[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Kernel seçimiTabi öylede olabilir ama ben herhangi bir (knoppixle denemedim) rescue disk ile açtığımda sadece boş bir lost+found dizininden başka birşey göremiyorum. Acaba filesystem düzelirse dosyalarıma da ulaşabilirmiyim dedim. Neyse şimdi R2 kurmaya başladım artık.
Teşekkür ederim....

Mehmet Türker
http://www.turker.name.tr
 

-----Original Message-----
From: M Atakan Gurkan [mailto:ato@northwestern.edu] 
Sent: Friday, January 02, 2004 11:04 AM
To: debian-user-turkish@lists.debian.org
Cc: Mehmet Turker
Subject: Re: Kernel seçimi

On Fri, Jan 02, 2004 at 09:47:45AM +0200, Mehmet Turker wrote:
> Selam;
> Lilo komutunu çalýþtýrmýþtým. Hatta tekrar açýldýðýnda boot 
> edemiyebilir þeklindeki kernel install uyarýsý da gelmedi. F1A nýn 
> shifte basýldýðýnda geldiðini  bende görmüþtüm ama ben shifte basmadan 
> geliyor. Onu bir türlü kaldýramadým. 50 kere boot u yeniden oluþturdum ama olmuyor.
> Neyse artýk baþka birþey yapamýyorum. Sanýrým tamamen kaybettim, 
> birazdan
> R2 yi kurmaya baþlýycam. Backup ým var ama bir kýsým theme , 
> background lar ve birkaç konfigurasyon dosyasýný kurtarabilirim diye 
> uðraþtým bu kadar, uðraþtýkçada yanlýþ þeyler yapýp batýrdým galiba. Teþekkür ederim herkese...
> 
> Mehmet Türker
> http://www.turker.name.tr
> 
peki amaciniz kurtarmaysa, knoppix'le boot edip dosyalari bir yere atmak olmaz mi mesela? olaya ortadan girdim, onceki mesajlari da hatirlamiyorum, sacmaladiysam ozur.

sevgi, saygi, seftali...

atakan


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: