controlador solapat
+overlay driver = controlador solapat
 *	||
+Parity RAM   = RAM de paritat
 Partner Program = programa de socis
 password    = contrasenya
 patch      = pedaç
@@ -247,6 +243,9 @@
 press release  = notícies de premsa
 ?		  notes de premsa
 program     = programa
+prompt     = indicatiu
+1			referent a l'entrada de la consola.
+2			boot prompt seria indicatiu d'arranc
 proxy      = proxy
 *	||
 Reaching Package Maintainers
@@ -265,7 +264,7 @@
 1			realment no son llançaments. RedHat també és
 1			una distribució.
 report     = reportar
-		  llistar
+?		  llistar
 reset      = reset
 ?		  reiniciar (o reinici)
 ?		  reinicialitzar
@@ -290,8 +289,9 @@
 		  configuració
 share on the server
 		= recurs compartit en el servidor
-single board  = placa simple
-??		  una sola placa
+single-bit   = únic bit
+single board  = una sola placa
+		  una única placa
 site      = servidor
 ?		  lloc
 slice      = llesca
@@ -334,6 +334,7 @@
 time zone    = zona horària
 tool      = utilitat
 ?		  eina
+true parity   = paritat real
 *	||
 unstable    = unstable
 1			Pendre especial cura a deixar unstable
@@ -409,17 +410,6 @@
 network address   =
 		   adreça de la xarxa de treball = adreça que identifica una
 		   xarxa per comptes d'una única màquina.
-
-prompt       =
-		   referent a l'entrada de la consola.
-
-		   Softcatala: indicador
-		   Termcat : indicador d d'ordres
-		   com a verb:
-		   Softcatala: indicar
-		   Termcat: sol·licitar
-		   --
-		   indicatiu i indicador
 
 software      =
 		   bàsicament quan digui sharware haurem de posar "programari"

Reply to: