[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Revisió de organization.tags.Jordi Mallach va dir:

> Hola, em podeu corregir aquesta traducció? És poca cosa...
> Hi ha moltes coses capitalitzades ("Llistes de Correu", etc)... penseu
> que deuriem deixar-ho tot en minúscules, excepte la primera?
> 

T'he posat les correccions on correspon, està prou bé, són coses
petites. No t'he canviat les majúscules, pero crec que hauries de posar
només la primera lletra en majúscules (fora dels casos que siguin
sigles, no sé si n'hi ha cap): el català no fa servir majúscules pertot
com l'anglès...

> Index: organization.tags
> ===================================================================
> RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/intro/organization.tags,v
> retrieving revision 1.38
> diff -u -r1.38 organization.tags
> --- organization.tags	2001/07/27 21:24:28	1.38
> +++ organization.tags	2001/08/24 19:07:27
> @@ -1,6 +1,7 @@
> <define-tag officers whitespace=delete>
> 	[EN:Officers:]
> 	[AR:Officers:]
> +	[CA:Directors:]
> 	[DE:Direktoren:]
> 	[DA:Bestyrelesesmedlemmer:]
> 	[EL:Officers:]
> @@ -26,6 +27,7 @@
> <define-tag Leader whitespace=delete>
> 	[EN:Leader:]
> 	[AR:Leader:]
> +	[CA:Líder:]
> 	[DA:Leder:]
> 	[DE:Leiter:]
> 	[EL:Leader:]
> @@ -51,6 +53,7 @@
> <define-tag Delegates whitespace=delete>
> 	[EN:Delegates:]
> 	[AR:Delegates:]
> +	[CA:Delegats:]
> 	[DA:Delegerede:]
> 	[DE:Deligierte:]
> 	[EL:Delegates:]
> @@ -76,6 +79,7 @@
> <define-tag TechComm whitespace=delete>
> 	[EN:Technical Committee:]
> 	[AR:Technical Committee:]
> +	[CA:Comité tècnic:]
> 	[DA:Teknisk komité:]
> 	[DE:Technisches Kommission:]
> 	[EL:Technical Committee:]
> @@ -101,6 +105,7 @@
> <define-tag Secretary whitespace=delete>
> 	[EN:Secretary:]
> 	[AR:Secretary:]
> +	[CA:Secretari:]
> 	[DA:Sekretær:]
> 	[DE:Schriftführer:]
> 	[EL:Secretary:]
> @@ -127,6 +132,7 @@
> <define-tag Distribution whitespace=delete>
> 	[EN:Distribution:]
> 	[AR:Distribution:]
> +	[CA:Distribució:]
> 	[DA:Distribution:]
> 	[DE:Distribution:]
> 	[EL:Distribution:]
> @@ -152,6 +158,7 @@
> <define-tag Development whitespace=delete>
> 	[EN:Development Projects:]
> 	[AR:Development Projects:]
> +	[CA:Projectes de Desenvolupament:]
> 	[DA:Udviklingsprojekter:]
> 	[DE:Entwicklungs-Projekte:]
> 	[EL:Development Projects:]
> @@ -177,6 +184,7 @@
> <define-tag SIG whitespace=delete>
> 	[EN:Special Configurations:]
> 	[AR:Special Configurations:]
> +	[CA:Configuracions Especials:]
> 	[EL:Special Configurations:]
> 	[EO:Special Configurations:]
> 	[ES:Configuraciones Especiales:]
> @@ -202,6 +210,7 @@
> <define-tag FTP whitespace=delete>
> 	[EN:FTP Archives:]
> 	[AR:FTP Archives:]
> +	[CA:Arxius FTP:]
> 	[DA:Ftp-arkiv:]
> 	[DE:FTP-Archive:]
> 	[EL:FTP Archives:]
> @@ -227,6 +236,7 @@
> <define-tag packages whitespace=delete>
> 	[EN:Individual Packages:]
> 	[AR:Individual Packages:]
> +	[CA:Paquets Individuals:]
> 	[DA:Individuelle pakker:]
> 	[DE:Individuelle Pakete:]
> 	[EL:Individual Packages:]
> @@ -252,6 +262,7 @@
> <define-tag wnpp whitespace=delete>
> 	[EN:Work-needing and Prospective Packages list:]
> 	[AR:Work-needing and Prospective Packages list:]
> +	[CA:Llista de paquets en perspectiva o en els que fa falta ajuda:]
> 	[DA:Fremtidige pakker:]
> 	[DE:Liste der zukünftigen und Arbeit bedürfenden Pakete:]
> 	[EL:Work-needing and Prospective Packages list:]
> @@ -277,6 +288,7 @@
> <define-tag release whitespace=delete>
> 	[EN:Release Management:]
> 	[AR:Release Management:]
> +	[CA:Administració de Llançaments:]
> 	[DA:Release-styring:]
> 	[DE:Release-Management:]
> 	[EL:Release Management:]
> @@ -302,6 +314,7 @@
> <define-tag qa whitespace=delete>
> 	[EN:Quality Assurance:]
> 	[AR:Quality Assurance:]
> +	[CA:Control de Qualitat:]
> 	[DA:Kvalitetskontrol:]
> 	[DE:Qualitätssicherung:]
> 	[EL:Quality Assurance:]
> @@ -327,6 +340,7 @@
> <define-tag releasemgr whitespace=delete>
> 	[EN:Release Manager:]
> 	[AR:Release Manager:]
> +	[CA:Administrador de Llançaments:]
> 	[DA:Release-ansvarlig:]
> 	[DE:Release-Manager:]
> 	[EL:Release Manager:]
> @@ -352,6 +366,7 @@
> <define-tag testing whitespace=delete>
> 	[EN:Testing:]
> 	[AR:Testing:]
> +	[CA:Proves:]
> 	[DA:Tester:]
> 	[DE:Testen:]
> 	[EL:Testing:]
> @@ -377,6 +392,7 @@
> <define-tag installation whitespace=delete>
> 	[EN:Installation:]
> 	[AR:Installation:]
> +	[CA:Instal·lació:]
> 	[DA:Installation:]
> 	[DE:Installation:]
> 	[EL:Installation:]
> @@ -402,6 +418,7 @@
> <define-tag boot whitespace=delete>
> 	[EN:Installation System Team:]
> 	[AR:Installation System Team:]
> +	[CA:Equip de Instal·lació del Sistema:]

 << Equip de Instal·lació del Sistema
 >> Equip d'instal·lació del sistema

> 	[DA:Startdisketter:]
> 	[DE:Installations-System-Team:]
> 	[EL:Installation System Team:]
> @@ -427,6 +444,7 @@
> <define-tag CDImages whitespace=delete>
> 	[EN:CD Images:]
> 	[AR:CD Images:]
> +	[CA:Imatges de CD:]
> 	[DA:Cd-image:]
> 	[DE:CD-Images:]
> 	[EL:CD Images:]
> @@ -452,6 +470,7 @@
> <define-tag Production whitespace=delete>
> 	[EN:Production:]
> 	[AR:Production:]
> +	[CA:Producció:]
> 	[DA:Produktion:]
> 	[DE:Produktion:]
> 	[EL:Production:]
> @@ -477,6 +496,7 @@
> <define-tag Vendors whitespace=delete>
> 	[EN:Vendors:]
> 	[AR:Vendors:]
> +	[CA:Venedors:]
> 	[DA:Forhandlere:]
> 	[DE:Distributor:]
> 	[EL:Vendors:]
> @@ -502,6 +522,7 @@
> <define-tag Ports whitespace=delete>
> 	[EN:Ports:]
> 	[AR:Ports:]
> +	[CA:Arquitectures:]
> 	[DA:Overførsler:]
> 	[DE:Portierungen:]
> 	[EL:Ports:]
> @@ -527,6 +548,7 @@
> <define-tag Documentation whitespace=delete>
> 	[EN:Documentation:]
> 	[AR:Documentation:]
> +	[CA:Documentació:]
> 	[DA:Dokumentation:]
> 	[DE:Dokumentation:]
> 	[EL:Documentation:]
> @@ -552,6 +574,7 @@
> <define-tag APTTeam whitespace=delete>
> 	[EN:APT Team:]
> 	[AR:APT Team:]
> +	[CA:Equip APT:]
> 	[DA:APT-team:]
> 	[DE:APT-Team:]
> 	[EL:APT Team:]
> @@ -577,6 +600,7 @@
> <define-tag publicity whitespace=delete>
> 	[EN:Publicity:]
> 	[AR:Publicity:]
> +	[CA:Publicitat:]
> 	[DA:PR:]
> 	[DE:Öffentlichkeitsarbeit:]
> 	[EL:Publicity:]
> @@ -602,6 +626,7 @@
> <define-tag press whitespace=delete>
> 	[EN:Press Contact:]
> 	[AR:Press Contact:]
> +	[CA:Contacte de Premsa:]
> 	[DA:Pressekontakt:]
> 	[DE:Pressekontakt:]
> 	[EL:Press Contact:]
> @@ -627,6 +652,7 @@
> <define-tag partner whitespace=delete>
> 	[EN:Partner Program:]
> 	[AR:Partner Program:]
> +	[CA:Programa de Socis:]
> 	[DA:Partnerprogram:]
> 	[DE:Partner-Programm:]
> 	[EL:Partner Program:]
> @@ -652,6 +678,7 @@
> <define-tag mentor whitespace=delete>
> 	[EN:Mentor Program:]
> 	[AR:Mentor Program:]
> +	[CA:Programa de Mentors:]
> 	[DA:Mentorprogram:]
> 	[DE:Mentor-Programm:]
> 	[EL:Mentor Program:]
> @@ -677,6 +704,7 @@
> <define-tag events whitespace=delete>
> 	[EN:Events:]
> 	[AR:Events:]
> +	[CA:Esdeveniments:]
> 	[DA:Begivenheder:]
> 	[DE:Veranstaltungen:]
> 	[EL:Events:]
> @@ -702,6 +730,7 @@
> <define-tag support whitespace=delete>
> 	[EN:Support and Infrastructure:]
> 	[AR:Support and Infrastructure:]
> +	[CA:Suport i Infraestructura:]
> 	[DA:Support og infrastruktur:]
> 	[DE:Support und Infrastruktur:]
> 	[EL:Support and Infrastructure:]
> @@ -731,6 +760,7 @@
> <define-tag mailinglist whitespace=delete>
> 	[EN:Mailing list:]
> 	[AR:Mailing list:]
> +	[CA:Llistes de Correu:]
> 	[DA:Postliste:]
> 	[DE:Mailing-Listen:]
> 	[EL:Mailing list:]
> @@ -760,6 +790,7 @@
> <define-tag bts whitespace=delete>
> 	[EN:Bug Tracking System:]
> 	[AR:Bug Tracking System:]
> +	[CA:Sistema de Seguiment d'Errors:]
> 	[DA:Fejlrapporteringssystem:]
> 	[DE:Fehlerdatenbank:]
> 	[EL:Bug Tracking System:]
> @@ -789,6 +820,7 @@
> <define-tag listadmin whitespace=delete>
> 	[EN:Mailing Lists Administration:]
> 	[AR:Mailing Lists Administration:]
> +	[CA:Administració de Llistes de Correu:]
> 	[DA:Postliste-administration:]
> 	[DE:Mailing-Listen-Verwaltung:]
> 	[EL:Mailing Lists Administration:]
> @@ -818,6 +850,7 @@
> <define-tag listarchives whitespace=delete>
> 	[EN:Mailing List Archives:]
> 	[AR:Mailing List Archives:]
> +	[CA:Arxius de Llistes de Correu:]
> 	[DA:Postliste-arkiv:]
> 	[DE:Mailing-Listen-Archive:]
> 	[EL:Mailing List Archives:]
> @@ -847,6 +880,7 @@
> <define-tag nmfrontdesk whitespace=delete>
> 	[EN:New Maintainers Front Desk:]
> 	[AR:New Maintainers Front Desk:]
> +	[CA:Recepció de Nous Mantenedors:]

 << Mantenedors
 >> mantenidors

> 	[DA:Forkontor for nye udviklere:]
> 	[DE:Pförtner für neue Maintainer:]
> 	[EL:New Maintainers Front Desk:]
> @@ -872,6 +906,7 @@
> <define-tag dam whitespace=delete>
> 	[EN:Developer Accounts Managers:]
> 	[AR:Developer Accounts Managers:]
> +	[CA:Administradors dels Comptes dels Desenvolupadors:]
> 	[DA:Udviklerkonto-administratorer:]
> 	[DE:Entwickler-Account-Verwalter:]
> 	[EL:Developer Accounts Managers:]
> @@ -897,6 +932,7 @@
> <define-tag pgpmaint whitespace=delete>
> 	[EN:Keyring Maintainers (PGP and GPG):]
> 	[AR:Keyring Maintainers (PGP and GPG):]
> +	[CA:Mantenidors del Anell de Claus (PGP i GPG):]

 << del Anell de Claus
 >> de l'anell de claus

> 	[DA:Vedligeholdere af nøglering (PGP og GPG):]
> 	[DE:Keyring-Verwalter (PGP und GPG):]
> 	[EL:Keyring Maintainers (PGP and GPG):]
> @@ -922,6 +958,7 @@
> <define-tag security whitespace=delete>
> 	[EN:Security Team:]
> 	[AR:Security Team:]
> +	[CA:Equip de Seguretat:]
> 	[DA:Sikkerhedsteam:]
> 	[DE:Sicherheits-Team:]
> 	[EL:Security Team:]
> @@ -947,6 +984,7 @@
> <define-tag webmaster whitespace=delete>
> 	[EN:Web Pages:]
> 	[AR:Web Pages:]
> +	[CA:Pàgines Web:]
> 	[DA:Websider:]
> 	[DE:Webseiten:]
> 	[EL:Web Pages:]
> @@ -972,6 +1010,7 @@
> <define-tag consultants whitespace=delete>
> 	[EN:Consultants Page:]
> 	[AR:Consultants Page:]
> +	[CA:Pàgina de Consultors:]
> 	[DA:Consultants Page:]
> 	[DE:Beraterseite:]
> 	[EL:Consultants Page:]
> @@ -997,6 +1036,7 @@
> <define-tag policy whitespace=delete>
> 	[EN:Policy:]
> 	[AR:Policy:]
> +	[CA:Política:]
> 	[DA:Policy:]
> 	[DE:Regeln:]
> 	[EL:Policy:]
> @@ -1022,6 +1062,7 @@
> <define-tag sysadmin whitespace=delete>
> 	[EN:System Administration:]
> 	[AR:System Administration:]
> +	[CA:Administració de Sistema:]
> 	[DA:Systemadministration:]
> 	[DE:Systemadministration:]
> 	[EL:System Administration:]
> @@ -1047,6 +1088,7 @@
> <define-tag ldapadmin whitespace=delete>
> 	[EN:LDAP Developer Directory Administrator:]
> 	[AR:LDAP Developer Directory Administrator:]
> +	[CA:Administrador del Directori LDAP de Desenvolupadors:]
> 	[DA:Administrator af LDAP-udvikleroversigten:]
> 	[DE:LDAP Entwickler-Verzeichnis-Verwalter:]
> 	[EL:LDAP Developer Directory Administrator:]
> @@ -1084,6 +1126,11 @@
> 	Debian's machines, including password problems or you need a 
> 	package installed.
> :]
> +[CA:
> +	Aquesta és l'adreça a utilitzar quan es troben problemes en una 
> +	màquina de Debian, inclós problemes amb contrasenyes o si necesites 
> +	la instal·lació d'un paquet.
> +:]
> [DA:
> 	Benyt denne adresse hvis der opstår problemer med en af 
> 	Debians maskiner, inklusive problemer med kodeord eller hvis 
> @@ -1210,7 +1257,12 @@
> 	<a href="http://db.debian.org/machines.cgi";>Debian Machines</a> page, 
> 	it should contain per-machine administrator information.
> :]
> -
> +[CA:
> +	Si teniu problemes de hardware en màquines de Debian, si us plau 
> +	mireu la pàgina de <a href="http://db.debian.org/machines.cgi";>
> +	Màquines de Debian</a>, deuría contindre informació del administrador 
> +	de cada màquina.

 << deuría contindre informació del administrador
 >> deuria de contenir informació de l'administrador

> +:]
> [EL:
> 	If you have hardware problems with Debian machines, please see 
> 	<a href="http://db.debian.org/machines.cgi";>Debian Machines</a> page, 
> @@ -1327,6 +1379,7 @@
> <define-tag mirrors whitespace=delete>
> 	[EN:Mirrors:]
> 	[AR:Mirrors:]
> +	[CA:Rèpliques:]
> 	[DA:Mirrors:]
> 	[DE:Spiegel:]
> 	[EL:Mirrors:]
> @@ -1352,6 +1405,7 @@
> <define-tag dns whitespace=delete>
> 	[EN:DNS Maintainer:]
> 	[AR:DNS Maintainer:]
> +	[CA:Mantenidor de DNS:]
> 	[DA:DNS-ansvarlig:]
> 	[DE:DNS-Verwalter:]
> 	[EL:DNS Maintainer:]
> @@ -1378,6 +1432,7 @@
> <define-tag current_text whitespace=delete>
> 	[EN:current:]
> 	[AR:current:]
> +	[CA:actual:]
> 	[DA:nuværende:]
> 	[DE:aktuell:]
> 	[EL:current:]
> @@ -1403,6 +1458,7 @@
> <define-tag member_text whitespace=delete>
> 	[EN:member:]
> 	[AR:member:]
> +	[CA:membre:]
> 	[DA:medlem:]
> 	[DE:Mitglied:]
> 	[EL:member:]
> @@ -1428,6 +1484,7 @@
> <define-tag chair_text whitespace=delete>
> 	[EN:chairman:]
> 	[AR:chairman:]
> +	[CA:president:]
> 	[DA:formand:]
> 	[DE:Vorsitzender:]
> 	[EL:chairman:]
> @@ -1453,6 +1510,7 @@
> <define-tag coming_soon whitespace=delete>
> 	[EN:coming soon:]
> 	[AR:coming soon:]
> +	[CA:en breu:]

 << en breu
 >> ben aviat (suggerencia)

> 	[DA:kommer snart:]
> 	[DE:bald:]
> 	[EL:coming soon:]
-- 
Miquel Vidal      | http://mi.barrapunto.com/yonderboy
miquel@sindominio.net  | http://www.laespiral.org
CSOA el Laboratorio   | Using Debian GNU/Linux 
http://sindominio.net  | GnuPG public information: pub 1024D/F724244F
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244F

Attachment: pgp7sYfHbzCuk.pgp
Description: PGP signature


Reply to: