[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Detente] Fw: TR: Le prix des carburants, une hontemaillist gi vay nhi ? Cac anh o Phap a ?On 7/1/05, Daihunguyen@aol.com <Daihunguyen@aol.com> wrote:
>  
> Ca'c ba.n bên VN cha? cân hiê?u  mâ'y ca'i chuyê.n vo* vâ?n ,  nha?m nhi'
> nay lam gi  ca? . Toan la chuyên trên tro*i  duo*i  dâ't .... vô ti'ch su*. 
> ---------------------- 


-- 
-------------------------------
Cao Van KhanhReply to: