[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sudoers dosyası.Selam,

Aşağıdaki gibi bir sudoers dosyası kullanıyorum. sudoedit komutunu veya
daha doğrusu sudo vi /etc/sudoers gibi bir komutu engellemek istediğimde
ne yapmalıyım?

Cmnd_Alias    SU       = /bin/su, /usr/bin/sudo
Cmnd_Alias    VISUDO     = /usr/sbin/visudo
Cmnd_Alias    HALT      = /sbin/halt
Cmnd_Alias    REBOOT     = /sbin/reboot
Cmnd_Alias    SHELLS     = /bin/ash, \
                  /bin/csh, \
                  /bin/sh, \
                  /usr/bin/es, \
                  /usr/bin/ksh, \
                  /bin/ksh, \
                  /usr/bin/rc, \
                  /usr/bin/tcsh, \
                  /bin/tcsh, \
                  /usr/bin/zsh, \
                  /bin/sash, \
                  /bin/zsh, \
                  /usr/bin/esh, \
                  /bin/dash, \
                  /bin/bash, \
                  /bin/rbash, \
                  /usr/bin/screen
root      ALL=(ALL) ALL
%sudoers    ALL=(ALL) ALL, !SU, !SHELLS, !VISUDO, !REBOOT, !HALT


Saygılar,

-- 
Cafer "0x0cfb" Şimşek
http://cafer.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: