[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: fail2banmån 2015-04-27 klockan 11:20 +0200 skrev jan@lillahusetiskogen.se:
> Jag har tagit bort fail2ban med "sudo apt-get purge --auto-remove 
> fail2ban".
> 
> Jag har tagit bort raderna av typen "sshd: 192.168.30.21" i hosts.deny.
> 
> Ibland (men inte alltid) kan jag logga in en gång från den maskinen men 
> aldrig mer än en gång utan att editera hosts.deny.
> 
> Efter en lyckad inloggning finns alla rader med IP för maskiner som har 
> blockerats i slutet av hosts.deny.
> 
> Vad är det som så envist modifierar hosts.deny?

Inte så att du har denyhosts körandes? Vill minnas att den jobbar
med /etc/hosts.deny.

Hursom borde fail2ban vara oskyldigt, då den jobbar med iptables.

// Andreas

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: