[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska på amerikansk EeeOn Wed, 2008-07-16 at 06:44 -0700, Bengt Månsson wrote:
> Jag köpte en Eee i USA häromdagen. Den var ju så fin...
> Andra delar av familjen protesterar nu mot en dator där allt är på engelska.
> Har någon prövat att byta till svenska?
> Hur gör man? Fungerar det bra?

Är du säker på att de svenska översättningarna fortfarande finns kvar?
Jag gissar på att det mesta som inte är nödvändigt är borttaget.

Däremot går det fint att installera Debian och ställa in det på svenska,
se http://wiki.debian.org/DebianEeePC

Ett annat alternativ vore ju att få tag på rescue-DVD:n från en
svensksåld Eee och installera om systemet på svenska.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: