[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] AJUDA - dbootstrap.sgmlEl Sun, Sep 09, 2001 at 09:14:48PM +0200, Antoni Bella deia:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
> 
> 
>   Aquest  pedaç m'ha superat tècnicament i necessitaria la vostra confirmació 
> de com ho he acabat traduint, feu-ho servir de guia si ho trobeu útil, jo 
> m'he quedat una mica confos tot i que segurament serà perque ja fa dues hores 
> que i soc posat, o deixo fins demà arreveure:
>
Envio una traducció alternativa i a veure si entre tots 
de les dues en fem una: 

> #### Anglès ####
> Some technical details you might, or might not, find handy: the
> program assumes the network IP address is the bitwise-AND of your
> system's IP address and your netmask. It will guess the broadcast
> address is the bitwise OR of your system's IP address with the bitwise
> negation of the netmask. It will guess that your gateway system is
> also your DNS server.  If you can't find any of these answers, use the
> system's guesses -- you can change them once the system has been
> installed, if necessary, by editing <file>/etc/network/interfaces</file>.
> #### Català ####
> Alguns detalls tècnics que podeu, o no, trobar pràctics: el programari 
> assumeix que l'adreça IP de la xarxa de treball és la resultant de 
> l'operació lògica en mode binari aplicada a l'adreça IP i a la màscara de 
> xarxa.  Això calcularà que l'adreça d'emissió (broadcast) és l'operació 
> lògica en mode binari entre l'adreça IP del vostre sistema i la negació 
> binària de la xarxa de treball. Això també calcularà que el vostre sistema 
> gateway és també el vostre servidor de DNS.  Si no podeu trobar qualsevol 
> d'aquestes respostes, useu les calculades pel sistema -- podreu canviar-les 
> un cop hagueu instal·lat el sistema, si fos necessari, editant 
> <file>/etc/network/interfaces</file>.
> #### Fí del text ####

Ve't aquí alguns detalls tècnics que podríeu trobar útils, o no:
el programa presuposa que l'adreça IP de xarxa és la conjunció (AND)
bit a bit de l'adreça IP del sistema i la màscara de xarxa. Prendrà 
com a adreça de difusió (broadcast) la disjunció (OR) bit a bit 
 de la negació (NOT) bit a bit de la màscara de xarxa. Assumirà 
que el vostre servidor de noms DNS també us fa de passarel·la. Si no 
podeu esbrinar cap d'aquestes dades, feu servir les suggerides
 -- si cal les podreu canviar en acabat de la instal·lació 
del sistema, editant <file>/etc/network/interfaces</file>  


-el (NOT) me l'he inventat, però és que no m'agrada l'original, 
que a veades el posa i a vegades no. No estic segur de perquè poso 
AND OR NOT per comptes de I O NO, però ho associo més a operacions 
lògiques bit a bit en anglès perquè els llenguatges de programació 
tenen aquests operadors en anglès (quan no usen símbols). 

- no estic segur si l'ús del gerundi "editant" a l'última línia 
és correcta. Tinc paranoia amb els gerundis. 

- segur que hi ha faltes. Ho sento 

- espero que no sigui una traducció massa lliure. 

No tinc temps de mirar els reculls de Softcatala, que segur 
que anirien bé. 
Això sí que ho he trobat a www.termcat.es

broadcast = difusió = envies un paquet a la xarxa amb una adreça que 
fa que cada màquina a la xarxa sàpiga que va per a ell, pel comptes
del normal que és enviar-ho a una adreça que només pertany a una 
màquina.

gateway = Passarel.la = Maquina (per exemple del teu proveïdor d'accés 
a internet) que recull trànsit d'una xarxa 
(com ara el PC de casa) i el passa a una altra xarxa (per exemple internet).

Les que no he trobat però em sonen no sé d'on són 

netmask = màscara de xarxa (és un patró bits que indica com s'assignen les 
addreces IP a les màquines. Totes les que casen amb el patró se suposa 
que estan a la mateixa xarxa, i les que no fora. )

network address = addreça que identifica una xarxa per comptes d'una única 
màquina.

-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: