[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#513255: [INTL:sv] Swedish translation of moreinfo.popackage: release-notes
severity: wishlist
tags: patch l10n

Please find the Swedish translation of moreinfo.po for the release notes.

--
/brother
http://frakalendern.se
If we built a Dyson sphere around Bruce Schneier and captured all of his energy for 2 months, without any loss, we could power an ideal computer running at 3.2 degrees K to count up to 2^256. This strongly implies that not only can Bruce Schneier brute-force attack 256-bit keys, but that he is built of something other than matter and occupies something other than space.
# Swedish translation of release-notes for Debian 5
# Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes 5.0\n"
"POT-Creation-Date: 2008-12-27 15:06+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-27 17:51+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/moreinfo.dbk:7
msgid "en"
msgstr "sv"

# type: Content of: <chapter><title>
#: en/moreinfo.dbk:8
msgid "More information on &debian;"
msgstr "Mer information om &debian;"

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:10
msgid "Further reading"
msgstr "Ytterligare läsning"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:12
msgid ""
"Beyond these release notes and the installation guide, further documentation "
"on &debian; is available from the Debian Documentation Project (DDP), whose "
"goal is to create high-quality documentation for Debian users and "
"developers. Documentation, including the Debian Reference, Debian New "
"Maintainers Guide, and Debian FAQ are available, and many more. For full "
"details of the existing resources see the <ulink url=\"&url-ddp;\">DDP "
"website</ulink>."
msgstr ""
"Förutom dessa kommentarer till utgåvan och installationsguiden finns "
"ytterligare dokumentation för &debian; tillgänglig från Debian Documentation "
"Project (DDP), som har som mål att skapa högkvalitativ dokumentation för "
"Debian-användare och utvecklare. Dokumentation som till exempel Debian "
"Reference, Debian New Maintainers Guide, och Debian FAQ finns tillgängliga "
"tillsammans med många andra dokument. För fullständiga detaljer om "
"tillgängliga resurser, se webbplatsen för <ulink url=\"&url-ddp;\">DDP</"
"ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:21
msgid ""
"Documentation for individual packages is installed into <filename>/usr/share/"
"doc/<replaceable>package</replaceable></filename>. This may include "
"copyright information, Debian specific details and any upstream "
"documentation."
msgstr ""
"Dokumentation för individuella paket installeras i <filename>/usr/share/doc/"
"<replaceable>paket</replaceable></filename>. Den kan inkludera information "
"om upphövsrätt, Debian-specifika detaljer och dokumentation från "
"upphovsmännen. "

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:29
msgid "Getting help"
msgstr "Få hjälp"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:31
msgid ""
"There are many sources of help, advice and support for Debian users, but "
"these should only be considered if research into documentation of the issue "
"has exhausted all sources. This section provides a short introduction into "
"these which may be helpful for new Debian users."
msgstr ""
"Det finns många källor för hjälp, råd och stöd för Debian-användare, men "
"dessa bör endast användas om dokumentationen inte har hjälpt till att lösa "
"problemet. Det här avsnittet tillhandahåller en kort introduktion till "
"dessa, vilka kan vara till hjälp för nya Debian-användare. "

# type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:37
msgid "Mailing lists"
msgstr "Sändlistor"

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:39
msgid ""
"The mailing lists of most interest to Debian users are the debian-user list "
"(English) and other debian-user-<replaceable>language</replaceable> lists "
"(for other languages). For information on these lists and details of how to "
"subscribe see <ulink url=\"&url-debian-list-archives;\"></ulink>. Please "
"check the archives for answers to your question prior to posting and also "
"adhere to standard list etiquette."
msgstr ""
"De sändlistor som är mest intressanta för Debian-användarna är listan debian-"
"user (engelsk) och andra debian-user-<replaceable>språk</replaceable>-listor "
"(för andra språk, <literal>swedish</literal> för svenska). För information "
"om dessa listor och detaljer om hur man prenumererar, se <ulink url=\"&url-"
"debian-list-archives;\"></ulink>. Leta i arkiven efter svar på dina frågor "
"innan du postar en ny fråga och därmed följer listetiketten."

# type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:49
msgid "Internet Relay Chat"
msgstr "Internet Relay Chat"

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:51
msgid ""
"Debian has an IRC channel dedicated to the support and aid of Debian users "
"located on the OFTC IRC network. To access the channel, point your favorite "
"IRC client at irc.debian.org and join #debian."
msgstr ""
"Debian har en IRC-kanal vars ändamål är att ge stöd och hjälp till Debian-"
"användare. Kanalen finns på IRC-nätverket OFTC. För att komma åt kanalen, "
"peka din favorit-IRC-klient till irc.debian.org och gå in i kanalen #debian. "

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:56
msgid ""
"Please follow the channel guidelines, respecting other users fully. The "
"guidelines are available at the <ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debian "
"Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Följ kanalens riktlinjer, respektera andra användare fullt ut. Riktlinjerna "
"finns tillgängliga på <ulink url=\"&url-wiki;DebianIRC\">Debians wiki</"
"ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:61
msgid ""
"For more information on OFTC please visit the <ulink url=\"&url-irc-host;"
"\">website</ulink>."
msgstr ""
"För mer information om OFTC, besök dess <ulink url=\"&url-irc-host;"
"\">webbplats</ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:69
msgid "Reporting bugs"
msgstr "Rapportera fel"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:71
msgid ""
"We strive to make &debian; a high quality operating system, however that "
"does not mean that the packages we provide are totally free of bugs. "
"Consistent with Debian's <quote>open development</quote> philosophy and as a "
"service to our users, we provide all the information on reported bugs at our "
"own Bug Tracking System (BTS). The BTS is browseable at <ulink url=\"&url-"
"bts;\"></ulink>."
msgstr ""
"Vi strävar mot att göra &debian; till ett högkvalitativt operativsystem, det "
"betyder dock inte att paketen som vi tillhandahåller är helt felfria. I "
"enlighet med Debians filosofi om <quote>öppen utveckling</quote> och som en "
"tjänst till våra användare, tillhandahåller vi all information om "
"rapporterade fel på vårt eget felhanteringssystem (BTS). BTS är "
"bläddringsbar på <ulink url=\"&url-bts;\"></ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:79
msgid ""
"If you find a bug in the distribution or in packaged software that is part "
"of it, please report it so that it can be properly fixed for future "
"releases. Reporting bugs requires a valid email address. We ask for this "
"so that we can trace bugs and developers can get in contact with submitters "
"should additional information be needed."
msgstr ""
"Om du hittar ett fel i distributionen eller i paketerad programvara som är "
"en del av den, vänligen rapportera felet så att det kan rättas till i "
"framtida utgåvor. Felrapportering kräver att du har en giltig e-postadress. "
"Vi frågar efter den så att vi kan spåra fel och utvecklarna kan kunna komma "
"i kontakt med de som rapporterat felet om de skulle behöva ytterligare "
"information."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:86
msgid ""
"You can submit a bug report using the program <command>reportbug</command> "
"or manually using email. You can read more about the Bug Tracking System "
"and how to use it by reading the reference cards (available at <filename>/"
"usr/share/doc/debian</filename> if you have <systemitem role=\"package\">doc-"
"debian</systemitem> installed) or online at the <ulink url=\"&url-bts;\">Bug "
"Tracking System</ulink>."
msgstr ""
"Du kan skicka in en felrapport med programmet <command>reportbug</command> "
"eller manuellt via e-post. Du kan läsa mer om felhanteringssystemet och hur "
"man använder det genom att läsa referenskorten (tillgängliga i <filename>/"
"usr/share/doc/debian</filename> om du har paketet <systemitem role=\"package"
"\">doc-debian</systemitem> installerat) eller online i <ulink url=\"&url-bts;"
"\">felhanteringssystemet</ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/moreinfo.dbk:96
msgid "Contributing to Debian"
msgstr "Att bidra till Debian"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:98
msgid ""
"You do not need to be an expert to contribute to Debian. By assisting users "
"with problems on the various user support <ulink url=\"&url-debian-list-"
"archives;\">lists</ulink> you are contributing to the community. "
"Identifying (and also solving) problems related to the development of the "
"distribution by participating on the development <ulink url=\"&url-debian-"
"list-archives;\">lists</ulink> is also extremely helpful. To maintain "
"Debian's high quality distribution, <ulink url=\"&url-bts;\">submit bugs</"
"ulink> and help developers track them down and fix them. If you have a way "
"with words then you may want to contribute more actively by helping to write "
"<ulink url=\"&url-ddp;\">documentation</ulink> or <ulink url=\"&url-debian-"
"i18n;\">translate</ulink> existing documentation into your own language."
msgstr ""
"Du behöver inte vara en expert för att bidra till Debian. Genom att hjälpa "
"användare med problem på de olika <ulink url=\"&url-debian-list-archives;"
"\">sändlistorna</ulink> för användarstöd bidrar du till gemenskapen. "
"Identifiering (och lösning) av problem relaterade till utveckling av "
"distributionen genom att delta i <ulink url=\"&url-debian-list-archives;"
"\">sändlistorna</ulink> för utveckling är också mycket hjälpsamt. För att "
"underhålla Debians högkvalitativa distribution <ulink url=\"&url-bts;"
"\">skicka in felrapporter</ulink> och hjälp utvecklarna att spåra upp och "
"rätta till dem. Om du är bra på att sätta ihop ord kanske du vill bidra mer "
"aktivt genom att hjälpa till att skriva <ulink url=\"&url-ddp;"
"\">dokumentation</ulink> eller <ulink url=\"&url-debian-i18n;\">översätta</"
"ulink> befintlig dokumentation till ditt eget språk. "

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:113
msgid ""
"If you can dedicate more time, you could manage a piece of the Free Software "
"collection within Debian. Especially helpful is if people adopt or maintain "
"items that people have requested for inclusion within Debian. The <ulink "
"url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective Packages database</ulink> "
"details this information. If you have an interest in specific groups then "
"you may find enjoyment in contributing to some of Debian's subprojects which "
"include ports to particular architectures, <ulink url=\"&url-debian-jr;"
"\">Debian Jr.</ulink> and <ulink url=\"&url-debian-med;\">Debian Med</ulink>."
msgstr ""
"Om du kan avsätta mer tid, skulle du kunna ansvara för en del av den fria "
"programvaran i Debian. Speciellt behjälpligt är det om personer adopterar "
"eller ansvarar för saker som folk har frågat efter om att inkluderas i "
"Debian. Databasen <ulink url=\"&url-wnpp;\">Work Needing and Prospective "
"Packages</ulink> har detaljer om den här informationen. Om du har intresse "
"av mer specifika grupper kan du finna glädje i att bidra till några av "
"Debians underprojekt vilka inkluderar porteringar till specifika "
"arkitekturer, <ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</ulink> och <ulink "
"url=\"&url-debian-med;\">Debian Med</ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/moreinfo.dbk:124
msgid ""
"In any case, if you are working in the free software community in any way, "
"as a user, programmer, writer or translator you are already helping the free "
"software effort. Contributing is rewarding and fun, and as well as allowing "
"you to meet new people it gives you that warm fuzzy feeling inside."
msgstr ""
"I vilket fall som helst, om du arbetar i den fria programvarugemenskapen på "
"något sätt, som en användare, programmerare, författare eller översättare "
"hjälper du redan den fria programvaran. Att bidra är belönande och roligt, "
"såväl som att det låter dig träffa nya människor som att det ger dig den där "
"varma känslan inom dig."

Reply to: