[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bli av med pipetTesta att ta bort modulen pcspkr

rmmod pcspkr

Hur man gör för att hindra modulen från att laddas vid nästa omstart har
jag inte forskat men det är säkert lätt fixat.

Mvh
Tobbe

On Sun, 2006-03-05 at 22:05 +0100, Per-Olof Widström wrote:
> När jag sitter uppe nattetid och försöker få ordning i världen (min 
> dator) så blir det många tab-completions, och givetvis många pip ifrån 
> datorn. Problemet är att det ljudet stör andra som vill sova. Hur styr 
> man över ljudet så att det inte hörs, eller kan bli lägre?
> 
> Går det rent av att få ljudet via ljudkortet istället? (då kan man ju ha 
> lurar)
> 
> /Per-Olof Widström
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
-- 
Tobbe Eriksson <toby@toby.kicks-ass.org>

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: