[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med vissa hemsidor??On Tue, Feb 17, 2004 at 11:30:21AM +0100, Anders Wallenquist wrote:
> I modconf  och kernel/net/ipv4/netfilter så är VARKEN ipt_ECN eller 
> ipt_ecn påslagen (om det är där man skall titta).

Nej. De där kan du använda för att särbehandla ECN; d.v.s. sätta upp
regler som tillåter eller inte tillåter ECN till olika ställen.
/proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn avgör om ECN används normalt.

-- 
PGP fingerprint = 9242 DC15 2502 FEAB E15F  84C6 D538 EC09 5380 5746

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: