[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

xorg: Changes to 'debian-unstable' debian/changelog  |  7 
 debian/po/bg.po  |  26 --
 debian/po/ca.po  | 562 -----------------------------------------------------
 debian/po/he.po  | 463 -------------------------------------------
 debian/po/th.po  |  66 ++----
 debian/po/vi.po  | 545 ---------------------------------------------------
 debian/po/zh_CN.po |  16 -
 7 files changed, 64 insertions(+), 1621 deletions(-)

New commits:
commit ce338a06096bb5314118e1a54d2486c36b35fd74
Author: Julien Cristau <jcristau@debian.org>
Date:  Mon Jun 9 11:43:04 2008 +0200

  Add some more debconf translations
  
   - Thai. Closes: #485385
   - Simplified Chinese. Closes: #485389
   - Hebrew. Closes: #485390
   - Bulgarian. Closes: #485391
   - Catalan. Closes: #485394
   - Vietnamese. Closes: #485404

diff --git a/debian/changelog b/debian/changelog
index b583868..715e67f 100644
--- a/debian/changelog
+++ b/debian/changelog
@@ -15,6 +15,13 @@ xorg (1:7.3+12) UNRELEASED; urgency=low
  * Re-add the xutils-dev dependency to xutils. There are still too many
   packages build-depending on xutils and expecting imake to be available.
   We'll drop it again after the lenny release (closes: #485184).
+ * Debconf translations:
+  - Thai. Closes: #485385
+  - Simplified Chinese. Closes: #485389
+  - Hebrew. Closes: #485390
+  - Bulgarian. Closes: #485391
+  - Catalan. Closes: #485394
+  - Vietnamese. Closes: #485404
 
 -- Julien Cristau <jcristau@debian.org> Fri, 30 May 2008 23:06:42 +0200
 
diff --git a/debian/po/bg.po b/debian/po/bg.po
index e84ff67..35c2b1f 100644
--- a/debian/po/bg.po
+++ b/debian/po/bg.po
@@ -22,13 +22,14 @@
 #  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
 #
 # Damyan Ivanov <dam@modsoftsys.com>, 2006, 2007.
+# Damyan Ivanov <dmn@debian.org>, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xserver-xorg_debian_po_bg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: xorg@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-06-08 22:20+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-04-06 14:09+0300\n"
-"Last-Translator: Damyan Ivanov <dam@modsoftsys.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-09 09:47+0300\n"
+"Last-Translator: Damyan Ivanov <dmn@debian.org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -173,15 +174,10 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:6001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
 msgid "Users of most keyboards should enter \"xorg\"."
-msgstr ""
-"Потребителите на американски английски клавиатури би трябвало да оставят "
-"полето празно. За българските потребители са интересни настройките за "
-"вариантите на българската подредба. Въведете „bds“ за подредба по БДС и "
-"„phonetic“ за фонетична."
+msgstr "Повечето потребители трябва да въведат „xorg“."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -221,7 +217,6 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:7001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| " With the \"xorg\" rule set:\n"
 #| " - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
@@ -257,15 +252,14 @@ msgstr ""
 " За „xorg“:\n"
 " - pc101: традиционна клавиатура за IBM PC/AT със 101 клавиша, широко \n"
 "     разпространена в САЩ. Няма клавиши „лого“ и „меню“;\n"
-" - pc104: подобна на модел pc101, но с допълнителни клавиши \n"
-"     „лого“ и „меню“;\n"
+" - pc104: подобна на модел pc101, но с допълнителни клавиши със символи \n"
+"     за „лого“ и „меню“;\n"
 " - pc102: подобна на модел pc101, често срещана в Европа. Има специален \n"
 "     клавиш „< >“;\n"
 " - pc105: подобна на модел pc104, но с клавиш „< >“;\n"
 " - macintosh: клавиатура Macintosh, използваща новия модул за вход в Linux;\n"
-" - macintosh_old: клавиатура Macintosh, използваща стария модул за вход в "
-"Linux.\n"
-" За „sun“:\n"
+" - macintosh_old: клавиатура Macintosh, използваща стария модул за вход в\n"
+"         Linux.\n"
 " - type4: клавиатура „Sun Type4“;\n"
 " - type5: клавиатура „Sun Type5“."
 
@@ -391,8 +385,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:9001
-msgid ""
-"Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
+msgid "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
 msgstr ""
 "Потребителите на американски английски клавиатури би трябвало да оставят "
 "полето празно. За българските потребители са интересни настройките за "
@@ -1212,3 +1205,4 @@ msgstr ""
 #~ msgstr ""
 #~ "За повече информация относно тези модули се обърнете към документацията "
 #~ "на X.Org."
+
diff --git a/debian/po/ca.po b/debian/po/ca.po
index fe318f7..ad8b57a 100644
--- a/debian/po/ca.po
+++ b/debian/po/ca.po
@@ -24,10 +24,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xorg 1:7.1.0-2\n"
+"Project-Id-Version: xorg 1:7.3+12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: xorg@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-06-08 22:20+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-10-10 00:29+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-09 09:35+0200\n"
 "Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -176,13 +176,10 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:6001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
 msgid "Users of most keyboards should enter \"xorg\"."
-msgstr ""
-"En general, els usuaris d’Europa de teclats en espanyol poden deixar aquest "
-"valor en blanc."
+msgstr "Els usuaris de la majoria de teclats han d’entrar «xorg»."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -222,7 +219,6 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:7001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| " With the \"xorg\" rule set:\n"
 #| " - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
@@ -258,8 +254,7 @@ msgstr ""
 " Amb el joc de regles «xorg»:\n"
 " - pc101: El teclat tradicional d’estil PC/AT d’IBM amb 101 tecles, comú\n"
 "     històricament als Estats Units. No té cap tecla «logo» ni «menú».\n"
-" - pc104: Similar al teclat «pc101», amb tecles addicionals. Aquestes "
-"tecles\n"
+" - pc104: Similar al teclat «pc101», amb tecles addicionals. Aquestes tecles\n"
 "     porten gravat un símbol amb un «logo» i amb un «menu».\n"
 " - pc102: Similar al teclat «pc101», es sol trobar a Europa. Inclou una\n"
 "     tecla «< >».\n"
@@ -693,552 +688,3 @@ msgstr ""
 "La instaŀlació d’aquest paquet fallarà i eixirà per a que pugueu fer‐ho. "
 "Per favor, torneu a executar el procediment d’actualització una volta hàgeu "
 "netejat el directori."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Users of most keyboards should enter \"xorg\". Users of Sun Type 4 and "
-#~ "Type 5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Els usuaris de la majoria de teclats han d’entrar «xorg». En canvi, si "
-#~ "disposeu d’un teclat Sun de tipus 4 o 5 heu d’entrar «sun»."
-
-#~ msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
-#~ msgstr "Voleu provar de detectar el maquinari de vídeo?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You should choose this option if you would like to attempt to autodetect "
-#~ "the recommended X server and driver module for your video card. If the "
-#~ "autodetection fails, you will be asked to specify the desired X server "
-#~ "and/or driver module. If it succeeds, further configuration questions "
-#~ "about your video hardware will be pre-answered."
-#~ msgstr ""
-#~ "Escolliu aquesta opció si voleu provar de detectar automàticament el "
-#~ "servidor X i el mòdul controlador recomanats per a la vostra targeta de "
-#~ "vídeo. Si la detecció falla, se vos demanarà que especifiqueu el "
-#~ "servidor X o el mòdul controlador desitjats. Si la detecció té èxit, les "
-#~ "preguntes següents sobre el vostre maquinari de vídeo ja es trobaran "
-#~ "contestades."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you would rather select the X server and driver module yourself, do "
-#~ "not choose this option. You will not be asked to select the X server if "
-#~ "there is only one available."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si preferiu escollir pel vostre compte el servidor X o el mòdul "
-#~ "controlador, no escolliu aquesta opció. No se vos preguntarà quin "
-#~ "servidor X voleu escollir si només n’hi ha un de disponible."
-
-#~ msgid "Multiple potential default X.Org server drivers for the hardware"
-#~ msgstr "Múltiples controladors d’X.Org s’adequen per defecte al maquinari"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Multiple video cards have been detected, and different X servers are "
-#~ "required to support the various devices. It is thus not possible to "
-#~ "automatically select a default X server."
-#~ msgstr ""
-#~ "S’han detectat diverses targetes de vídeo, i calen diferents servidors X "
-#~ "per a fer funcionar els diferents dispositius. Per tant, no és possible "
-#~ "triar automàticament un servidor X per defecte."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure the device that will serve as this computer's \"primary "
-#~ "head\"; this is generally the video card and monitor used for display "
-#~ "when the computer is booted up."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per favor, configureu el dispositiu que s’emprarà com al «cap principal» "
-#~ "de l’ordinador; aquest és generalment la targeta de vídeo i monitor als "
-#~ "quals l’ordinador escriu quan es posa en marxa."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The configuration process currently only supports single-headed setups; "
-#~ "however, the X server configuration files can be edited later to support "
-#~ "a multi-head configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "Actualment, el procés de configuració només permet configuracions amb un "
-#~ "sol cap; tanmateix, podeu editar els fitxers de configuració del servidor "
-#~ "X més endavant per a que funcione amb una configuració amb múltiples caps."
-
-#~ msgid "Identifier for your video card:"
-#~ msgstr "Identificador per a la targeta de vídeo:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The X server configuration file associates your video card with a name "
-#~ "that you may provide. This is usually the vendor or brand name followed "
-#~ "by the model name, e.g., \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", or \"NVIDIA "
-#~ "GeForce 6600\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "El fitxer de configuració del servidor X associa la vostra targeta de "
-#~ "vídeo amb un nom que podeu especificar. Normalment és el nom del venedor "
-#~ "o marca, seguit del nom del model, com «Intel i915», «ATI RADEON X800» o "
-#~ "«NVIDIA GeForce 6600»."
-
-#~ msgid "Generic Video Card"
-#~ msgstr "Targeta de vídeo genèrica"
-
-#~ msgid "Video modes to be used by the X server:"
-#~ msgstr "Modes de vídeo que pot emprar el servidor X:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please keep only the resolutions you would like the X server to use. "
-#~ "Removing all of them is the same as removing none, since in both cases "
-#~ "the X server will attempt to use the highest possible resolution."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per favor, deixeu marcades només les resolucions que voleu que use el "
-#~ "servidor X. Eliminar‐les totes és de fet el mateix que no eliminar‐ne "
-#~ "cap, ja que en ambdós casos el servidor X provarà d’emprar la major "
-#~ "resolució disponible."
-
-#~ msgid "Attempt monitor autodetection?"
-#~ msgstr "Voleu provar de detectar el monitor?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Many monitors (including LCD's) and video cards support a communication "
-#~ "protocol that allows the monitor's technical characteristics to be "
-#~ "communicated back to the computer. If the monitor and video card support "
-#~ "this protocol, further configuration questions about the monitor will be "
-#~ "pre-answered."
-#~ msgstr ""
-#~ "Molts monitors (incloent els LCD) i targetes de vídeo permeten l’ús d’un "
-#~ "protocol de comunicacions que pot indicar les característiques tècniques "
-#~ "del monitor a l’ordinador. Si elmonitor i targeta de vídeo permeten l’ús "
-#~ "d’aquest protocol, les preguntes de configuració següents sobre el "
-#~ "monitor ja es trobaran contestades."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If autodetection fails, you will be asked for information about the "
-#~ "monitor."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si falla la detecció, se vos demanarà informació sobre el vostre monitor."
-
-#~ msgid "Method for selecting the monitor characteristics:"
-#~ msgstr "Mètode de selecció de les característiques del monitor:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
-#~ "certain characteristics of the monitor must be known."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per tal que la interfície gràfica d’usuari de l’X Window System funcione "
-#~ "correctament, cal conéixer algunes característiques del vostre monitor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The \"simple\" option will prompt about the monitor's physical size; this "
-#~ "will set some configuration values appropriate for a typical CRT of the "
-#~ "corresponding size, but may be suboptimal for high-quality CRT's."
-#~ msgstr ""
-#~ "Amb l’opció «simple» se vos preguntarà la mida física del monitor; amb açò "
-#~ "s’establiran certs valors de configuració apropiats per a un monitor CRT "
-#~ "típic de la mida corresponent, però aquests valors poden no ser òptims "
-#~ "per a monitors CRT d’alta qualitat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The \"medium\" option will present you with a list of resolutions and "
-#~ "refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best "
-#~ "mode you wish to use (and that you know the monitor is capable of)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Amb l’opció «medium» se vos presentarà una llista de resolucions i "
-#~ "freqüències de refresc, com «800x600 @ 85Hz»; cal que escolliu el millor "
-#~ "mode que vulgueu emprar (sempre que el monitor l’accepte)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The \"advanced\" option will let you specify the monitor's horizontal "
-#~ "sync and vertical refresh tolerances directly."
-#~ msgstr ""
-#~ "L’opció «advanced» vos permetrà especificar directament els valors "
-#~ "tolerats de sincronització horitzontal i refresc vertical del vostre "
-#~ "monitor."
-
-#~ msgid "Up to 14 inches (355 mm)"
-#~ msgstr "Fins a 14 polzades (355 mm)"
-
-#~ msgid "15 inches (380 mm)"
-#~ msgstr "15 polzades (380 mm)"
-
-#~ msgid "17 inches (430 mm)"
-#~ msgstr "17 polzades (430 mm)"
-
-#~ msgid "19-20 inches (480-510 mm)"
-#~ msgstr "19‐20 polzades (480‐510 mm)"
-
-#~ msgid "21 inches (530 mm) or more"
-#~ msgstr "21 polzades (530 mm) o més"
-
-#~ msgid "Approximate monitor size:"
-#~ msgstr "Mida aproximada del monitor:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
-#~ msgstr ""
-#~ "Podeu escollir la categoria de la mida següent a la del vostre monitor, "
-#~ "si aquest és d’alta qualitat."
-
-#~ msgid "Monitor's best video mode:"
-#~ msgstr "Millor mode de vídeo del monitor:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose the \"best\" resolution and refresh rate the monitor is capable "
-#~ "of. Larger resolutions and refresh rates are better. With a CRT "
-#~ "monitor, it is perfectly acceptable to select a \"worse\" video mode than "
-#~ "the monitor's best if you wish. Users of LCD displays may also be able "
-#~ "to do this, but only if both the video chipset and the driver support it; "
-#~ "if in doubt, use the video mode recommended by the manufacturer of your "
-#~ "LCD."
-#~ msgstr ""
-#~ "Escolliu la «millor» resolució i freqüència de refresc que pot admetre el "
-#~ "vostre monitor. Les resolucions més grans i les freqüències de refresc "
-#~ "majors són millors. Amb un monitor CRT, és acceptable escollir un mode "
-#~ "de vídeo «pitjor» que el seu millor, si ho desitgeu. És possible que "
-#~ "pugueu fer el mateix amb un monitor LCD, sempre que el joc de xips de "
-#~ "vídeo i el controlador ho admeten; si teniu dubtes, escolliu el mode de "
-#~ "vídeo recomanat pel fabricant del vostre monitor LCD."
-
-#~ msgid "Generic Monitor"
-#~ msgstr "Monitor genèric"
-
-#~ msgid "Write monitor sync ranges to the configuration file?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Voleu escriure els rangs de sincronització del monitor al fitxer de "
-#~ "configuració?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The monitor synchronization ranges should be autodetected by the X server "
-#~ "in most cases, but sometimes it needs hinting. This option is for "
-#~ "experienced users, and should be left at its default."
-#~ msgstr ""
-#~ "El servidor X és capaç de detectar automàticament els rangs de "
-#~ "sincronització del monitor en la majoria dels casos, però a voltes "
-#~ "necessita indicacions. Aquesta és una opció per a usuaris experimentats; "
-#~ "deixeu‐ne el valor per defecte."
-
-#~ msgid "Monitor's horizontal sync range:"
-#~ msgstr "Rang de sincronització horitzontal del monitor:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
-#~ "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
-#~ "CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
-#~ "Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per favor, entreu o bé una llista de valors discrets separats per comes "
-#~ "(per a monitors de freqüències fixes), o bé un parell de valors separats "
-#~ "per un guió (per a tots els monitors CRT moderns). Hauríeu de poder "
-#~ "trobar aquesta informació al manual del monitor. Els valors per sota de "
-#~ "30 o per sobre de 130 són extremadament rars."
-
-#~ msgid "Monitor's vertical refresh range:"
-#~ msgstr "Rang de freqüències verticals de refresc del monitor:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
-#~ "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
-#~ "CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
-#~ "Values lower than 50 or higher than 160 are extremely rare."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per favor, entreu o bé una llista de valors discrets separats per comes "
-#~ "(per a monitors de freqüències fixes), o bé un parell de valors separats "
-#~ "per un guió (per a tots els monitors CRT moderns). Hauríeu de poder "
-#~ "trobar aquesta informació al manual del monitor. Els valors per sota de "
-#~ "50 o per sobre de 160 són extremadament rars."
-
-#~ msgid "Incorrect values entered"
-#~ msgstr "Els valors entrats no són correctes"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The valid syntax is a comma-separated list of discrete values, or a pair "
-#~ "of values separated by a dash."
-#~ msgstr ""
-#~ "La sintaxi vàlida és una llista d’elements separats per comes, que poden "
-#~ "ser valors discrets o parells de valors separats per un guió."
-
-#~ msgid "Desired default color depth in bits:"
-#~ msgstr "Profunditat de color per defecte, en bits:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Usually 24-bit color is desirable, but on graphics cards with limited "
-#~ "amounts of framebuffer memory, higher resolutions may be achieved at the "
-#~ "expense of higher color depth. Also, some cards support hardware 3D "
-#~ "acceleration only for certain depths. Consult your video card manual for "
-#~ "more information."
-#~ msgstr ""
-#~ "Normalment és aconsellable una profunditat de 24 bits; tanmateix, amb "
-#~ "targetes amb poca quantitat de memòria de «framebuffer», les resolucions "
-#~ "majors s’han d’aconseguir a expenses de la profunditat de color. A més a "
-#~ "més, algunes targetes només ofereixen l’acceleració 3D per maquinari amb "
-#~ "determinades profunditats de color. Consulteu el manual de la vostra "
-#~ "targeta de vídeo per a obtenir més informació."
-
-#~ msgid ""
-#~ "So-called \"32-bit color\" is actually 24 bits of color information plus "
-#~ "8 bits of alpha channel or simple zero padding; the X Window System can "
-#~ "handle both. If you want either, select 24 bits."
-#~ msgstr ""
-#~ "L’anomenat «color de 32 bits» és de fet color de 24 bits més 8 bits, bé de "
-#~ "canal alfa, o bé simplement de replé amb zeros; l’X Window System pot "
-#~ "treballar amb els dos. Si no en voleu cap, escolliu 24 bits."
-
-#~ msgid "Write default Files section to configuration file?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Voleu escriure una secció «Files» per defecte al fitxer de configuració?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Files section of the X server configuration file tells the X server "
-#~ "where to find server modules, the RGB color database, and font files. "
-#~ "This option is recommended to experienced users only. In most cases, it "
-#~ "should be enabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "La secció «Files» del fitxer de configuració del servidor X li diu on pot "
-#~ "trobar els mòduls del servidor, la base de dades de colors RGB i els "
-#~ "fitxers de tipus de lletra. Aquesta és una opció només recomanada a "
-#~ "usuaris experminentats. Cal que l’habiliteu en la majoria dels casos."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Disable this option if you want to maintain a custom Files section into "
-#~ "the X.Org server configuration file. This may be needed to remove the "
-#~ "reference to the local font server, add a reference to a different font "
-#~ "server, or rearrange the default set of local font paths."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inhabiliteu aquesta opció si voleu mantenir la vostra pròpia secció "
-#~ "«Files» al fitxer de configuració del servidor d’X.Org. Açò pot ser "
-#~ "necessari per a eliminar la referència al servidor local de tipus de "
-#~ "lletra, afegir una referència a un servidor de tipus diferent, o per a "
-#~ "reorganitzar el conjunt per defecte de camins locals cap als tipus."
-
-#~ msgid "No X server known for your video hardware"
-#~ msgstr "No es coneix el servidor X per al vostre maquinari de vídeo"
-
-#~ msgid ""
-#~ "There is either no video hardware installed on this machine (e.g. serial "
-#~ "console only), or the \"discover\" program was unable to determine which "
-#~ "X server is appropriate for the video hardware. This could be due to "
-#~ "incomplete information in discover's hardware database, or because your "
-#~ "video hardware is not supported by the available X servers."
-#~ msgstr ""
-#~ "O bé no teniu cap maquinari de vídeo instaŀlat en aquesta màquina (per "
-#~ "exemple, només teniu una consola sèrie), o bé el programa «discover» no ha "
-#~ "pogut determinar quin servidor X és l’apropiat per al vostre maquinari de "
-#~ "vídeo. Açò pot ser degut a una informació incompleta a la base de dades "
-#~ "de maquinari de «discover», o potser no hi haja cap servidor X disponible "
-#~ "per al vostre maquinari de vídeo."
-
-#~ msgid "Multiple potential default X servers for your hardware"
-#~ msgstr ""
-#~ "Hi ha diversos servidors X per defecte possibles per al vostre maquinari"
-
-#~ msgid "Mouse port:"
-#~ msgstr "Port del ratolí:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
-#~ "certain characteristics of the mouse (or other pointing device, such as a "
-#~ "trackball) must be known."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per tal que la interfície gràfica d’usuari de l’X Window System funcione "
-#~ "correctament, cal conéixer algunes característiques del vostre ratolí (o "
-#~ "altre dispositiu apuntador, per exemple un ratolí estàtic o «trackball»)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It is necessary to determine which port (connection type) is used by the "
-#~ "mouse. Serial ports use D-shaped connectors with 9 or 25 pins (a.k.a. DB-"
-#~ "9 or DB-25); the mouse connector is female (has holes) and the computer "
-#~ "connector is male (has pins). PS/2 ports are small round connectors "
-#~ "(DIN) with 6 pins; the mouse connector is male and the computer side "
-#~ "female. You may alternatively use a USB mouse, a bus/inport (very old) "
-#~ "mouse, or be using the gpm program as a repeater. If you need to attach "
-#~ "or remove PS/2 or bus/inport devices from your computer, please do so "
-#~ "with the computer's power off."
-#~ msgstr ""
-#~ "Cal determinar quin port (tipus de connexió) empra el ratolí. Els ports "
-#~ "sèrie usen connectors amb forma de D amb 9 o 25 pius (connectors DB‐9 i "
-#~ "DB‐25); el connector del ratolí és femella (té forats) i el de "
-#~ "l’ordinador és mascle (té pius). Els ports PS/2 són connectors rodons i "
-#~ "menuts (DIN) amb 6 pius; el connector del ratolí és mascle i el de "
-#~ "l’ordinador, femella. Altrament, podeu emprar un ratolí USB, un de bus/"
-#~ "inport (molt antics), o podeu emprar el programa «gpm» com a repetidor. "
-#~ "Si necessiteu connectar o desconnectar dispositius PS/2 o bus/inport del "
-#~ "vostre ordinador, per favor feu‐ho amb l’ordinador desconnectat."
-
-#~ msgid "Mouse protocol:"
-#~ msgstr "Protocol del ratolí:"
-
-#~ msgid "Emulate 3 button mouse?"
-#~ msgstr "Voleu que s’emule un ratolí de 3 botons?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Most programs in the X Window System expect the mouse to have 3 buttons "
-#~ "(left, right, and middle). Mice with only 2 buttons can emulate the "
-#~ "presence of a middle button by treating simultaneous clicks or drags of "
-#~ "the left and right buttons as middle button events."
-#~ msgstr ""
-#~ "La majoria dels programes de l’X Window System esperen que el ratolí "
-#~ "tinga 3 botons (esquerre, central i dret). Els ratolins amb només 2 "
-#~ "botons poden emular la presència del botó central tractant els clics i "
-#~ "arrossegaments simultanis dels botons dret i esquerre com a events del "
-#~ "botó central."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This option may also be used on mice with 3 or more buttons; the middle "
-#~ "button will continue to work normally."
-#~ msgstr ""
-#~ "També podeu emprar aquesta opció amb ratolins amb 3 o més botons; el botó "
-#~ "central continuarà funcionant amb normalitat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Note that mouse buttons in excess of five (counting a scroll wheel as two "
-#~ "buttons, one each for \"up\" and \"down\", and a third if the wheel "
-#~ "\"clicks\") are not yet supported with this configuration tool."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tingueu en compte que aquesta eina de configuració encara no permet l’ús "
-#~ "d’aquells botons més enllà del cinqué (comptant la roda de desplaçament "
-#~ "com a dos botons, un per a «amunt» i un altre per a «avall», i un tercer si "
-#~ "es pot prémer la roda)."
-
-#~ msgid "Attempt mouse device autodetection?"
-#~ msgstr "Voleu provar de detectar el dispositiu de ratolí?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If a mouse is attached to the computer, autodetection can be attempted; "
-#~ "it may help to move the mouse while detection is attempted (the gpm "
-#~ "program should be stopped if it is used). Plugging a PS/2 or bus/inport "
-#~ "mouse now requires rebooting."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si teniu un ratolí connectat al vostre ordinador, es pot provar de "
-#~ "detectar‐lo automàticament; pot ser útil que mogueu el ratolí durant la "
-#~ "detecció (caldrà que detingueu el programa «gpm» si l’useu). Si voleu "
-#~ "connectar ara un ratolí PS/2 o bus/inport al vostre ordinador, cal que "
-#~ "reinicieu el sistema."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do not choose this option if you wish to select a mouse type manually."
-#~ msgstr ""
-#~ "No escolliu aquesta opció si voleu triar el tipus de ratolí manualment."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you choose it and autodetection fails, you will be asked this question "
-#~ "again. Autodetection can be attempted as many times as desired. If it "
-#~ "succeeds, further configuration questions about the mouse will be pre-"
-#~ "answered."
-#~ msgstr ""
-#~ "Si escolliu aquesta opció i la detecció automàtica falla, se vos tornarà "
-#~ "a fer aquesta pregunta. Podeu reintentar la detecció tantes voltes com "
-#~ "vulgueu. Si aquesta té èxit, les preguntes de configuració següents "
-#~ "sobre el vostre ratolí ja es trobaran contestades."
-
-#~ msgid "Identifier for the monitor:"
-#~ msgstr "Identificador per al monitor."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The X server configuration file associates the monitor with a name that "
-#~ "you may provide. This is usually the vendor or brand name followed by "
-#~ "the model name, e.g., \"Sony E200\" or \"Dell E770s\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "El fitxer de configuració del servidor X associa el vostre monitor amb un "
-#~ "nom que podeu especificar. Normalment és el nom del venedor o marca, "
-#~ "seguit del nom del model, com «Sony E200» o «Dell E770s»."
-
-#~ msgid "Amount of memory (kB) to be used by the video card:"
-#~ msgstr "Quantitat de memòria (en kB) que emprarà la targeta de vídeo:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Typically, the amount of dedicated memory used by the video card is "
-#~ "autodetected by the X server, but some integrated video chips (such as "
-#~ "the Intel i810) have little or no video memory of their own, and instead "
-#~ "borrow main system memory for their needs."
-#~ msgstr ""
-#~ "Normalment, el servidor X detecta automàticament la quantitat de memòria "
-#~ "dedicada emprada per la vostra targeta de vídeo; però, alguns xips de "
-#~ "vídeo integrats (com l’Intel i810) tenen poca o gens de memòria pròpia, i "
-#~ "en canvi la prenen de la memòria principal del sistema per a les seues "
-#~ "necessitats."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This parameter should usually be left blank and specified only if the "
-#~ "video card lacks RAM, or if the X server has trouble autodetecting the "
-#~ "RAM size."
-#~ msgstr ""
-#~ "Normalment cal deixar aquest valor en blanc; només cal que l’especifiqueu "
-#~ "si la vostra targeta no té RAM o si el servidor X té problemes a l’hora "
-#~ "de detectar‐ne la mida."
-
-#~ msgid "Desired default X server:"
-#~ msgstr "Servidor X per defecte que desitgeu:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The X server is the hardware interface of the X Window System. It "
-#~ "communicates with the video display and input devices, providing a "
-#~ "foundation for the chosen Graphical User Interface (GUI)."
-#~ msgstr ""
-#~ "El servidor X és la interfície de l’X Window System amb el maquinari. Es "
-#~ "comunica amb els dispositius de visualització i d’entrada, proporcionant "
-#~ "així els fonaments per a la Interfície Gràfica d’Usuari (GUI) escollida."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Several X servers may be available; the default is selected via the /etc/"
-#~ "X11/X symbolic link. Some X servers may not work with some particular "
-#~ "graphics hardware."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pot haver disponibles diversos servidors X; el servidor per defecte "
-#~ "s’escull amb l’enllaç simbòlic «/etc/X11/X». Alguns servidors X poden no "
-#~ "funcionar amb algun maquinari gràfic particular."
-
-#~ msgid "X.Org server modules that should be loaded by default:"
-#~ msgstr "Mòduls del servidor d’X.Org a carregar per defecte:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "This option is recommended to experienced users only. In most cases, all "
-#~ "of these modules should be enabled."
-#~ msgstr ""
-#~ "Aquesta és una opció només recomanada a usuaris experimentats. Cal que "
-#~ "habiliteu tots aquests mòduls en la majoria dels casos."
-
-#, fuzzy
-#~ msgid ""
-#~ " - glx  : support for OpenGL rendering;\n"
-#~ " - dri  : support in the X server for DRI (Direct Rendering "
-#~ "Infrastructure);\n"
-#~ " - vbe  : support for VESA BIOS Extensions. Allows querying\n"
-#~ "      the monitor capabilities via the video card;\n"
-#~ " - ddc  : support for Data Display Channel. Allows querying\n"
-#~ "      the monitor capabilities via the video card;\n"
-#~ " - int10 : real-mode x86 emulator used to softboot secondary VGA cards.\n"
-#~ "      Should be enabled if vbe is enabled;\n"
-#~ " - dbe  : enables the double-buffering extension in the server.\n"
-#~ "      Useful for animation and video operations;\n"
-#~ " - extmod: enables many traditional and commonly used extensions, such "
-#~ "as\n"
-#~ "      shaped windows, shared memory, video mode switching, DGA, and "
-#~ "Xv;\n"
-#~ " - record: implements the RECORD extension, often used in server "
-#~ "testing;\n"
-#~ " - bitmap: font rasterizer (so are freetype, and type1 modules)."
-#~ msgstr ""
-#~ " - glx:  Habilita la representació d’OpenGL.\n"
-#~ " - dri:  Habilita al servidor X la Infraestructura de Representació "
-#~ "Directa\n"
-#~ "      (DRI).\n"
-#~ " - vbe:  Habilita l’ús de les extensions VESA del BIOS. Permet "
-#~ "consultar\n"
-#~ "      les capacitats del monitor via la targeta de vídeo.\n"
-#~ " - ddc:  Habilita l’ús del Data Display Channel. Permet consultar les\n"
-#~ "      capacitats del monitor via la targeta de vídeo.\n"
-#~ " - int10: Emulador d’x86 en mode real que s’empra per a iniciar via\n"
-#~ "      programari les targetes VGA secundàries. És necessari si "
-#~ "voleu\n"
-#~ "      habilitar el mòdul «vbe».\n"
-#~ " - dbe:  Habilita l’extensió de doble memòria intermèdia («double-"
-#~ "buffer»)\n"
-#~ "      del servidor. És útil per a les animacions i operacions de "
-#~ "vídeo.\n"
-#~ " - extmod: Habilita moltes extensions tradicionals emprades comunament, "
-#~ "com\n"
-#~ "      les finestres amb forma, la memòria compartida, el canvi de "
-#~ "mode de\n"
-#~ "      vídeo, DGA i Xv.\n"
-#~ " - record: Implementa l’extensió RECORD, emprada comunament durant la\n"
-#~ "      comprovació del servidor.\n"
-#~ " - bitmap: Un representador de tipus de lletra (com els mòduls «bitmap»,\n"
-#~ "      «freetype» i «type1»)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "For further information about these modules, please consult the X.Org "
-#~ "documentation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Per a obtenir més informació sobre aquests mòduls, per favor consulteu la "
-#~ "documentació d’X.Org."
diff --git a/debian/po/he.po b/debian/po/he.po
index d0eeab4..dd36d6c 100644
--- a/debian/po/he.po
+++ b/debian/po/he.po
@@ -1,15 +1,15 @@
-# translation of xorg_po_he.po to Hebrew
+# translation of he.po to Hebrew
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 #
 # Amit Dovev <debian.translator@gmail.com>, 2007.
-# Lior Kaplan <kaplan@debian.org>, 2007.
+# Lior Kaplan <kaplan@debian.org>, 2007, 2008.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xorg_po_he\n"
+"Project-Id-Version: he\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: xorg@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-06-08 22:20+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-10-19 13:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-06-09 09:13+0300\n"
 "Last-Translator: Lior Kaplan <kaplan@debian.org>\n"
 "Language-Team: Hebrew <debian-hebrew-common@lists.alioth.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -145,17 +145,15 @@ msgstr "מערכת חוקי ה-XKB שייעשה בה שימוש:"
 msgid ""
 "For the X server to handle the keyboard correctly, an XKB rule set must be "
 "chosen."
-msgstr ""
-"על מנת ששרת ה-X יטפל במקלדת בצורה נכונה, יש צורך לבחור במערכת חוקי XKB."
+msgstr "על מנת ששרת ה-X יטפל במקלדת בצורה נכונה, יש צורך לבחור במערכת חוקי XKB."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:6001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
 msgid "Users of most keyboards should enter \"xorg\"."
-msgstr "משתמשי מקלדות של אנגלית-ארה\"ב צריכים בדר\"כ להשאיר שדה זה ריק."
+msgstr "המשתמשים של רוב המקלדות צריכים להכניס \"xorg\"."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -193,7 +191,6 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:7001
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| " With the \"xorg\" rule set:\n"
 #| " - pc101: traditional IBM PC/AT style keyboard with 101 keys, common in\n"
@@ -361,8 +358,7 @@ msgstr ""
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../xserver-xorg.templates:9001
-msgid ""
-"Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
+msgid "Users of U.S. English keyboards should generally leave this entry blank."
 msgstr "משתמשי מקלדות של אנגלית-ארה\"ב צריכים בדר\"כ להשאיר שדה זה ריק."
 
 #. Type: string
@@ -642,447 +638,4 @@ msgstr ""
 "תהליך התקנת חבילה זו ייכשל עכשיו ויסתיים כדי שיהיה באפשרותך לעשות זאת. יש "
 "להריץ מחדש את הליך השדרוג אחרי שניקית את הספרייה כנדרש."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Users of most keyboards should enter \"xorg\". Users of Sun Type 4 and "
-#~ "Type 5 keyboards, however, should enter \"sun\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "משתמשים של רוב המקלדות צריכים להקליד \"xorg\". לעומת זאת, משתמשי מקלדות "
-#~ "סאן (Sun) מסוג 4 ומסוג 5, צריכים להקליד \"sun\"."
-
-#~ msgid "Attempt to autodetect video hardware?"
-#~ msgstr "האם לנסות לבצע אבחון אוטומטי של חומרת הווידאו?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "You should choose this option if you would like to attempt to autodetect "
-#~ "the recommended X server and driver module for your video card. If the "
-#~ "autodetection fails, you will be asked to specify the desired X server "
-#~ "and/or driver module. If it succeeds, further configuration questions "
-#~ "about your video hardware will be pre-answered."
-#~ msgstr ""
-#~ "עליך לבחור אפשרות זו אם ברצונך לנסות לבצע אבחון אוטומטי של שרת ה-X ומודול "
-#~ "מנהל ההתקן המומלצים לכרטיס הווידאו שלך. אם האבחון האוטומטי ייכשל, תינתן "
-#~ "לך אפשרות לציין את שרת ה-X הרצוי ו/או את מודול מנהל ההתקן הרצוי. אם הוא "
-#~ "יצליח, שאלות נוספות הנוגעות להגדרות חומרת הווידאו שלך ייענו מראש."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If you would rather select the X server and driver module yourself, do "
-#~ "not choose this option. You will not be asked to select the X server if "
-#~ "there is only one available."
-#~ msgstr ""
-#~ "אם ברצונך דווקא לבחור בעצמך את שרת ה-X ואת מודול מנהל ההתקן, אל תבחר/י "
-#~ "באפשרות האבחון האוטומטי. אם ישנה רק אפשרות אחת לבחירת שרת ה-X, אפשרות זו "
-#~ "תיבחר אוטומטית ולא תוצג אפשרות בחירה."
-
-#~ msgid "Multiple potential default X.Org server drivers for the hardware"
-#~ msgstr ""
-#~ "מספר מנהלי התקנים לשרת ה-X.Org נראים מתאימים לשמש כברירת מחדל לחומרה"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Multiple video cards have been detected, and different X servers are "
-#~ "required to support the various devices. It is thus not possible to "
-#~ "automatically select a default X server."
-#~ msgstr ""
-#~ "אובחנו מספר כרטיסי וידאו, ומספר שרתי X שונים דרושים לצורך תמיכה בהתקנים "
-#~ "השונים. לכן, לא ניתן לבחור אוטומטית שרת X כברירת מחדל."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please configure the device that will serve as this computer's \"primary "
-#~ "head\"; this is generally the video card and monitor used for display "
-#~ "when the computer is booted up."
-#~ msgstr ""
-#~ "יש להגדיר את ההתקן שישמש כ\"ראש הראשי\" של המחשב הזה; באופן כללי, זהו "
-#~ "כרטיס הווידאו והמסך שישמשו לתצוגה בזמן תהליך אתחול המחשב."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The configuration process currently only supports single-headed setups; "
-#~ "however, the X server configuration files can be edited later to support "
-#~ "a multi-head configuration."
-#~ msgstr ""
-#~ "תהליך ההגדרה תומך כרגע רק בהגדרת ראש-יחיד; אולם, ניתן לערוך בשלב מאוחר "
-#~ "יותר את קבצי הגדרות שרת ה-X כך שיתמכו בתצורת ריבוי-ראשים."
-
-#~ msgid "Identifier for your video card:"
-#~ msgstr "מזהה לכרטיס הווידאו שלך:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The X server configuration file associates your video card with a name "
-#~ "that you may provide. This is usually the vendor or brand name followed "
-#~ "by the model name, e.g., \"Intel i915\", \"ATI RADEON X800\", or \"NVIDIA "
-#~ "GeForce 6600\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "קובץ ההגדרות של שרת ה-X מקשר את כרטיס הווידאו שלך לשם שבאפשרותך לספק. "
-#~ "זהו לרוב שם הספק או המותג ולאחריו שם הדגם, לדוגמה: \"Intel i915\", \"ATI "
-#~ "RADEON X800\", או \"NVIDIA GeForce 6600\"."
-
-#~ msgid "Generic Video Card"
-#~ msgstr "כרטיס וידאו גנרי"
-
-#~ msgid "Video modes to be used by the X server:"
-#~ msgstr "מצבי וידאו שישמשו את שרת ה-X:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please keep only the resolutions you would like the X server to use. "
-#~ "Removing all of them is the same as removing none, since in both cases "
-#~ "the X server will attempt to use the highest possible resolution."
-#~ msgstr ""
-#~ "יש לסמן רק את הרזולוציות שברצונך ששרת ה-X יעשה בהן שימוש. הסרת כל "
-#~ "הסימונים כמוה כאי הסרת אף סימון, מכיוון שבשני המקרים שרת ה-X ינסה להשתמש "
-#~ "ברזולוציה הגבוהה ביותר האפשרית."
-
-#~ msgid "Attempt monitor autodetection?"
-#~ msgstr "לנסות לבצע אבחון אוטומטי של המסך?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Many monitors (including LCD's) and video cards support a communication "
-#~ "protocol that allows the monitor's technical characteristics to be "
-#~ "communicated back to the computer. If the monitor and video card support "
-#~ "this protocol, further configuration questions about the monitor will be "
-#~ "pre-answered."
-#~ msgstr ""
-#~ "מסכים רבים (כולל מסכי LCD) וכרטיסי וידאו רבים תומכים בפרוטוקול תקשורת "
-#~ "שמאפשר \"לשדר\" למחשב את המאפיינים הטכניים של המסך. אם המסך וכרטיס "
-#~ "הווידאו תומכים בפרוטוקול זה, שאלות נוספות בנוגע להגדרת המסך ייענו מראש."
-
-#~ msgid ""
-#~ "If autodetection fails, you will be asked for information about the "
-#~ "monitor."
-#~ msgstr ""
-#~ "אם הזיהוי האוטומטי ייכשל, יוצגו בפניך שאלות המבקשות מידע אודות המסך."
-
-#~ msgid "Method for selecting the monitor characteristics:"
-#~ msgstr "שיטה לבחירת מאפייני המסך:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "For the X Window System graphical user interface to operate correctly, "
-#~ "certain characteristics of the monitor must be known."
-#~ msgstr ""
-#~ "כדי שממשק המשתמש הגרפי של X Window System יפעל כשורה, מאפיינים מסוימים של "
-#~ "המסך חייבים להיות ידועים."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The \"simple\" option will prompt about the monitor's physical size; this "
-#~ "will set some configuration values appropriate for a typical CRT of the "
-#~ "corresponding size, but may be suboptimal for high-quality CRT's."
-#~ msgstr ""
-#~ "האפשרות \"פשוטה\" תציג שאלה בנוגע לגודל הפיזי של המסך; זה יביא להגדרת כמה "
-#~ "ערכים המתאימים למסך CRT אופייני בגודל זה, אבל זה עלול להיות לא אופטימלי "
-#~ "למסכי CRT באיכות גבוהה."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The \"medium\" option will present you with a list of resolutions and "
-#~ "refresh rates, such as \"800x600 @ 85Hz\"; you should choose the best "
-#~ "mode you wish to use (and that you know the monitor is capable of)."
-#~ msgstr ""
-#~ "האפשרות \"בינונית\" תציג בפניך רשימה של רזולוציות וערכי רענון, כמו למשל "
-#~ "\"800x600 @ 85Hz\"; עליך לבחור את מצב הווידאו הטוב ביותר שברצונך להשתמש "
-#~ "בו (ושידוע לך שהמסך שלך תומך בו)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The \"advanced\" option will let you specify the monitor's horizontal "
-#~ "sync and vertical refresh tolerances directly."
-#~ msgstr ""
-#~ "האפשרות \"מתקדמת\" תאפשר לך לציין ישירות את הטווחים של הסנכרון האופקי "
-#~ "והרענון האנכי."
-
-#~ msgid "Up to 14 inches (355 mm)"
-#~ msgstr "עד 14 אינץ' (355 מ\"מ)"
-
-#~ msgid "15 inches (380 mm)"
-#~ msgstr "עד 15 אינץ' (380 מ\"מ)"
-
-#~ msgid "17 inches (430 mm)"
-#~ msgstr "עד 17 אינץ' (430 מ\"מ)"
-
-#~ msgid "19-20 inches (480-510 mm)"
-#~ msgstr "19-20 אינץ' (480-510 מ\"מ)"
-
-#~ msgid "21 inches (530 mm) or more"
-#~ msgstr "21 אינץ' ומעלה (530 מ\"מ)"
-
-#~ msgid "Approximate monitor size:"
-#~ msgstr "גודל מוערך של המסך:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "High-quality CRT's may be able to use the next highest size category."
-#~ msgstr ""
-#~ "מסכי CRT באיכות גבוהה עשויים להיות מסוגלים להשתמש בקטגוריית הגודל הגבוה "
-#~ "ביותר הבאה."
-
-#~ msgid "Monitor's best video mode:"
-#~ msgstr "מצב הווידאו הטוב ביותר של המסך:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Choose the \"best\" resolution and refresh rate the monitor is capable "
-#~ "of. Larger resolutions and refresh rates are better. With a CRT "
-#~ "monitor, it is perfectly acceptable to select a \"worse\" video mode than "
-#~ "the monitor's best if you wish. Users of LCD displays may also be able "
-#~ "to do this, but only if both the video chipset and the driver support it; "
-#~ "if in doubt, use the video mode recommended by the manufacturer of your "
-#~ "LCD."
-#~ msgstr ""
-#~ "בחר את הרזולוציה וקצב הרענון \"הטובים ביותר\" שבהם מסוגל המסך שלך לתמוך. "
-#~ "ערכי רזולוציות וקצבי רענון גדולים יותר - טובים יותר. עם מסך CRT, זה "
-#~ "מתקבל על הדעת לבחור את מצב הווידאו \"הגרוע ביותר\" במקום את הטוב ביותר אם "
-#~ "ברצונך בכך. משתמשי מסכי LCD יכולים אף הם לעשות זאת, אבל רק כאשר ערכת "
-#~ "שבבי הווידאו ומנהל ההתקן תומכים בכך; אם יש לך ספק, יש להשתמש במצב הווידאו "
-#~ "המומלץ ע\"י יצרן מסך ה-LCD שלך."
-
-#~ msgid "Generic Monitor"
-#~ msgstr "מסך גנרי"
-
-#~ msgid "Write monitor sync ranges to the configuration file?"
-#~ msgstr "לכתוב את טווחי הסנכרון של המסך לקובץ ההגדרות?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The monitor synchronization ranges should be autodetected by the X server "
-#~ "in most cases, but sometimes it needs hinting. This option is for "
-#~ "experienced users, and should be left at its default."
-#~ msgstr ""
-#~ "ברוב המקרים, טווחי הסנכרון של המסך אמורים להיות מזוהים אוטומטית ע\"י שרת "
-#~ "ה-X, אבל לפעמים הוא צריך סיוע. אפשרות זאת היא למשתמשים מנוסים, וצריך "
-#~ "להשאיר אותה בברירת המחדל שלה."
-
-#~ msgid "Monitor's horizontal sync range:"
-#~ msgstr "טווח הסנכרון האופקי של המסך:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Please enter either a comma-separated list of discrete values (for fixed-"
-#~ "frequency displays), or a pair of values separated by a dash (all modern "
-#~ "CRT's). This information should be available in the monitor's manual. "
-#~ "Values lower than 30 or higher than 130 are extremely rare."
-#~ msgstr ""


Reply to: