[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#513245: [INTL:sv] installin.po for Swedishpackage: release-notes
severity: wishlist
tags: patch l10n

Please find the Swedish translation of installaing.po, this time I have used msgcat to make the line breaks. I do not have any other tools to make the validation as requested in the previous file.

--
/brother
http://frakalendern.se
Bruce Schneier is not only the man-in-the-middle, he's at both ends and has wiretaps on Alice, Bob, Carol and Dave.
# Swedish translation of release-notes for Debian 5
# Copyright (C) 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
# Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: installing\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-19 22:54+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-01-27 17:26+0100\n"
"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
"Language-Team: swedish <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

# type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/installing.dbk:7
msgid "en"
msgstr "sv"

# type: Content of: <chapter><title>
#: en/installing.dbk:8
msgid "Installation System"
msgstr "Installationssystem"

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:10
msgid ""
"The Debian Installer is the official installation system for Debian.  It "
"offers a variety of installation methods.  Which methods are available to "
"install your system depends on your architecture."
msgstr ""
"Debian Installer är det officiella installationssystemet för Debian. Det "
"tillhandahåller en mängd installationsmetoder, vilka som fungerar på ditt "
"system beror på dess arkitektur."

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:15
msgid ""
"Images of the installer for &releasename; can be found together with the "
"Installation Guide on the <ulink url=\"&url-installer;\">Debian website</"
"ulink>."
msgstr ""
"Avbilder av installeraren för &releasename; kan hittas tillsammans med "
"installationsguiden på <ulink url=\"&url-installer;\">Debian webbplats</"
"ulink>."

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:20
msgid ""
"The Installation Guide is also included on the first CD/DVD of the official "
"Debian CD/DVD sets, at:"
msgstr ""
"Installationsguiden finns också inkluderad på den första cd-/dvd-skivan av "
"de officiella cd-/dvd-skivorna:"

# type: Content of: <chapter><screen>
#: en/installing.dbk:23
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"/doc/install/manual/<replaceable>language</replaceable>/index.html\n"
msgstr ""
"\n"
"/doc/install/manual/<replaceable>language</replaceable>/index.html\n"

# type: Content of: <chapter><para>
#: en/installing.dbk:27
msgid ""
"You may also want to check the <ulink url=\"&url-installer;index#errata"
"\">errata</ulink> for debian-installer for a list of known issues."
msgstr ""
"Du kanske även vill se <ulink url=\"&url-installer;index#errata\">errata</"
"ulink> för debian-installer för en lista över kända problem."

# type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/installing.dbk:32
msgid "What's new in the installation system?"
msgstr "Vad är nytt i installationssystemet?"

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:34
msgid ""
"There has been a lot of development on the Debian Installer since its first "
"official release with &oldreleasename; resulting in both improved hardware "
"support and some exciting new features."
msgstr ""
"Det har skett en hel del utvckling av Debian Installer sedan dess första "
"officiella utgivning med &oldreleasename; som resulterat i både förbättrat "
"hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner."

# type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/installing.dbk:39
msgid ""
"In these Release Notes we'll only list the major changes in the installer.  "
"If you are interested in an overview of the detailed changes since "
"&oldreleasename;, please check the release announcements for the "
"&releasename; beta and RC releases available from the Debian Installer's "
"<ulink url=\"&url-installer-news;\">news history</ulink>."
msgstr ""
"I dessa Kommentarer till utgåvan kommer vi endast att lista de större "
"ändringarna i installeraren. Om du är intresserad av en översikt över "
"detaljerade ändringar sedan &oldreleasename; se utgåveinformationen för "
"beta- och Rc-utgåvorna på Debian Installers <ulink url=\"&url-installer-news;"
"\">nyhetsarkiv</ulink>."

# type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:46
msgid "Major changes"
msgstr "Stora ändringar"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:49
msgid "Support for loading firmware during installation"
msgstr "Stöd för att läsa in inbäddad mjukvara under installationen."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:52
msgid ""
"It is now possible to load firmware binary files from removable media when "
"they're provided externally to Debian installation media."
msgstr ""
"det är nu möjligt att läsa in inbäddad mjukvara i binär form från ett "
"flyttbart media som tillhandahålls utanför Debians installations media."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:58
msgid "Support for installation from Microsoft Windows"
msgstr "Stöd för installation från Microsoft Windows"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:61
msgid ""
"The installation media are now provided with an application that allows "
"preparing the system to install Debian, from Microsoft Windows environments."
msgstr ""
"Installationsmediet levereras nu med ett program som gör det möjligt att "
"förbereda systemet för att installera Debian direkt från Microsoft Windows "
"skrivbordsmiljö."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:68
msgid "SATA RAID support"
msgstr "Stöd för SATA RAID"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:75
msgid "Early upgrade of packages with security fixes"
msgstr "tidig uppgradering av paket med säkerhetslagningar."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:78
msgid ""
"When used with a functional network access, the installer will upgrade all "
"packages that were updated since the initial release of &releasename;. This "
"upgrade happens during the installation step, before the installed system is "
"booted"
msgstr ""
"När en fungernade nätverksanslutning tillhandahålls kommer installeraren att "
"vilja uppgradera alla paket som har blivit uppgradeade sedan den första "
"utgåvan av &releasename;. Denna uppgradering sker i installationssteget, "
"före systemet startas."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:83
msgid ""
"As a consequence, the installed system is less likely to be vulnerable to "
"security issues that were discovered and fixed between the release time of "
"&releasename; and the installation time."
msgstr ""
"Genom detta är det nyligen installerade systemet mindre troligen utsatt för "
"säkerhetshot som har upptäckts och lagats mellan första utgåvan av "
"&releasename; och installations mediet."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:90
msgid "Support for <emphasis>volatile</emphasis>"
msgstr "Stöd för <emphasis>volatile</emphasis> (ung. ombytlig)"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:93
msgid ""
"The installer can now optionnally setup the installed system to use updated "
"packages from <literal>volatile.debian.org</literal>. That archive hosts "
"packages that provide data that needs to be regularly updated over time, "
"such as timezones definitions, anti-virus signature files, etc."
msgstr ""
"Installeraren kan nu som alternativ ställa in det installerade systemet att "
"uppgradera paket från <literal>volatile.debian.org</literal>. Det arkivet "
"hanterar paket som tillhandahåller data som behöver uppdateras regelbumdet, "
"exempelvis definitioner av tidszoner och antivirus-signaturer mm."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:101
msgid "New boot menu for i386/amd64"
msgstr "Ny uppstartsmeny för i386/amd64"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:104
msgid ""
"An interactive boot menu was added to make the choice of specific options "
"and boot methods more intuitive for users."
msgstr ""
"En interaktic uppstartsmeny har lagts till för att förenkla användandet av "
"specifika alternativ och uppstartsmetoder för användaren."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:110
msgid "New ports"
msgstr "Nya portar"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:113
msgid ""
"The armel architecture is now supported. Images for i386 Xen guests are also "
"provided."
msgstr ""
"Arkitekturen armel ingår numera i floran med arkitekturer som Debian "
"fungerar på. Avbildningar för i386 Xen-gäster tillhandahålls också."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:118
msgid "Support for hardware speech synthesis devices"
msgstr "Stöd för hårdvarubaserade talsyntesenheter."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:121
msgid ""
"Several devices designed to provide hardware speech synthesis are now "
"supported by the installer, therefore improving its accessibility for "
"visually-impaired users."
msgstr ""
"Ett flertal enheter för hårdvarubaserad talsyntes kan nu användas "
"tillsammans med installeraren, detta förbättrar tillgängligheten för "
"användare med synnedsättning."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:128
msgid "Support for <literal>relatime</literal> mount options"
msgstr "Stöd för monteringsalternativet <literal>relatime</literal>."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:131
msgid ""
"The installer can now setup partitions with the <literal>relatime</literal> "
"mount option, allowing accesstime on files and directories to be updated "
"only if the previous access time was earlier than the current modify or "
"change time."
msgstr ""
"Installeraren kan nu ställa in partitioner med monteringsalternativet "
"<literal>relatime</literal>, detta innebär att tidsstämpeln för åtkomsttid "
"för filer och kataloger bara uppdateras om den tidigare angivna tidsstämpeln "
"var i förfluten tid relativt till den som ska anges med "
"modifieringskommandot."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:137
msgid "NTP clock synchronization at installation time"
msgstr "Klocksynkronisering med NTP vid installationstillfället"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:140
msgid ""
"The computer clock is now synchronized with NTP servers over the network "
"during installation so that the installed system immediately has an accurate "
"clock."
msgstr ""
"Datorns klocka synkrosniserad med NTP-servrar över nätverket vid "
"installtionen så att det installerade systemet omedelbart har korrekt tid "
"angiven."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:147
msgid "New languages"
msgstr "Nya språk"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:150
msgid ""
"Thanks to the huge efforts of translators, Debian can now be installed in 63 "
"languages (50 using the text-based installation user interface and 13 "
"supported only with the graphical user interface).  This is five languages "
"more than in &oldreleasename;.  Languages added in this release include "
"Amharic, Marathi, Irish, Northern Sami, Serbian.  Due to lack of translation "
"updates, one language has been dropped in this release: Estonian. Another "
"language that was disabled in &oldreleasename; has been reactivated: Welsh."
msgstr ""
"Tack vare en enorm insats av översättare kan Debian nu bli installerad i 63 "
"olika språk (50 via det textbaserade gränssnittet och 13 endast via det "
"grafiska gränssnittet). Detta är fem språk fler än &oldreleasename; Nya "
"språk i den här utgåvan, Amhariska, Marathi, Iriska, Nordsamiska, Serbiska. "
"På grund av otillräcklig uppdatering har ett språk fått tas bort i denna "
"utgåva: Estniska. Ett språk har återaktiverats sedan &oldrelease; Kymriska "
"(Walesiska)."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:158
msgid ""
"The languages that can only be selected using this installer as their "
"character sets cannot be presented in a non-graphical environment are: "
"Amharic, Bengali, Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgian, Khmer, Malayalam, "
"Marathi, Nepali, Punjabi, Tamil and Thai."
msgstr ""
"Språk som bara kan väljas via den här installationsmetoden på grund av att "
"deras tecken inte kan visas i en ickegrafisk miljö är: Amhariska, Bengali, "
"Dzongkha, Gujarati, Hindi, Georgiska, Khmer, Malayalam, Marathi, Nepali, "
"Punjabi, Tamil and Thai."

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><term>
#: en/installing.dbk:165
msgid "Simplified country choice"
msgstr "Förenklat landsval"

# type: Content of: <chapter><section><section><variablelist><varlistentry><listitem><para>
#: en/installing.dbk:168
msgid ""
"The country choice list is now grouped by continents, allowing an easier "
"selection of country, when users don't want to pick the ones associated with "
"the chosen language."
msgstr ""
"Listan med valbara länder är grupperad efter kontinenter vilket gör det "
"enklare att välja land om användaren inte vill välja ett land som kopplats "
"till ett särskilt språk."

# type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/installing.dbk:176
msgid "Automated installation"
msgstr "Automatisk installation"

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:178
msgid ""
"Some changes mentioned in the previous section also imply changes in the "
"support in the installer for automated installation using preconfiguration "
"files.  This means that if you have existing preconfiguration files that "
"worked with the &oldreleasename; installer, you cannot expect these to work "
"with the new installer without modification."
msgstr ""
"Några ändringar som nämns ovan innebär också förändringar i stödet för "
"automatisk installation med förinställda filer. Detta innebär att om du har "
"förinställda filer som fungerat för installeraren för &oldrelesename; så kan "
"du inte förvänta dig att dessa fungerar med den nya installeraren utan att "
"redigeras."

# type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/installing.dbk:185
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink> has an "
"updated separate appendix with extensive documentation on using "
"preconfiguration."
msgstr ""
"<ulink url=\"&url-install-manual;\">Installationsguiden</ulink> har en "
"separat bilaga med omfattande dokumentation om hur förinställningar ska "
"användas."

Reply to: