[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Löpande presentation på intern-TVDetta avsnitt av Hacker Public Radio kanske kan vara av intresse: 
HPR1989: WDTV Makes Me Itch (Epicanis)
http://hackerpublicradio.org/eps.php?id=1989

Bästa hälsningar

-- 
Jonas Hedman 

XMPP:        nstr@jabber.at
PGP Key:     0x5c3989e0616bb08c
Fingerprint: 8F72 C5BE AAFA B4BA 8F46  9185 5C39 89E0 616B B08C

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: