[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] AJUDA - dbootstrap.sgmlOn Sat, Sep 15, 2001 at 06:59:14PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
>  Vale accepto l'explicació, no ha estat cap rotllo, aqest email el s'hom 
> retallat per a no fer-lo massa llarg però seguiré els teus consells i com que 
> crec que aquest fitxer el podré presentar la setmana que bé ja podreu veuren 
> tota la traducció. Gràcies altra vegada per la teva co·laboració.

Guay Antoni, quan tingues el ultim troç arreglat amb les sugerencies que
t'han fet, enviam tots els troços a CVS.

La traducció de la web está parada, animeu-vos! :)

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgp7FKCQt9Ool.pgp
Description: PGP signature


Reply to: