[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.3Jordi dijo:

> On Sat, Oct 06, 2001 at 05:31:28PM +0200, Miquel wrote:
> > > stable     = stable
> > estable
> 
> ací cal ficar una nota, perque en Debian açò es pot confondre.
> Si ens referim a les branques de la distribució deuría ser "Debian
> stable" en les traduccions també, és el nom de la distribució.
> Està clar que "Evolution no és estable, és molt inestable i està en
> proves" :)
> 

aps, ok, no m'havia adonat que era el nom de la branca... tens raó.

m.


-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgpmW_RDigWab.pgp
Description: PGP signature


Reply to: