[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hjälp med gpg-signeringOn Wed, 2009-08-26 at 17:48 +0000, Mats Erik Andersson wrote:
> Bästa Debianer!
> 
> Jag önskar litet tillhjälp med att få en GnuPG-nyckel signerad
> av någon med officiellt erkännande inom Debians utvecklarstab.
> Syfter är att jag vill inleda min kräftgång mot att själv uppnå en
> sådan ställning, men i förstone skall jag nyttja en undertecknad
> nyckel till att aktivt arbeta inom
> 
>      http://mentors.debian.net/
> 
> Jag såge väl helst att jag i detta syfte kunde sammanträffa med
> någon här hemma i Uppsala, men till nöds skulle väl Stockholm
> eller Gävle, kanske Västerås duga. Jag har inte den minsta
> aning var i landet de svenska debianutvecklarna har sina bopålar.

Det finns en lista med utvecklare som kan/vill signera nycklar här:
https://nm.debian.org/gpg_offer.php

Vet dock inte hur aktuell den är.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: