[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Synen på EUPL hos Debian GNU/Linux.On 2009-07-27 13:02, Mats Erik Andersson wrote:
> Hej!
> 
> Kan någon av de lyssnande skingra dimman kring den
> officiella synen på EUPL v1.1 inom Debian-kretsen?
> Bara som ett fall, så vägrar dh_make att godtaga EUPL
> i först anloppet, utan som paketbyggare måste jag skriva
> om detta i efterhand. Den avgörande stridsfrågan är:
> 
>    * Kan ett binärpaket i "contrib" lyda under EUPL  v1.1?
> 
> Ett jakande svar vore gott, medan ett nekande skulle vara
> skäl nog att börja utöva påtryckningar mot Debian-kretsen.
> 
> 
> Hälsning
> 
> Mats E Andersson
> 

EUPL verkar ha disskuterats på debian-legal tidigare:

http://lists.debian.org/debian-legal/2005/07/msg00390.html

och 

http://lists.debian.org/debian-legal/2009/03/msg00141.html

-- 
Olof Johansson 
∎ PGP: 0x7FC0FBBA
∎ http://www.stdlib.se

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: