[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel seçimiOn Fri, Jan 02, 2004 at 09:47:45AM +0200, Mehmet Turker wrote:
> Selam;
> Lilo komutunu çalýþtýrmýþtým. Hatta tekrar açýldýðýnda boot edemiyebilir
> þeklindeki kernel install uyarýsý da gelmedi. F1A nýn shifte basýldýðýnda
> geldiðini  bende görmüþtüm ama ben shifte basmadan geliyor. Onu bir türlü
> kaldýramadým. 50 kere boot u yeniden oluþturdum ama olmuyor.
> Neyse artýk baþka birþey yapamýyorum. Sanýrým tamamen kaybettim, birazdan
> R2 yi kurmaya baþlýycam. Backup ým var ama bir kýsým theme , background lar
> ve birkaç konfigurasyon dosyasýný kurtarabilirim diye uðraþtým bu kadar,
> uðraþtýkçada yanlýþ þeyler yapýp batýrdým galiba. Teþekkür ederim herkese...
> 
> Mehmet Türker
> http://www.turker.name.tr
> 
peki amaciniz kurtarmaysa, knoppix'le boot edip dosyalari bir yere atmak
olmaz mi mesela? olaya ortadan girdim, onceki mesajlari da hatirlamiyorum,
sacmaladiysam ozur.

sevgi, saygi, seftali...

atakanReply to: