[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skandiabanken med Linux - slutat fungera?On Fri, 2006-12-15 at 11:22 +0100, Marcus Better wrote:
> > Egentligen borde det finnas en hemsida med aktuell info om hemsidor> för 
> > banker, försänkringsbolag, myndigheter m.m.
> 
> Här är en, men den är inaktuell:
>   http://www.starnix.com/banks-n-browsers.html

Här är två sidor om svenska banker, tyvärr är också de inaktuella.
Internetbank och Linux från 2004
http://susning.nu/Internetbank_och_Linux

Linux och internetbanker från 2005
http://www.jonasbjork.net/dokument/linux-internetbanker.html

Den sistnämnda har Creative Commons Non-Commercial Share-Alike-licens så
det kanske går att bygga vidare från.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: