[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

(None)Title: Cong ty Luat Gia Pham

http://www.giapham.com 


KÝnh göi: Quý b¹n hµng!

C«ng ty LuËt Gia Ph¹m xin göi lêi chµo tr©n träng tíi quý doanh nghiÖp!

C«ng ty LuËt Gia Ph¹m, mét C«ng ty chuyªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc t­ vÊn víi ®éi ngò luËt gia, t­ vÊn viªn chuyªn nghiÖp giµu kinh nghiÖm ®¶m b¶o cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô t­ vÊn hoµn h¶o vµ chÊt l­îng.

Trong thêi gian qua ®­îc sù tin cËy cña Céng ®ång c¸c Doanh nghiÖp, chóng t«i th­êng xuyªn nhËn ®­îc sù ñy quyÒn, nh÷ng yªu cÇu t­ vÊn vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô hç trî c¸c doanh nghiÖp trong nh÷ng lÜnh vùc sau:

  • Thµnh lËp míi doanh nghiÖp, thay ®æi, bæ sung ®¨ng ký kinh doanh, më chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c;
  • §¨ng ký b¶o hé ®éc quyÒn nh·n hiÖu s¶n phÈm, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp, s¸ng chÕ, gi¶i ph¸p h÷u Ých;
  • §¨ng ký b¶o hé quyÒn t¸c gi¶ ®èi víi c¸c t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt, khoa häc;
  • §¨ng ký m· sè m· v¹ch tiªu chuÈn quèc tÕ cho c¸c s¶n phÈm ....
  • T­ vÊn th­êng xuyªn hç trî c¸c doanh nghiÖp trong c¸c lÜnh vùc ph¸p lý, thuÕ, tµi chÝnh, qu¶n trÞ doanh nghiÖp;
  • Tham gia tranh tông, ®µm ph¸n gi¶i quyÕt c¸c xung ®ét vÒ lao ®éng, c¸c tranh chÊp kinh tÕ, d©n sù;
  • ChuÈn hãa tÝnh ph¸p lý cña hå s¬ doanh nghiÖp, hîp ®ång vµ c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu kh¸c.

Víi bÒ dµy kinh nghiÖm, tÝnh chuyªn nghiÖp cña c¸c c¸n bé t­ vÊn, chóng t«i ®¶m b¶o cung cÊp c¸c dÞch vô t­ vÊn toµn diÖn vµ ®a ngµnh, lu«n lµm tháa m·n mäi yªu cÇu kh¾t khe nhÊt cña kh¸ch hµng. Sù g¾n bã cña kh¸ch hµng víi c¸c dÞch vô hç trî tæng thÓ ®· ®em l¹i thµnh c«ng cho chóng t«i nh­ ngµy h«m nay!

Chóng t«i lµm ®iÒu ®ã bëi nhËn thÊy r»ng Doanh nghiÖp tù phßng vÖ ch­a ®ñ mµ cÇn ph¶i thiÕt lËp c¸c quan hÖ ph¸p lý ®Ó b¶o vÖ m×nh tr­íc khi bÞ tÊn c«ng. ThÕ m¹nh cña c«ng ty chóng t«i lµ sù kÕt hîp gi÷a kinh nghiÖm vµ sù t×m tßi c¸c gi¶i ph¸p thùc tiÔn nh­ng ®¶m b¶o tÝnh chuyªn nghiÖp trong chÊt l­îng dÞch vô.

Mäi ho¹t ®éng cña chóng t«i còng kh«ng n»m ngoµi môc tiªu chung cña tÊt c¶ c¸c nhµ ®Çu t­: "Hîp t¸c ®Ó cïng ph¸t triÓn".

Tr©n träng

LuËt Gia Ph¹m Thµnh Long

C«ng ty LuËt Gia Ph¹m

Tel: 84-4-  55 838 55  Fax: 55 809 55

§Þa chØ: 240 Phè Quan Nh©n, Thanh Xu©n, Hµ Néi
http://www.giapham.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scope of business:


-Advisory of procedures and documentation for establishment of enterprises, branch, representative office;
-Registration of stamp, tax code, import- export code ;
-Regitration of scopes of conditional professional, business licenses of profession practising, petroleum and oil , LPG, advisory of designing, etc;
-Registration of indutrial intellectual protection, invention, industrial style, useful solutions, goods trademarks, goods origination names;
-Registration of licensing of code international line codes for commodities.

please visiting our website: http://www.giapham.com


Reply to: