[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian flyer: patch for svenska.texOn Tue, 4 Jun 2002 07:54:38 +0300, era eriksson <era@iki.fi> wrote:
 > I'm including my latest version of the file below, as a diff against
 > the file you have up. But I'll have to caution you that some of the
 > changes were apparently seen as gratuitous by Karl Hammar.

I found a few more typos and did a few more tweaks. Patch below.

/* era */

===================================================================
RCS file: svenska.tex,v
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.12 svenska.tex
--- 1.12	2002/06/04 04:50:49
+++ svenska.tex	2002/06/04 05:36:35
@@ -30,7 +30,7 @@
 Dela dem med dina vänner, läs och förändra källkoden och förmedla
 dina egna ändringar till andra människor.
 Det betyder att Debian kan användas utan begränsningar, också i din
-affärsverksamet.
+affärsverksamhet.
 Debian är den största samlingen av fri programvara på Internet.
 Alla program är färdigt anpassade för Debian,
 kompilerade och klara att installera.
@@ -48,10 +48,10 @@
 till kvalitetskontroll, säkerhet, policy och strategifrågor.
 Debianprojektet har förbundit sig att följa
 bestämda priciper om öppenhet och fri programvara.
-Detta är dokumenterat i Debians sociala kontrakt som läsas på
+Detta är dokumenterat i Debians sociala kontrakt som kan läsas på
 \boxurl{http://www.debian.org/social_contract}.
 Debians riktlinjer för fri programvara anger kriterierna som programvara
-måste uppfylla för att ingå i Debians operativsystem.
+måste uppfylla för att accepteras av Debian-projektet.
 Det som i dag kallas ''Open Source'' härstammar från dessa riktlinjer.
 %
 }
@@ -63,7 +63,7 @@
 Debians paketeringssystem tillåter en smärtfri övergång till nya
 programversioner.
 Du kan uppgradera utan att behöva installera saker och ting från början
-och utan att förlora programmets inställningar.
+och utan att förlora dina gamla inställningar.
 Beroendeförhållanden mellan program hanteras automatiskt:
 om du installerar ett paket som kräver att ett annat paket
 finns installerat sköter installationsprogrammet saken.
@@ -86,7 +86,7 @@
 %
 }
 
-% FIXME: comma after "tryck på sig" is gratuitous
+% FIXME: comma after "tryck på sig" is gratuitous; s/försöker att/försöker
 
 
 \def\PortabilityCaption{Portabilitet}
@@ -177,10 +177,10 @@
 \def\KnowMore{
 %
 Besök Debians hemsida på \boxurl{http://www.debian.org/}.
-Du kan boka prenumationer på Debian-mailinglistor på 
+Du kan boka prenumerationer på Debian-mailinglistor på 
 \boxurl{http://www.debian.org/MailingLists/subscribe}
-och du kan kommunicera med Debianfolk på IRC-kanalen
- \#debian på \boxurl{irc.debian.org}
+och du kan kommunicera med Debianfolk på IRC-kanalen \#debian
+på \boxurl{irc.debian.org}
 %
 }
 

-- 
 Too much to say to fit into this .signature anyway: <http://www.iki.fi/era/>
  Fight spam in Europe: <http://www.euro.cauce.org/> * Sign the EU petition


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-events-eu-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: